ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-04-30 11:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 99

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564

ไม่มีวาระ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 262/2564 ลงรับวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงานต้นเรื่อง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

การปฏิบัติ แจ้งมาตราการควมคุมและป้องกันโรค

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/12u_QoRQ_huT-D4JdbTEb38rIm41uZ7YS/view?usp=sharing

วันที่ 5 มิถุนายน 2564

ไม่มี

วันที่ 6 มิถุนายน 2564

ไม่มี

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 263/2564 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1qO-0rigOeyzsNg2WEeh5I8XngfdUtLC6/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 264/2564 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.23 น. เรื่อง การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ ลดค่าประกันสังคมเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564 ร้อย 2.50

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1MphF2odAAwjuPL5JdfLhPWoJ6meJsRQQ/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 265/2564 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.24 น. เรื่อง ขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2563 และวาระสารข่าวสารตลาดแรงงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศาลากลางหลังเก่า

การปฏิบัติ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1Okocr8LYpqGQplfdJNKVHvfy_8mHLDK-/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 266/2564 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.24 น. เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การปฏิบัติ สัมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ Croedfunding แพลตฟอร์มระดมทุนยุคมิลเลนเนี่ยม ในวันอังคารที่ 29- วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.15-18.30 น.

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ ..................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

https://drive.google.com/file/d/1TyKBb7HqQjde9cNx674BOD5yly42kcnd/view?usp=sharing

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 267/2564 ลงรับวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังวหัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 8/6/2564 เวลา18.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1cvjFqCg6s1WA14Mx4CWIxZtFplDQQ8Oz/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 268/2564 ลงรับวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมรูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายแสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรครมนาคมที่เหมาะสมกับยริบทของประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น

มอบหมายให้...................เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 9/6/2564 เวลา13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/11jH-2XH1_Dm1vvx-iHWFh68ashhGb5X5/view?usp=sharing

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ไม่มี

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 269/2564 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 10/6/2564 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1poG79hV4zbdHwWcVHroPoWPyPAM-R0je/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 270/2564 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การปฏิบัติ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประ่ธานหอการค้าฯ คุณพงพันธ์ จันทศรี เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่าน................แล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ............ เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1bLAE8C_i7ZkhHet2vME0MINzeCH0dvh3/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 271/2564 ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรทางแยกต่างระดับแยกดงอุ่ผึ่้งและแยกวนารมย์ จังอุอลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่าน................แล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ ............ เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1Vr0YMRcUPnHihipQxVcci4aBdU_UHIoh/view?usp=sharing

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 272/2564 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.38 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซฐ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

การปฏิบัติ วันที่พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องประชุมปทุมวัน และห้องปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/16tpT7jMDoAReK7ByKX3CLvxmIMBPKlct/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 273/2564 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.38 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญด้านพัฒนาศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การปฏิบัติ วันที่จันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1CDXpoj_RO0a1bZm0x5D8kz-2kXamrVIE/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 274/2564 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.38 น. เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศาลสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒธรรมจังหวัด

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1EXtWJz1hpDng2JSd2pv6g6g3PTpQqdS6/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 275/2564 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 12.43 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ ประชุม ออนไลน์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้....ประธาน YEC................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1vFCknniAORuuB0-nGiPzgnVJQ9hTklSf/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 276/2564 ลงรับวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.43 น. เรื่อง การจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริการส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1PKBdUPIpXrfDEdcFln5O5-DwVBVPC2fj/view?usp=sharing

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 277/2564 ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 14.29 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ด้วยระบบ Video Csonference ผ่านGoogle Hangouts Meets

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1YkSk-RC4nqKBhcFNiV6dSCzy7KP_yKKn/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 278/2564 ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 14.29 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่องย่านชุมชนเก่า ณ ห้องประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวาริน จ.อุบล

หน่วยงานต้นเรื่อง หน่วยอนุรักษืสิ่งแวดล้อมฯจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวาริน จ.อุบล

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ กรรมการ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 12/6/2564 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/15YF6ZyE0UGordl0uOzioS1XMzmDZdoyK/view?usp=sharing

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 279/2564 ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดงาน เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

การปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1hN_ilal6XBnIODE8Da4ceyOtQbpAS8QP/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 280/2564 ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะทำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบล

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง VIP 4 ชั้น 1 โรงแรมสุนีย์แกรน แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอฯเป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ 15/6/2564 เวลา 20.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1BOO3oks-4I3_6U7KA_52OJa_CYVGk789/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 281/2564 ลงรับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.55 น. เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำมุล (ผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1iNDiOoJtfTRxsZK0hTVXVA8WE6g3jgYF/view?usp=sharing

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 282/2564 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.40 น. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1kmc8OAkzZNFi_g-tIl5-jR8HfBRsQFtq/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 283/2564 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.40 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฝึกอบรมและรับมอบวัสดุ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

การปฏิบัติ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงฝึกงานช่างสีรถยนต์

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1Y_VfQn3erqsQu55WugU1eozAyY3-wzRj/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 284/2564 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.40 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคืบหน้านโยบาย และแถลงความสำเร็จจากการขับเคลื่่อนภารกิจ 99 วัน และ Connect the Dots

