สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


2021-04-30 11:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 190

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 212/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางอุบลฯ

มอบหมายให้ เลขาธิการคุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / เลขาธิการหอฯสะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 4/5/2564 เวลา 09.07 น.

https://drive.google.com/file/d/15lDhVPFY0ZO_3gytBn0U4EJKozB5zWC-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 213/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรการพัฒนาการเกษตรและสำกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรร์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ แจ้งหัวข้อการประชุมภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางe-mail [email protected]

มอบหมายให้รองประธานคุณ ประมอน เขียวขำ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง..แล้ว / รอง......รับทราบ แจ้งเมื่อวันที่ 4/5/2564

https://drive.google.com/file/d/1SPfAqJBeesngWvmqs5HzTtX-dAcXfZXs/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 214/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมและปรับเวลาการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ เลื่อนการประชุม

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1gM2ds0gUHC8iarnY6y9tcrzqY90QC3SB/view?usp=sharing

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 215/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะม่วงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราาชธานี

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/1YVRsA2q44sGXzVemYJcPGbHdyju726NY/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 216/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายลิ้นจี่จังหวัดพะเยา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราาชธานี

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/1TFk8XfQlErEfZaab6RObsXTyYYEdimT2/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 217/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราาชธานี

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/1rdlGO6AWiJ1jlIrCbMVXuq_BUWXff8nV/view?usp=sharing

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 218/2564 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอขอบคุณในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/10JK8hEKVtliN1kpeEnceI2FhVWpYC1JM/view?usp=sharing

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 219/2564 ลงรับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุบลครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ รองเลขาธิการคุณจารุณี พิมพ์หล่อ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านรองเลขาธิการ.......แล้ว / ท่านรองเลขาธิการสะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 8/5/2564 เวลา 09.00 น

https://drive.google.com/file/d/1lXKlrYK4vSreutXgwVHd3RpAK-zXFk9F/view?usp=sharing

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 220/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอนำส่งสถานที่ของเอกชนที่เสนอเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัด เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ....................................เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่

https://drive.google.com/file/d/1t0UE8d9r6l1c0eWV9m-B9v8wwzQE5rrm/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 221/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ แจ้งต้นเรื่องแล้วยินดีร่วมเป็นคณะทำงาน

มอบหมายให้ ....................................เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งคุณปภัสรา ต่างทอง (083-1245944) แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 11/5/2564 เวลา 18.30 น.

https://drive.google.com/file/d/11Kg1MUHFaybUuIG_dRLaY-dOHkMm_39A/view?usp=sharing

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 222/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ส่งข้อมูล 17 พฤษภาคม 2564 ทาง Email: [email protected]

มอบหมายให้ ....................................เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่

https://drive.google.com/file/d/1Ksb0RwGQiLBKAsZ93Q3GsnajRboeQtxl/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1hQDly4sa8VcH1sC6cdHVbYGfEzkaPLTN/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1nbIP2tdG25r8ORHbGHR6dTlciAY85F2I/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 223/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบล

มอบหมายให้ รองประธานหอฯคุณชูศรี กตัญญุตานันท์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรองประธานหอฯคุณชูศรีแล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 11/5/2564 เวลา 18.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1cfPbzYYW5lBIS4-p1SYNZFHmNYQMiS1Z/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 224/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1gQwp_rA_Qu-9CgnJN-df__nyZXyOBFIJ/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 225/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนของศูนย์ CSR จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/181BZOsSKp6yi4vJKWtPTnmRNdFKnIWDw/view?usp=sharing

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 226/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.24 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขอเข้าสัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1b-Sjy2XBsKT1wjsjLaBDSRE-8UuHkuJD/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 227/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.24 น. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและอาหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qa_f0beD5V-Tc2hAtK5-yuxN2YZ7K_nZ/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 228/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.24 น. เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะทำงานจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_UmqTvLjAHxanSS6rruyJgWOtgpuVjDY/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 229/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.49 น. เรื่อง ขอส่งจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาสที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1v139aBBsZbqC7cY8IEIxSIB1TLVcG-9I/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 230/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.49 น. เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :ขอความเคราะห์ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1y3S9GUMXJUQTXW2eC7P3qXZ-nATiJkpY/view?usp=sharing

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 231/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.07 น. เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อเป็นสำนักงานมูลนิธิ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1PxY9_KCTXm_8fqq0iBzmFrRePjd5k70h/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 232/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.12 น. เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ฯ ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวิชาการผังเมือง

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1OlvxeLB9q-KaknPREWzsAMQL05qCc_dC/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 233/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.25 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2/2564)

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ .นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งนางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม

แจ้งเมื่อวันที่ 19/5/2564เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1eZLAaVnzYW9p2mDafZWoeqwHxih0I0Z5/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 234/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.34 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ .นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งนางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม

แจ้งเมื่อวันที่ 19/5/2564เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1I57diIh9af1eOYRBDnOzhaMVS_5pw9IV/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 235/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.38 น. เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง...........แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1own-s43o9Ag6SPzRkMZ_5spfCd1O4u_9/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 236/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.57 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงความรักชาติ สามัคคี รดน้ำดำหัวศิลปินแห่งชาติ พร้อมต้อนรับแสดงความยินดีกับ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง -

การปฏิบัติ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ. นครปฐม

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1dUvNKiQThNzOBOYKHFXG1_2rKAeKhZSR/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 237/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.01 น. เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง -

การปฏิบัติ รับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประเภทหนังสือ :รับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1T3cyn7wLIKFi4rz34Vco0zeNkocjVQUL/view?usp=sharing

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 238/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.16 น. เรื่อง การคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1IWAxVeh4xslUtHnecJ1C2ySsODR8T5TW/view?usp=sharing

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 239/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.10 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1gFAZnXl-m2d-6UN97M31rtmj93g3gsaV/view?usp=sharing

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 240/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.43 น. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Z1-yZ5ECoaNq_B0Fa4DsHDdgQ0IliFeD/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 241/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.43 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สัมพภาษณ์ข้อมูลทางออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การปฏิบัติ วัน และเวลาภายในเดือนมิถุนายน 2564

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1pRRz8LGC8XXHNtoLK5NO3q3JJhCkkXZ5/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 242/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.40 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ด้วยระบบ Video Conference ผ่านทาง Google Hangouts Meets โดยคลิกที่ลิงค์ https:// meet.google.com/eip-xaco-bgf

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1f63ScB80EFvXHyXM-mKcJs0Y-uymdYmq/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 243/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.40 น. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ รองประธานหอการค้าฯคุณมงคล จุลทัศน์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรองประธานหอการค้าฯคุณมงคล จุลทัศน์ แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 24/5/2564 เวลา11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1uI-NsnNOkpppbh0RAgszbRskOnWQgSA3/view?usp=sharing

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 244/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง เขอความอนุเคราะห์คัดเลือกแม่ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kTcmJa6VP1N6U6ECAJe0KtKChsDDvspQ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 245/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.15 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/10EPXou7Sq71uQZx4ENxh-A5H41tvOT2G/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 246/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.11 น. เรื่อง ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/16PxPHYjobED3h37fFp_iqkMzof_AKHbv/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 247/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.12 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1x3twpxgMea1gMZDDnn7nsYmRRHvVtPZ5/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 248/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.13 น. เรื่อง รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทศาสตร์และแผนงาน

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1trFmeCoG6AUb1gWHScPsbHgnBETJxHH5/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 249/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.13 น. เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทศาสตร์และแผนงาน

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1WlkgClWqLuSkAIM4C_PRU1bqjeYJ-Ded/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 250/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.14 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ID: 94370870302 Posscoad : 625924

ประเภทหนังสือ :สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/107YxyMQth-xgO79IZXKH87SkewIlGdqt/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 251/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.16 น. เรื่อง ส่งแบบสอบถามเพื่อการรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวง หมด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญติทรัพยาการน้ำ พ.ศ. 2561

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3

การปฏิบัติ ส่งแบบสอบถาม

ประเภทหนังสือ :

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1v2lVpdjYFkt7OtX0ntluGlXvVjgiTpJo/view?usp=sharing

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 252/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.25 น. เรื่อง เชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TTRoLVf2W2UWjWC8slVXEM9xMcx7fHuc/view?usp=sharing

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 253/2564 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.01 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ รองพองาม ปรีดาสันติ์ กรรมการไพบูลย์ คำศรี กรรมการพงษ์พันธ์ จันทศรี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zCnci-cLDJfFI18YZtrelx0rD1_5UJ42/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 254/2564 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.07 น. เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ..... พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ออนไลน์

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1UT68bd0DKHRMM26Q83044-6IVVDUdDfl/view?usp=sharing

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 255/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 31 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ กรรมการคุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-TYHrmveVWHAp9hihI77ZVbWSnBowq4N/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 256/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23 น. เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมค่ณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา ยืนยันมติเวียนรับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1pwjhmnulMgDD-PRnpnkeesklu5HdydkP/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 257/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดอยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

การปฏิบัติ วัน และเวลาทีท่านสะดวกในการให้ข้อมูล

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1lGAoxHo1jHB957NZ6ZoPuG6KIMJs2RFA/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 258/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.01 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ลิงค์การเข้าร่วมประชุม :

https://meet.google.com/omk-guek-qtf

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yZgFIH5N1tCelUN9uX8z3RqrXl-Uz9ZY/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 259/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.01 น. เรื่อง ประกาศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ประจำปี 2564-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :คำสั่ง

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/17_FU1IG5U1Dre3IdN5ObXrxBzBbv-KV_/view?usp=sharing

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 260/2564 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.36 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

ประเภทหนังสือ :ขอเชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1RQudvTeh0r6usFPv-ODSmseh4HRWkLJ-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 261/2564 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.27 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

การปฏิบัติ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆตามที่ท่านเห็นสมควร

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1f4x2iL3IvqNPosZWSOQs1SX37vZWPJhT/view?usp=sharing

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!