การเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม Express


2021-04-29 05:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 427

บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป Express ปัจจุบันได้ย่างเข้าปีที่ 25 ของการพัฒนาโปรแกรม และมีผู้ใช้มากกว่า 70,000 ราย และเรายังคงพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

วีดีโอสอนการใช้งานผ่านทางเว็บ Youtube

1 พื้นฐาน

1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรมบัญชี Express

2 การกำหนดบริษัทใหม่ (สร้างข้อมูลใหม่) ในโปรแกรม Express

3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ในโปรแกรม Express

4 การกำหนดค่าเริ่มต้น - รายละเอียดกิจการ

5 การกำหนดค่าเริ่มต้น - เรื่องทั่วไป

6 การกำหนดรอบบัญชี

7 การกำหนดตารางข้อมูล

8 การกำหนดผังบัญชี

9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี

10 การกำหนดเลขที่เอกสาร

2. กำหนดค่า

2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย
2.2 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า
2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้
2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้
2.6 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า
2.7 กำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ
2.8 กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ
2.9 กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด
2.10 กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2.11 บันทึกยอดยกมา - ลูกหนี้คงค้าง
2.12 บันทึกยอดยกมา - เจ้าหนี้คงค้าง
2.13 บันทึกยอดยกมา - สินค้า/วัตถุดิบ
2.14 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา
2.15 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
2.16 บันทึกยอดบัญชียกมา

3. การบันทึก001

3.2 บันทึกใบสั่งซื้อ
3.3 บันทึกซื้อเงินเชื่อ
3.4 บันทึกลดหนี้/ส่งคืนสินค้า
3.5 บันทึกจ่ายชำระหนี้
3.6 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3.7 บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.การบันทึก002

4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ
4.2 บันทึกลดหนี้/รับคืนสินค้า
4.3 บันทึกรับชำระหนี้
4.4 บันทึกการขายสินค้าบริการ
4.5 บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ

5. เช็ค

5.1 การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ
5.2 การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย
5.3 การพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร Statement

6.การลงบัญชี

6.1 การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน
6.2 การผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภท เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5

7. วัตถดิบ

7.1 จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต
7.2 ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต
7.3 รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต
7.4 ปรับปรุงต้นทุนสินค้า
7.5 โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

8. ทรัพย์สิน

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน
8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

9. เสริมพิเศษ

9.1การจัดเรียงข้อมูล
9.2 การคำนวณยอดต่างๆ
9.3 การสำรองข้อมูล
9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล
9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้
9.6 การปิดประมวลผลสิ้นปี - ปิดบัญชี
9.7 ระบบความปลอดภัย
9.8 การแก้ไขแบบฟอร์ม

หรือสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในแผ่นซีดีอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

หมายเหตุ ไฟล์มีขนาดใหญ่ประมาณ 600 MB ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ทที่คุณใช้งาน

https://www.dropbox.com/sh/r1tpi3y5icay0ad/9AIobhWNsv

ที่มาของข้อมูล

วิดิโอการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Express

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

สามารถดูวีดีโอสอนการใช้งานผ่านทางเว็บ Youtube ได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้

  1. 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรมบัญชี Express
  1. 2 การกำหนดบริษัทใหม่ (สร้างข้อมูลใหม่) ในโปรแกรม Express
  1. 3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ในโปรแกรม Express
  1. 4 การกำหนดค่าเริ่มต้น - รายละเอียดกิจการ
  1. 5 การกำหนดค่าเริ่มต้น - เรื่องทั่วไป
  1. 6 การกำหนดรอบบัญชี
  1. 7 การกำหนดตารางข้อมูล
  1. 8 การกำหนดผังบัญชี
  1. 9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
  1. 10 การกำหนดเลขที่เอกสาร

2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

2.2 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า

2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้

2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้

2.6 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า

2.7 กำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ

2.8 กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ

2.9 กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด

2.10 กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.11 บันทึกยอดยกมา - ลูกหนี้คงค้าง

2.12 บันทึกยอดยกมา - เจ้าหนี้คงค้าง

2.13 บันทึกยอดยกมา - สินค้า/วัตถุดิบ

2.14 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา

2.15 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา

2.16 บันทึกยอดบัญชียกมา

3.2 บันทึกใบสั่งซื้อ

3.3 บันทึกซื้อเงินเชื่อ

3.4 บันทึกลดหนี้/ส่งคืนสินค้า

3.5 บันทึกจ่ายชำระหนี้

3.6 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.7 บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ

4.2 บันทึกลดหนี้/รับคืนสินค้า

4.3 บันทึกรับชำระหนี้

4.4 บันทึกการขายสินค้าบริการ

4.5 บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ

5.1 การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ

5.2 การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย

5.3 การพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร Statement

6.1 การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน

6.2 การผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภท เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5

7.1 จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต

7.2 ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต

7.3 รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต

7.4 ปรับปรุงต้นทุนสินค้า

7.5 โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

9.1 การจัดเรียงข้อมูล

9.2 การคำนวณยอดต่างๆ

9.3 การสำรองข้อมูล

9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล

9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้

9.6 การปิดประมวลผลสิ้นปี - ปิดบัญชี

9.7 ระบบความปลอดภัย

9.8 การแก้ไขแบบฟอร์ม

หรือสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในแผ่นซีดีอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

หมายเหตุ ไฟล์มีขนาดใหญ่ประมาณ 600 MB ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ทที่คุณใช้งาน

https://www.dropbox.com/sh/r1tpi3y5icay0ad/9AIobhWNsv

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing