ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-04-30 11:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 178

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 306/2564 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เรื่อง แจ้งยืนยันยอดค้างจ่าย

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ยงสวัสดิ์อินเตอร์กร๊ป จำกัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1pYbSiCAHKWiS0MzlzbhGrZcNXotN-Nii/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 307/2564 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายร์มหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมพิธี

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/189I0nCo919zrBNKMLE6Hq_E12XyJW7j3/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 308/2564 ลงรับวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เรื่อง การจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1AjMxcMllyIOXHcnJc2QHp49TpZobvvIc/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 309/2564 ลงรับวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอณุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ครั้งที่5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/109UC8G66Vtq_aGW-YkXo98d0Emm7SwhH/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 310/2564 ลงรับวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1M7msAcPhiwweR1fsHaxhbesBfmCn4Sb2/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 311/2564 ลงรับวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 เรื่องขอแจ้งการเลื่อนการจัดงานหอการค้าแฟร์ Korat FoodDEX 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

การปฏิบัติ วันที่ 22-26 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลบ์นคราราชสีมา

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1cQzxuV9So13A0oJqeSrozThZNi9Gm_tR/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 312/2564 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.21 น.เรื่อง ขอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลฯ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TaBcUYv1o5XBN8b3ujjx6Ph8R3edqBfR/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 313/2564 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.21 น.เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กสทช.

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1c5X2rs-uFU-83urT0w1WUzWrJpDmpyoj/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 314/2564 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.21 น.เรื่อง ส่งผลสรุปผลการจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไปพญานาคโลก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/17x1sI4JN3HI7ichwLZirfsOIyGsXpHDo/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 315/2564 ลงรับวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.21 น.เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงกการรถ Mobile พานิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้ยเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชน์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชน์จังหวัดอุบลราชธนี ชั้น 3 อาคารสำนักงานพาณิชน์จังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช ต.ในเมือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1cetPjsawZKZE6ZotX1Q_JTyJ960MBi6y/view?usp=sharing

วันอังงคารที่ 6 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 316/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.เรื่อง ขอเชิญประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 045-344641

https://drive.google.com/file/d/1zIra9xspZYuVUDfW2yzROK84o3bUbxo-/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 317/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2564 045-252715 หรือ [email protected]

https://drive.google.com/file/d/1PEyDFRn10PKO4I7kUh2_N8g95FrGtUYf/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 318/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีหล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน และจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SME ส่งออก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์(ประธาน)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1WeV3UIyMtsfnaL0OYX0v0Vf7TZpXEuGi/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 319/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน และจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SME ส่งออก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์(YEC)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-_zfO9R0WAwz6pWllxOCZmlBsUhMQB92/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 320/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.เรื่อง ขอเชิญร่วมงานติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนานปีการผลิต 2563/64

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/111VjQgnWHa8erBI1RckCOsJTdcTBpb_d/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 321/2564 ลงรับวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 17.39 น.เรื่อง แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานที่ดินจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1PlYWa2yUWntqjiZvZq0UZZ6Zci-jVgyl/view?usp=sharing

วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 322/2564 ลงรับวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.37 น.เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครับและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

เสนอหัวข้อประเด็น รายละเอียดประกอบการประชุมภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1bPXWKsDxWRMosSJtGQreqtYAg26V15Wo/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 323/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.37 น.เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(แต่งกายชุดสูทสากล)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .......รอมอบหมาย...........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1e5GrSWU6NNoPAfj8RYRpbS86DhU8M7fc/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 324/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.37 น.เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .......รอมอบหมาย...........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1aTvohWs0etziDt6dRCisjAag7Khvgshc/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 325/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการแถลงข่าว กำหนดจัดงานเทศกาลเทียนพรรษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ วัดพลแพน อำเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .......รอมอบหมาย...........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Tex2onAG83PMdeqPz4zkZvyW9meo1Fnz/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 326/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดอาหารย้อนยุคและเทศกาลอาหารงานเทียน ในการแถลงข่าว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ วัดพลแพน อำเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .......รอมอบหมาย...........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Izhfpi72GuEqSo8t1EQQfFb8TcPv2oFn/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 327/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการแถลงข่าว กำหนดจัดงานเทศกาลเทียนพรรษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ วัดพลแพน อำเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .......รอมอบหมาย...........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1K8w8ZJepoZ9j1znfVQ7XlGhiYku2xVc2/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 328/2564 ลงรับวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .......รอมอบหมาย...........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/12HSowHfnZzzJw7_DrSluoQvuRVe0WgsB/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 329/2564 ลงรับวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ออนไลน์ Zoom Meeting link:http://bit.ly/3qVNT9h

Meeting ID :948 7776 7407

Passcode: 724853

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .......รอมอบหมาย...........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทาง [email protected] หรือ 0918754295 คุณอรรถบูรณ์

https://drive.google.com/file/d/10yxVAK30Xh-tSxIHp9-tAQg9bVnDd88T/view?usp=sharing

2..เลขลงรับที่ 330/2564 ลงรับวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกงานในหน่วยงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะบริหารศาสตร์

การปฏิบัติ ฝึกตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 - 25 ก.พ. 2565

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .......รอมอบหมาย...........เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1loD8K4L_2TN_gLeovqO-D-Bfp2C3TXVp/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2564

ไม่มี

วันอาทิตย์ที่ 11กรกฏาคม 2564

ไม่มี

วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 331/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.20 น. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร (การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ) ภายใต้หัวข้อ "ถักสานพลังอุบลราชธานีขับเคลื่อนการแก้จนไปด้วยกัน"

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอหารค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dgC1GAWUj0alR0wrIGKPFdQfMfLx5jJH/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 332/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.51 น. เรื่อง สรุปยอดการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

หน่วยงานต้นเรื่อง นางพริ้งพิศ วังทอง

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1U5ZiFNSvDprKnzhLDbfSVMCmTJHfsmPp/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 333/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1nnIu0nF92-mNwCic1gBY7FTIWIQH2nAk/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 334/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.08 น. เรื่อง การจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1THDa9XfBNt29uM56rNg0uOgNCCKDYDl2/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 335/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.38 น. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมการอบรมสัมมนาการยกระดับงานแห่เทียนพรรษาสู่ระดับชาติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/11nUWyRldFTMBh48gCwVJfrw0XVfxsWPS/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 336/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.38 น. เรื่อง เชิญประชุมคระกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ggSjHyL2LiTAqeRp6fyyYS8_BC61urcK/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 337/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.23 น. เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1J6aB2bknKbR8NmfN4b3ze2x1bO23MMX0/view?usp=sharing

8.เลขลงรับที่ 338/2564 ลงรับวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.23 น. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1e3EkiWZg7FsoSsnmgK9AamZZrwFiIiTu/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 339/2564 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ออนไลน์ Zoom Wibinar

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1XO1THmwC-eRNhcWSNsZ8iSgMJkCWwWqi/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 340/2564 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม สัมนาการยกระดับงานแห่เทียนพรรษาสู่ระดับนานาชาติตามโครงการส่งเสริมการับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบ 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทางไลน์ ID:gnr0773 หรือโทรสาร 045-344606

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1VH3loC2JxJ4d9zzgfsEgSfe9LzGfkhvh/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 341/2564 ลงรับวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังวหัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/17zDi7lIOmS_n4SWalBcn9uw-teW0FTjr/view?usp=sharing

วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 342/2564 ลงรับวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.49 น. เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1KL7oVhQD74-rp-B5L0jVCc-lSVzsdiqv/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 343/2564 ลงรับวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.14 น. เรื่อง โครงการรถ Mobile พานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี (ขึ้นรถออกไปพร้อมคณะทำงานตามคำสั่งที่ 30550/2564 ลว 1 กรกฎาคม 2564)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/18cE7SNpuRY8nkApy0A66TQux6mb8QU4D/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 344/2564 ลงรับวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 16.30 น. เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ เลื่อนไม่มีกำหนด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1giRuBTJwAMlEZ6BOOyD5rQoVqI4UFUqN/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 345/2564 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.58 น. เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ แจ้งหัวข้อการประชุมและรายละเอียดประกอบหัวข้อการประชุมภายในวันศุกร์ที่16 กรกฏาคม 2564

ทาง : E-mail [email protected]

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1XH6pyWd5MxStqjyA5Lh05Zohgm4T0N0T/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 346/2564 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบริหารโครงการ

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1boaybq_Pj3gB62D1xzUniU9czGsQeah6/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 347/2564 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี พ.ส.2564-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ส่งข้อคิดเห็น ภายในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ทาง E-Mail:[email protected]

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/14ZXLARGKSRXxUHwJ4MqdKWmLfRm4GSPD/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 348/2564 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุม หารือการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกีรยติฯ อุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1nUWfjXmbTvBBF0gA_VWMJA9-JD6wsqI6/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 349/2564 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ส่งสรุปรายงานการหารือ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jyau72D2BMX8fdNuSSAfMIwCxbh_V36L/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 350/2564 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. เรื่องขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ ครั้งที่ 32564 (ฉบับรับรอง)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ส่งรายงานการประชุม

