การเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม Express


2021-04-29 05:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18,514

บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป Express ปัจจุบันได้ย่างเข้าปีที่ 25 ของการพัฒนาโปรแกรม และมีผู้ใช้มากกว่า 70,000 ราย และเรายังคงพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

วีดีโอสอนการใช้งานผ่านทางเว็บ Youtube

1 พื้นฐาน

1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรมบัญชี Express

2 การกำหนดบริษัทใหม่ (สร้างข้อมูลใหม่) ในโปรแกรม Express

3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ในโปรแกรม Express

4 การกำหนดค่าเริ่มต้น - รายละเอียดกิจการ

5 การกำหนดค่าเริ่มต้น - เรื่องทั่วไป

6 การกำหนดรอบบัญชี

7 การกำหนดตารางข้อมูล

8 การกำหนดผังบัญชี

9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี

10 การกำหนดเลขที่เอกสาร

2. กำหนดค่า

2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย
2.2 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า
2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้
2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้
2.6 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า
2.7 กำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ
2.8 กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ
2.9 กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด
2.10 กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2.11 บันทึกยอดยกมา - ลูกหนี้คงค้าง
2.12 บันทึกยอดยกมา - เจ้าหนี้คงค้าง
2.13 บันทึกยอดยกมา - สินค้า/วัตถุดิบ
2.14 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา
2.15 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
2.16 บันทึกยอดบัญชียกมา

3. การบันทึก001

3.2 บันทึกใบสั่งซื้อ
3.3 บันทึกซื้อเงินเชื่อ
3.4 บันทึกลดหนี้/ส่งคืนสินค้า
3.5 บันทึกจ่ายชำระหนี้
3.6 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3.7 บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.การบันทึก002

4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ
4.2 บันทึกลดหนี้/รับคืนสินค้า
4.3 บันทึกรับชำระหนี้
4.4 บันทึกการขายสินค้าบริการ
4.5 บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ

5. เช็ค

5.1 การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ
5.2 การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย
5.3 การพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร Statement

6.การลงบัญชี

6.1 การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน
6.2 การผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภท เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5

7. วัตถดิบ

7.1 จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต
7.2 ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต
7.3 รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต
7.4 ปรับปรุงต้นทุนสินค้า
7.5 โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

8. ทรัพย์สิน

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน
8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

9. เสริมพิเศษ

9.1การจัดเรียงข้อมูล
9.2 การคำนวณยอดต่างๆ
9.3 การสำรองข้อมูล
9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล
9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้
9.6 การปิดประมวลผลสิ้นปี - ปิดบัญชี
9.7 ระบบความปลอดภัย
9.8 การแก้ไขแบบฟอร์ม

หรือสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในแผ่นซีดีอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

หมายเหตุ ไฟล์มีขนาดใหญ่ประมาณ 600 MB ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ทที่คุณใช้งาน

https://www.dropbox.com/sh/r1tpi3y5icay0ad/9AIobhWNsv

ที่มาของข้อมูล

วิดิโอการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Express

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

สามารถดูวีดีโอสอนการใช้งานผ่านทางเว็บ Youtube ได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้

  1. 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรมบัญชี Express
  1. 2 การกำหนดบริษัทใหม่ (สร้างข้อมูลใหม่) ในโปรแกรม Express
  1. 3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ในโปรแกรม Express
  1. 4 การกำหนดค่าเริ่มต้น - รายละเอียดกิจการ
  1. 5 การกำหนดค่าเริ่มต้น - เรื่องทั่วไป
  1. 6 การกำหนดรอบบัญชี
  1. 7 การกำหนดตารางข้อมูล
  1. 8 การกำหนดผังบัญชี
  1. 9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
  1. 10 การกำหนดเลขที่เอกสาร

2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

2.2 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า

2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้

2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้

2.6 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า

2.7 กำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ

2.8 กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ

2.9 กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด

2.10 กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.11 บันทึกยอดยกมา - ลูกหนี้คงค้าง

2.12 บันทึกยอดยกมา - เจ้าหนี้คงค้าง

2.13 บันทึกยอดยกมา - สินค้า/วัตถุดิบ

2.14 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา

2.15 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา

2.16 บันทึกยอดบัญชียกมา

3.2 บันทึกใบสั่งซื้อ

3.3 บันทึกซื้อเงินเชื่อ

3.4 บันทึกลดหนี้/ส่งคืนสินค้า

3.5 บันทึกจ่ายชำระหนี้

3.6 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.7 บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ

4.2 บันทึกลดหนี้/รับคืนสินค้า

4.3 บันทึกรับชำระหนี้

4.4 บันทึกการขายสินค้าบริการ

4.5 บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ

5.1 การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ

5.2 การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย

5.3 การพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร Statement

6.1 การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน

6.2 การผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภท เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5

7.1 จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต

7.2 ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต

7.3 รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต

7.4 ปรับปรุงต้นทุนสินค้า

7.5 โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

9.1 การจัดเรียงข้อมูล

9.2 การคำนวณยอดต่างๆ

9.3 การสำรองข้อมูล

9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล

9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้

9.6 การปิดประมวลผลสิ้นปี - ปิดบัญชี

9.7 ระบบความปลอดภัย

9.8 การแก้ไขแบบฟอร์ม

หรือสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในแผ่นซีดีอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

หมายเหตุ ไฟล์มีขนาดใหญ่ประมาณ 600 MB ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ทที่คุณใช้งาน

https://www.dropbox.com/sh/r1tpi3y5icay0ad/9AIobhWNsv

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!