สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


2021-04-30 11:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 38

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

  1. เลขลงรับที่ 212/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางอุบลฯ

มอบหมายให้ เลขาธิการคุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / เลขาธิการหอฯสะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 4/5/2564 เวลา 09.07 น.

https://drive.google.com/file/d/15lDhVPFY0ZO_3gytBn0U4EJKozB5zWC-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 213/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรการพัฒนาการเกษตรและสำกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรร์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ แจ้งหัวข้อการประชุมภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางe-mail [email protected]

มอบหมายให้รองประธานคุณ ประมอน เขียวขำ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง..แล้ว / รอง......รับทราบ แจ้งเมื่อวันที่ 4/5/2564

https://drive.google.com/file/d/1SPfAqJBeesngWvmqs5HzTtX-dAcXfZXs/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 214/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมและปรับเวลาการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ เลื่อนการประชุม

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1gM2ds0gUHC8iarnY6y9tcrzqY90QC3SB/view?usp=sharing

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

  1. เลขลงรับที่ 215/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะม่วงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราาชธานี

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/1YVRsA2q44sGXzVemYJcPGbHdyju726NY/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 216/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายลิ้นจี่จังหวัดพะเยา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราาชธานี

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/1TFk8XfQlErEfZaab6RObsXTyYYEdimT2/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 217/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราาชธานี

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/1rdlGO6AWiJ1jlIrCbMVXuq_BUWXff8nV/view?usp=sharing

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

  1. เลขลงรับที่ 218/2564 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอขอบคุณในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/10JK8hEKVtliN1kpeEnceI2FhVWpYC1JM/view?usp=sharing

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

  1. เลขลงรับที่ 219/2564 ลงรับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุบลครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ รองเลขาธิการคุณจารุณี พิมพ์หล่อ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านรองเลขาธิการ.......แล้ว / ท่านรองเลขาธิการสะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 8/5/2564 เวลา 09.00 น

https://drive.google.com/file/d/1lXKlrYK4vSreutXgwVHd3RpAK-zXFk9F/view?usp=sharing

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

  1. เลขลงรับที่ 220/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอนำส่งสถานที่ของเอกชนที่เสนอเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัด เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ....................................เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่

https://drive.google.com/file/d/1t0UE8d9r6l1c0eWV9m-B9v8wwzQE5rrm/view?usp=sharing

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603