วาระงานหอการค้าประจำเดือน เมษายน 2564


2021-01-26 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 238

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น. เรื่อง :ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 146 ลงรับวันที่ 19/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1es1Fgnhx-itifOtWdnulGYe9aosuor01/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง :ประชุมเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 145 ลงรับวันที่ 18/03/2564

https://drive.google.com/file/d/11wxu8ICs0huX3cj4St3DqpRwlCRNVlTd/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและยกร่างแผนแม่บทฯ (แผนแม่บทระยะสั้น/กลาง/ยาว 5 ปี) และข้อเสนอโครงการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ไปสู่อุทยานธรณีระดับโลก ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 133 ลงรับวันที่ 17/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1t-2Dz71JOKJUdt24pf02tYRT3mLvV9tS/view?usp=sharing

เวลา08.00-16.30น. เรื่องประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเตล แออนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 153-154 ลงรับวันที่ 23/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1qYWzCVoJf6_fV7XDVcMcn9pnJJBJ_rC-/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1JXcFUJAnhHSlG4MCP1uSRQ24SjNMkgmk/view?usp=sharing

เวลา 09.00 - 14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนของศูนย์ CSR จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 171 ลงรับวันที่ 31/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1970021WRhF5rtyaF6NA85OaGpqSIJqv9/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมแนวปฎิบัติ การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาะของท้องถิ่น ผ่านระบบวีดีทัศน์(Video Conference) ณ ห้องประชุมปฎิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 172 ลงรับวันที่ 31/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1n9LEixmcYFyeBccZNpuqZHYH-X4GJX-V/view?usp=sharing

เวลา16.00-17.00 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดชีพจรลง South Luxury กระบี่ พังงา ภูเก็ต

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 163 ลงรับวันที่ 25/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1xDMPammhH7hCYkKtgIqXdZZ0acZ3DeWG/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

เวลา09.00น. เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 157 ลงรับวันที่ 24/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1ZRxK7zAPuzWNwZEjUkmoeFPDg7UHz5J7/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

เวลา 00.00 น.(รอยันยันเวลา) ประชุมกลุ่มย่อยเตรียมประชุมใหญ่และเลือกตั้งหอการค้าชุดใหม่ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 01/04/2564

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

เวลา07.30น.เรื่อง เชิญร่วมพิธีถวายสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 175 ลงรับวันที่ 02/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1GqqZqV0CgimqYGfL51k_rcOGnBfRdYyd/view?usp=sharing

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

เวลา13.30น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น4

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 178 ลงรับวันที่ 05/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1TlOZ5liJIWMJyQ5hl50GzOI6EJ8qeExE/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ไทยสมายล์เข้าพบท่านประธานหอการค้า เพื่อเสนอโปรโมชั่นพิเศษของไทยสมายล์ให้กับสมาชิกหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 01/04/2564

เวลา13.30น. เรื่อง ขอเชิญประชุมการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 162 ลงรับวันที่ 25/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1eXOJkT9qoS-UBrvgtBSCrb4mPAQA6l8Q/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

เวลา09.00น. เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการบริหารจัดเชื้อเพลิง ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 174 ลงรับวันที่ 02/04/2564

https://drive.google.com/file/d/18ALSb83D5dLCZRY5QgpPCEuD2gwvtv9R/view?usp=sharing

เวลา09.30น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบราชธานี ชั้น3

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 184 ลงรับวันที่ 08/04/2564

https://drive.google.com/file/d/11ImNSGUt75mEHunWzlgubC7QpdPdXKrG/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

เวลา 10.00-16.00น. เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงความรักชาติ สามัคคี รดน้ำดำหัวศิลปินแห่งชาติ

ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 182 ลงรับวันที่ 07/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1KtD1xFXZLzztyG63VwMoZcNV_0vWUMYf/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564

วันพุธที่ 14 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

เวลา 07.39-11.00น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ณ โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 179 ลงรับวันที่ 05/04/2564

https://drive.google.com/file/d/13VvXd2oF2xrBIiuGMFliuoZbRiZIZmpM/view?usp=sharing

เวลา09.30น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบราชธานี ครั้งที่2/2564

ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (ประธานนิมิต) เลขที่รับหนังสือ 185 ลงรับวันที่ 09/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1kfgmPE3WhI5PrGNhMd5PWotuQzgcDVFi/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

เวลา 08.30 - 15.00 น. เรื่อง เชิญประชุมสร้างการรับรู้การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำและผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแดห่งชาติครั้งที่4 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองศรีนครราชสีมา จังหวีดนครราชสีมา

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 170 ลงรับวันที่ 31/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1j8sPrkKgB-87_yEtzOO9nZQ6BGPykt8E/view?usp=sharing

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

เวลา 09.30 น. เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบล 3

ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบราชธานี

==มอบหมายให้ : นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าฯ นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าฯ

เลขที่รับหนังสือ 196 ลงรับวันที่ 21/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1Nklp9Yd4WqCgPO5jnLdfRu3h9cwn6uiS/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

เวลา07.30น. เรื่องขอเชิญร่วมพิธีวางพวกมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวันอุบลราชธานี)

==มอบหมายให้ : นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าอุบลฯ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 188 ลงรับวันที่ 19/04/2564

https://drive.google.com/file/d/16GsIcMO5jGIwWuT1xUmYtnlzlbhZMVXp/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

เวลา 10.00-12.00น. เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก2564 ณ ผ่านช่องออนไลน์

มอบหมายให้ : (....พงษ์พันธ์ จันทศรี.........) เลขที่รับหนังสือ 193 ลงรับวันที่ 21/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1zk1jAHgN4fMQyXXl2ZHwHy0uzGHzsIiM/view?usp=sharing

เวลา 14.00-14.30น. ทอดสอบระบบประชุมผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid 19 ประชุมชี้แจงมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ "สินเชื่อฟื้นฟู พักทรัพย์ พักหนี้"เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ ณ ผ่านช่องออนไลน์

เข้าร่วมประชุม โดยคลิก Link https://bit.ly/2QQ4nla

มอบหมายให้ : (.............) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 25/04/2564

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

เวลา 14.00-15.00น. ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid 19 ประชุมชี้แจงมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ "สินเชื่อฟื้นฟู พักทรัพย์ พักหนี้"เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ ณ ผ่านช่องออนไลน์

เข้าร่วมประชุม โดยคลิก Link https://bit.ly/2QQ4nla

มอบหมายให้ : (ประชาสัมพันธ์ ในห้องกรรมการ และ หอการค้าอำเภอ .) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 25/04/2564

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n2764.aspx

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 (มีการแจ้งการเลือนนัด ออกไป)

เวลา 08.00น. เรื่อง การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (....เลื่อนอออกไป......) เลขที่รับหนังสือ 169 ลงรับวันที่ 30/03/2564

https://drive.google.com/file/d/12eRZ31GY_p2A7o8A_soZSiBPJj1BOvSX/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!