สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน เมษายน 2564


2021-01-26 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 197

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

หนังสื่อที่ลงรับเพื่อเสนอให้พิจารณาสั่งการ

วันที่ 2 เมษายน 2564

  1. เลขลงรับที่ 174/2564 ลงรับวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเก็บ ลดเผา อุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4

มอบหมายให้ ............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/18ALSb83D5dLCZRY5QgpPCEuD2gwvtv9R/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 175/2564 ลงรับวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง เชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลฯ

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1GqqZqV0CgimqYGfL51k_rcOGnBfRdYyd/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 176/2564 ลงรับวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานการะประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอส เอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

การปฏิบัติ วันที่ 9 เมษายน 2564

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1C2a7u5ACOLoWSklVivAbPAbk5L9nDixw/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 177/2564 ลงรับวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหอการไทย

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1-l-y6MDNwSerJzMU6rDxRMoM8jLMgVuY/view?usp=sharing

วันที่ 5 เมษายน 2564

  1. เลขลงรับที่ 178/2564 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพ่ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลฯ

การปฏิบัติ วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1TlOZ5liJIWMJyQ5hl50GzOI6EJ8qeExE/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 179/2564 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบปีที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์

การปฏิบัติ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา07.30 น. ณ โรงเรียนยุวพุทธอุปถัมภ์

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/13VvXd2oF2xrBIiuGMFliuoZbRiZIZmpM/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 180/2564 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง แต่ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีสู่เมืองอัจฉริยะ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1l0Xk1NgNxLUpKmsvlfOH3J3qwlzhwdin/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 181/2564 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่องส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1RjDIEGKWFZ4IL_PJG-AG7qVNvJsVSZz3/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 182/2564 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแสดงความรักชาติพร้อมต้อนรับแสดงความยินดีกับคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1KtD1xFXZLzztyG63VwMoZcNV_0vWUMYf/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 183/2564 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา

การปฏิบัติ 1-10 พฤษภาคม 2564

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1FzxY-kUkET8pQr9L7d2cRFfAM1HqBxbQ/view?usp=sharing

วันที่ 8 เมษายน 2564

  1. เลขลงรับที่ 184/2564 ลงรับวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง กองแผนและงบประมาณ

การปฏิบัติ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบล ชั้น 3

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/11ImNSGUt75mEHunWzlgubC7QpdPdXKrG/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 185/2564 ลงรับวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1kfgmPE3WhI5PrGNhMd5PWotuQzgcDVFi/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 186/2564 ลงรับวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พรบ.ทัรพยากรน้ำ 2561

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1L65K0Jq7nyzwe8lo97_mF_GWE-U0YrDF/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 187/2564 ลงรับวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยเกียรติยศ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองบัคับการ

การปฏิบัติ 25 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจังหวัดอุบลฯ

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1VOLEZHkrJIz0i-sa24JCRA17Da7jHqbK/view?usp=sharing

วันที่ 19 เมษายน 2564

  1. เลขลงรับที่ 188/2564 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบล

การปฏิบัติ วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบล ชั้น 3

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/16GsIcMO5jGIwWuT1xUmYtnlzlbhZMVXp/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 189/2564 ลงรับวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาทบทวนแผนงาน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงาน

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1K-VMlrmWPR65MwWZDsK8Umcle95nw40G/view?usp=sharing

วันที่ 21 เมษายน 2564

  1. เลขลงรับที่ 190/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบล

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิพุทธมณฑล

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1_Ka_6XlNbWiZJHdpwD8qWXkjqYnl0zev/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 191/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ประชุมสร้างการรับรู้ทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเลขาทรัพยากรน้ำ

การปฏิบัติ วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา - ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1hnx6gvTSnVt1azXaAa-q6eiEprKQvwqB/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 192/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายเวลาการลงรับสมัคร

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมือ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1J3kJpQsYvbn1CBXoHv76kO8zfrl_w2R3/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 193/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทรัพสินทางปัญญาโลก

หน่วยงานต้นเรื่อง กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา

การปฏิบัติ วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่านช่องทางออนไลน์

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1zk1jAHgN4fMQyXXl2ZHwHy0uzGHzsIiM/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 194/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งอุบลฯ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/105R6McElYzF2j7EbZKRv_DmvJWi2UqpQ/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 195/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนังสือวารสาร GHB-REIC เป็น E-Book

หน่วยงานต้นเรื่อง วารสาร GHB-REIC

การปฏิบัติ ธกส.