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1rlglqxOjXXtUNx5sD8TrvnA-5ij2nYdr/view?usp=sharing

7.เลขลงรับที่ 351/2564 ลงรับวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 16.17 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทยครั้งที่3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 ด้วยระบบGoogle Hangouts Meet โดยคลิกที่ลิงค์ https://meet.google.com/poo-eepr-znn

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/130ppv-hQ127DEA-VCjlG77hDBUvf3Sy_/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 352/2564 ลงรับวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.27 น. เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน NESP Innovation Fair 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/10M3y1iPLZDjp-zVyqmXt6QdfOw_R35yG/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 353/2564 ลงรับวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การปฏิบัติ เข้ารับการอบรมตั้งแต่ 20 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564-12 มีนาคม 2565)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1cXhvzuQBJNIt80WtaO6wvEa_W9AMyYcF/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2564

วันอาทิตที่ 18 กรกฏาคม 2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564

วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 354/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกงานในหน่วยงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ เข้ารับการอบรมตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1hadq80OFMlJdwtGvQi_bzGFq19OScypD/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 355/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

เวลา 06.45 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

เวลา 07.30 น. ณ ลานขวัญเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/10B5KA26P-tdfXsbB_0Bcg1dprVAzAHo7/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 356/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง การจัดงานเทศการลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ .............. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1ZRQ8SOEeKGNv1Nu9eVCW3BmqNigkvhJw/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 357/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Ez3D6KEqeWvyDsSjVuJ75uMKbO7InfzQ/view?usp=sharing

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 358/2564 ลงรับวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1yQxtRTwvoAdWoLUhuVHuchh_uu5X4Pn-/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 359/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมูลนิธิ

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา14.00 น. ณ ผ่านระบบ google meet

meet.google.com/ohz-xnys-svp

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1z3PS94AlEJVGRbxJDSrLjdj01gKnZdtA/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

การปฏิบัติ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 361/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง เชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติในการรับประชาชนกลับเข้าพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1vjVlj_8KLUeKwWl75eSeGMeMLhGcKlZO/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 362/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาจิและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

การปฏิบัติ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก บ้านอีต้อม ตำบลศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1JYnDjqwDbNEz2P9o5jwSiWupc7Jlksc0/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 363/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น. เรื่อง เชิญเข้าร่วม เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ชาติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/15hDr6XHnUMQAJ6BQb_t91KsjmCXUD6R5/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 364/2564 ลงรับวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น. เรื่อง เชิญร่วมพิธีงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด

การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้........................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/13G6lxVByPB0lIcdu6RSXuP6AoQdLvUZL/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 365/2564 ลงรับวันที่ 24 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่22564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1K0pNy7eaNXSN1JzTpY44EE71pQSu2gXv/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2564

ไม่มีวาระ

วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 366/2564 ลงรับวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยใน ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย) อำเภอสำโรง

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ทำการปกครองอำเภอ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1F8BdmZxLcNqry9GGISbxLmmCg-NWboNC/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 367/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น. เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ เปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็นกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1IYYuIXkAIxEIfjTpdxG6MP3A_-kUL2nv/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 369/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.39 น. เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ออนไลน์ Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99475224105?pwd=cG0xY2MxbElkWG56a21udDdERmxDUT09

Meeting ID : 994 7522 4105

Passcode ID :407013

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ozfYLtjWrpZ3HfjE74UpZR8NOJnkd39Y/view?usp=sharing

วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 370/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1kQvJFPVi5g_dm7QqolrikSxuND8WPQ3h/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 371/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัฒฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1SFvQ4MZqsqGxNbErI5hCkof-Yrf9jLPv/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 372/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. เรื่อง ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ ขอบคุณ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1c_C9_5vMfv-8VgKQrJxcc9SlvZRIZg_m/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น. เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 374/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.50 น. เรื่อง ขอรับบริจาคห้องNagative

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงพยาบาลนาตาล อำเภอนาตาล

การปฏิบัติ ขอรับบริจาค

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1jInbMGP79EFe6CifA_FJzjpWixSEPw8a/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564

 1. เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 376/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง ขอความช่วยเหลือในการจำหน่ายมังคุดทิพย์พังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าพังงา

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1pcCHBO8_qhyifAvN_ZJKHOXQwuCitNaF/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!