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ ผ่าน Google Meet ที่ mee.google.com/fca-csoi-rkt หรือ meet.google.com/rmp-pmuq-jmp

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1id6MDgHAi3omMnZTD6jQ-JGw7y66JIRa/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 285/2564 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 17.03 น. เรื่อง เชิญร่วมงานเทศกาลผลไม้สดจากสวนครั้งที่ 5

หน่วยงานต้นเรื่อง Centralpattana

การปฏิบัติ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ร่วมเป็นเกียรติ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณชูศรี กตัญญูตานันท์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอฯ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/11ITPrcbHH28S83wJ-aLKVWEuWjnOd5Rz/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 286/2564 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 17.39 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมออกบูธในงาน Korat FooDEx 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

การปฏิบัติ วันที่ 28 กรกฏาคม 2564-1 สิงหาคม 2564 ณ ห้างสรรสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล .....รอมอบหมาย เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1l6YlynGhyjg_HR22g_3Mk89esggk1Suz/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 287/2564 ลงรับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 17.39 น. เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด สำเภาทอง และ หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล .....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1uCf4nDC6ulsxF7Ce-GBCqrq--8P7T91s/view?usp=sharing

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

1.เลขลงรับที่ 288/2564 ลงรับวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11.20 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 32564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1zIlupWXTiwREwt-IlayraHJZnGNAs1Al/view?usp=sharing

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 289/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น. เรื่อง การจัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1-BS9LW-9fst27HW1RkkGT-5HupIrgASW/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 290/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น. เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรกการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด อ.พ.ก. ครั้งที่2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/18WLGkxP2rFLHz-sxbbwuXN9DaqdWbYbp/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 291/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น. เรื่อง รายงานประจำปีของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1rFKa3ixm6S2GU4FT8s_xYfsfky1Rw3RE/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 292/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)ปธ.

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลฯชั้น 3

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1CPfSxJeL8FcoZyxmFZMH8nviHEJ7_NcZ/view?usp=sharing

5.เลขลงรับที่ 293/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)ปธ.

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลฯชั้น 3

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/19pqfeoRmPhXPJ_PmY7owpTYf99tb_dOy/view?usp=sharing

6.เลขลงรับที่ 294/2564 ลงรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.46 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธาธี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาวสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1Jb-7GznDXhS0zfDno71TlOTmMWkwvMtM/view?usp=sharing

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

วันที่ 19 มิถุนายน 2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 295/2564 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.11 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่1 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการหอฯตอนล่าง2

การปฏิบัติ วันที่พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1z2EuUDbqe2LZkKWp1zAItgTWf6s2BdbZ/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 296/2564 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.11 น. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การปฏิบัติ วันที่พุธที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น ณ ออนไลน์ Mivcrosoft teams

ตอบแบบตอบรับภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/12Zvi9wFGXsZda46i-lgYdGx_qe2McdDr/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 297/2564 ลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.11 น. เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมปฐมนิเทศ และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การปฏิบัติ -

ประเภทหนังสือ แจ้งเพื่อทราบ

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1EoUrXoaEqHY2LpNoANjaXnzNvCrZm784/view?usp=sharing

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ไม่มี

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 298/2564 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน NESP Innovation Fair 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การปฏิบัติ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1RWXXwHxBu8jw1BnPcQNso8HBnH7b1kHh/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 299/2564 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน ดำรงราชเกมส์ 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานภาพ

การปฏิบัติ วันพุธที่ 18 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2564

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1og15Y5HUPAlg4M3P6rztBwsaJfLjz9kZ/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 300/2564 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

การปฏิบัติ วันที่ 18 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่ www.kpi.ac.th

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1CPIRmDWdCxER0dT4Qqw479o14NNzAgqu/view?usp=sharing

4.เลขลงรับที่ 301/2564 ลงรับวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เรื่อง สรุปผลการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ แจ้งแบบยืนยันมติภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1tEmST5smgK3eqsEsGzyj5YalERouOXmV/view?usp=sharing

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 302/2564 ลงรับวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธา

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

การปฏิบัติ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1d2VgFjTNX1buMLCpjQ23ic1Cl3VVM7Fe/view?usp=sharing

วันที่ 26 มิถุนายน 2564

วันที่ 27 มิถุนายน 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 303/2564 ลงรับวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 17.21 น. เรื่อง การจัดทำข้อมูลและเชิญประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1aMevcy7FVKG5xdXmZ7tk1aspf_xwxxRM/view?usp=sharing

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 304/2564 ลงรับวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานนี

การปฏิบัติ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี ชั้น 3

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1MyKAOFp3PnHpea_Ly1ri0OgcqHIMyLGY/view?usp=sharing

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 1. เลขลงรับที่ 305/2564 ลงรับวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.02.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานนี

การปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานนี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..................... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว / สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .............. เวลา ............ น.

https://drive.google.com/file/d/1kIPyq_ULgUNCTp5wc86NGyYEYb8EOy3T/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!