สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


2021-04-30 11:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 118

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 212/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางอุบลฯ

มอบหมายให้ เลขาธิการคุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / เลขาธิการหอฯสะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 4/5/2564 เวลา 09.07 น.

https://drive.google.com/file/d/15lDhVPFY0ZO_3gytBn0U4EJKozB5zWC-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 213/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรการพัฒนาการเกษตรและสำกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรร์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ แจ้งหัวข้อการประชุมภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางe-mail [email protected]

มอบหมายให้รองประธานคุณ ประมอน เขียวขำ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง..แล้ว / รอง......รับทราบ แจ้งเมื่อวันที่ 4/5/2564

https://drive.google.com/file/d/1SPfAqJBeesngWvmqs5HzTtX-dAcXfZXs/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 214/2564 ลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมและปรับเวลาการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ เลื่อนการประชุม

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1gM2ds0gUHC8iarnY6y9tcrzqY90QC3SB/view?usp=sharing

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 215/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะม่วงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราาชธานี

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/1YVRsA2q44sGXzVemYJcPGbHdyju726NY/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 216/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายลิ้นจี่จังหวัดพะเยา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราาชธานี

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/1TFk8XfQlErEfZaab6RObsXTyYYEdimT2/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 217/2564 ลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราาชธานี

การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/1rdlGO6AWiJ1jlIrCbMVXuq_BUWXff8nV/view?usp=sharing

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 218/2564 ลงรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอขอบคุณในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ........................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว / ..................สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ......... เวลา ........

https://drive.google.com/file/d/10JK8hEKVtliN1kpeEnceI2FhVWpYC1JM/view?usp=sharing

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 219/2564 ลงรับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุบลครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ รองเลขาธิการคุณจารุณี พิมพ์หล่อ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านรองเลขาธิการ.......แล้ว / ท่านรองเลขาธิการสะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 8/5/2564 เวลา 09.00 น

https://drive.google.com/file/d/1lXKlrYK4vSreutXgwVHd3RpAK-zXFk9F/view?usp=sharing

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 220/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอนำส่งสถานที่ของเอกชนที่เสนอเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัด เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ....................................เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่

https://drive.google.com/file/d/1t0UE8d9r6l1c0eWV9m-B9v8wwzQE5rrm/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 221/2564 ลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ แจ้งต้นเรื่องแล้วยินดีร่วมเป็นคณะทำงาน

มอบหมายให้ ....................................เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งคุณปภัสรา ต่างทอง (083-1245944) แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 11/5/2564 เวลา 18.30 น.

https://drive.google.com/file/d/11Kg1MUHFaybUuIG_dRLaY-dOHkMm_39A/view?usp=sharing

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 222/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ส่งข้อมูล 17 พฤษภาคม 2564 ทาง Email: [email protected]

มอบหมายให้ ....................................เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.......แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่

https://drive.google.com/file/d/1Ksb0RwGQiLBKAsZ93Q3GsnajRboeQtxl/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1hQDly4sa8VcH1sC6cdHVbYGfEzkaPLTN/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1nbIP2tdG25r8ORHbGHR6dTlciAY85F2I/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 223/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบล

มอบหมายให้ รองประธานหอฯคุณชูศรี กตัญญุตานันท์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรองประธานหอฯคุณชูศรีแล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 11/5/2564 เวลา 18.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1cfPbzYYW5lBIS4-p1SYNZFHmNYQMiS1Z/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 224/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1gQwp_rA_Qu-9CgnJN-df__nyZXyOBFIJ/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 225/2564 ลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนของศูนย์ CSR จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/181BZOsSKp6yi4vJKWtPTnmRNdFKnIWDw/view?usp=sharing

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 226/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.24 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขอเข้าสัมภาษณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1b-Sjy2XBsKT1wjsjLaBDSRE-8UuHkuJD/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 227/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.24 น. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและอาหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qa_f0beD5V-Tc2hAtK5-yuxN2YZ7K_nZ/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 228/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.24 น. เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะทำงานจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1_UmqTvLjAHxanSS6rruyJgWOtgpuVjDY/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 229/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.49 น. เรื่อง ขอส่งจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาสที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1v139aBBsZbqC7cY8IEIxSIB1TLVcG-9I/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 230/2564 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.49 น. เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :ขอความเคราะห์ประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1y3S9GUMXJUQTXW2eC7P3qXZ-nATiJkpY/view?usp=sharing

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 231/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.07 น. เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อเป็นสำนักงานมูลนิธิ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1PxY9_KCTXm_8fqq0iBzmFrRePjd5k70h/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 232/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.12 น. เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ฯ ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวิชาการผังเมือง

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1OlvxeLB9q-KaknPREWzsAMQL05qCc_dC/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 233/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.25 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2/2564)

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ .นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งนางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม

แจ้งเมื่อวันที่ 19/5/2564เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1eZLAaVnzYW9p2mDafZWoeqwHxih0I0Z5/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 234/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.34 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ .นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งนางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม

แจ้งเมื่อวันที่ 19/5/2564เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1I57diIh9af1eOYRBDnOzhaMVS_5pw9IV/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 235/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.38 น. เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง...........แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1own-s43o9Ag6SPzRkMZ_5spfCd1O4u_9/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 236/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.57 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงความรักชาติ สามัคคี รดน้ำดำหัวศิลปินแห่งชาติ พร้อมต้อนรับแสดงความยินดีกับ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง -