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1iwWKTdh0ER3m-2CLVBqtH8OvwSnb53bv/view?usp=sharing

7. เลขลงรับที่ 196/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่3/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1Nklp9Yd4WqCgPO5jnLdfRu3h9cwn6uiS/view?usp=sharing

8. เลขลงรับที่ 197/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมทางไทยผ่านจอภาพวิดิโอคอนฟอเร็นซ์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/161UdYslgBSPcDvYhKD0qp5jd5Cd9Fmlu/view?usp=sharing

9. เลขลงรับที่ 198/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสำนักหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1ZaPLtSLHRmUgN0YfyMSoLiWu8UmRm2-q/view?usp=sharing

10. เลขลงรับที่ 199/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมเวทีอุบลฮักแพง สานแรงรวมใจ ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1SpwbNMVu54RmzVnjSCNW7RUg1TwR5Srq/view?usp=sharing

11. เลขลงรับที่ 200/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดวันจัดสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1jGh04zdKFZP-LcZ8iVAi5fHVpwBJB3Lf/view?usp=sharing

12. เลขลงรับที่ 201/2564 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แผนการกระจายวัคซีน และวัคซีนทางเลือกขอหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/121Im3LFuaC1opAwtAAqZ0wWlgnaXr7iO/view?usp=sharing

วันที่ 28 เมษายน 2564

  1. เลขลงรับที่ 202/2564 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1jUKn3yaozWRR5EIIsqmaExraE2RBl40l/view?usp=sharing

2. เลขลงรับที่ 203/2564 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลฯ

การปฏิบัติ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ รองประธานหอคุณมงคล จุลทัศน์ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรองมงคลแล้ว(ทางไลน์) / รอรอง...ตอบรับ... แจ้งเมื่อวันที่ ..30..เมษายน..2564..

https://drive.google.com/file/d/1ElndoA_BNLdWgzyT0Y7xg3cAIzp9kZTW/view?usp=sharing

3. เลขลงรับที่ 204/2564 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ รอง เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1I6Ckn7CPIE7bgkbpd8tJDIdcsgwipuDb/view?usp=sharing

4. เลขลงรับที่ 205/2564 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1K7w1id5Z0DdlAOJ6okCxDNq8wMX52Knl/view?usp=sharing

5. เลขลงรับที่ 206/2564 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

การปฏิบัติ วันที่ 9-11 เมษายน 2564 โดยสมัครผ่านออนไลน์

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/15vYC4-oycvasf6Sf_-x_y7DUJ1okVJDn/view?usp=sharing

6. เลขลงรับที่ 207/2564 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1Bi-HFR4eeznv0R94xboyO6SstbFEouWv/view?usp=sharing

วันที่ 29 เมษายน 2564

  1. เลขลงรับที่ 208/2564 ลงรับวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางอุบลฯ

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

วันที่ 30 เมษายน 2564

  1. เลขลงรับที่ 209/2564 ลงรับวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการ

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางอุบลฯ

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/16gqpUij3kO8jT5Khi5UN1vakJwxI4MK2/view?usp=sharing

2.เลขลงรับที่ 210/2564 ลงรับวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

การปฏิบัติ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ รองประธานคุณพองาม ปรีดาสันติ์ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว(ทางไลน์) / รอรองตอบรับ แจ้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

https://drive.google.com/file/d/1Un2U3h26-KtkviQ8Xmd4e4tGyH2fhc1J/view?usp=sharing

3.เลขลงรับที่ 211/2564 ลงรับวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

หน่วยงานต้นเรื่อง MPG Group

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้ ................ เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งรอง........แล้ว / รอง......สะดวกไปร่วมประชุม แจ้งเมื่อวันที่ .........................................

https://drive.google.com/file/d/1yJnpns0n8Rz-pwRlix0mNRbM81TE1rUF/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!