การปฏิบัติ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ. นครปฐม

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1dUvNKiQThNzOBOYKHFXG1_2rKAeKhZSR/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 237/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.01 น. เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง -

การปฏิบัติ รับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประเภทหนังสือ :รับรองรายงานการประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1T3cyn7wLIKFi4rz34Vco0zeNkocjVQUL/view?usp=sharing

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 238/2564 ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.16 น. เรื่อง การคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1IWAxVeh4xslUtHnecJ1C2ySsODR8T5TW/view?usp=sharing

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 239/2564 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.10 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1gFAZnXl-m2d-6UN97M31rtmj93g3gsaV/view?usp=sharing

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 240/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.43 น. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Z1-yZ5ECoaNq_B0Fa4DsHDdgQ0IliFeD/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 241/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.43 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สัมพภาษณ์ข้อมูลทางออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การปฏิบัติ วัน และเวลาภายในเดือนมิถุนายน 2564

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1pRRz8LGC8XXHNtoLK5NO3q3JJhCkkXZ5/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 242/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.40 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ด้วยระบบ Video Conference ผ่านทาง Google Hangouts Meets โดยคลิกที่ลิงค์ https:// meet.google.com/eip-xaco-bgf

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1f63ScB80EFvXHyXM-mKcJs0Y-uymdYmq/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 243/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.40 น. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ รองประธานหอการค้าฯคุณมงคล จุลทัศน์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรองประธานหอการค้าฯคุณมงคล จุลทัศน์ แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 24/5/2564 เวลา11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1uI-NsnNOkpppbh0RAgszbRskOnWQgSA3/view?usp=sharing

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 244/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง เขอความอนุเคราะห์คัดเลือกแม่ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kTcmJa6VP1N6U6ECAJe0KtKChsDDvspQ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 245/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.15 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/10EPXou7Sq71uQZx4ENxh-A5H41tvOT2G/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 246/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.11 น. เรื่อง ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/16PxPHYjobED3h37fFp_iqkMzof_AKHbv/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 247/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.12 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1x3twpxgMea1gMZDDnn7nsYmRRHvVtPZ5/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 248/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.13 น. เรื่อง รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทศาสตร์และแผนงาน

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1trFmeCoG6AUb1gWHScPsbHgnBETJxHH5/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 249/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.13 น. เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทศาสตร์และแผนงาน

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1WlkgClWqLuSkAIM4C_PRU1bqjeYJ-Ded/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 250/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.14 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ID: 94370870302 Posscoad : 625924

ประเภทหนังสือ :สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/107YxyMQth-xgO79IZXKH87SkewIlGdqt/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 251/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.16 น. เรื่อง ส่งแบบสอบถามเพื่อการรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวง หมด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญติทรัพยาการน้ำ พ.ศ. 2561

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3

การปฏิบัติ ส่งแบบสอบถาม

ประเภทหนังสือ :

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1v2lVpdjYFkt7OtX0ntluGlXvVjgiTpJo/view?usp=sharing

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 252/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.25 น. เรื่อง เชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TTRoLVf2W2UWjWC8slVXEM9xMcx7fHuc/view?usp=sharing

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 253/2564 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.01 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ รองพองาม ปรีดาสันติ์ กรรมการไพบูลย์ คำศรี กรรมการพงษ์พันธ์ จันทศรี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1zCnci-cLDJfFI18YZtrelx0rD1_5UJ42/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 254/2564 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.07 น. เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ..... พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ออนไลน์

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1UT68bd0DKHRMM26Q83044-6IVVDUdDfl/view?usp=sharing

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 255/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 31 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ กรรมการคุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-TYHrmveVWHAp9hihI77ZVbWSnBowq4N/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 256/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23 น. เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมค่ณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา ยืนยันมติเวียนรับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประเภทหนังสือ :แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1pwjhmnulMgDD-PRnpnkeesklu5HdydkP/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 257/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดอยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

การปฏิบัติ วัน และเวลาทีท่านสะดวกในการให้ข้อมูล

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1lGAoxHo1jHB957NZ6ZoPuG6KIMJs2RFA/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 258/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.01 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ลิงค์การเข้าร่วมประชุม :

https://meet.google.com/omk-guek-qtf

ประเภทหนังสือ :เชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yZgFIH5N1tCelUN9uX8z3RqrXl-Uz9ZY/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 259/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.01 น. เรื่อง ประกาศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ประจำปี 2564-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ :คำสั่ง

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/17_FU1IG5U1Dre3IdN5ObXrxBzBbv-KV_/view?usp=sharing

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 260/2564 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.36 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

ประเภทหนังสือ :ขอเชิญประชุม

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1RQudvTeh0r6usFPv-ODSmseh4HRWkLJ-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 261/2564 ลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.27 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

การปฏิบัติ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆตามที่ท่านเห็นสมควร

ประเภทหนังสือ :ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ ................................ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้ง.................แล้ว /สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ................. เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1f4x2iL3IvqNPosZWSOQs1SX37vZWPJhT/view?usp=sharing

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing