วาระงานหอการค้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


2021-12-15 04:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 420

Lorem ipsum dolor

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 043/2565 ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 11.48 น.

https://drive.google.com/file/d/1D6pMtyXc4g5k-avIUe_7zVnac1cG39_j/view?usp=sharing

เลื่อนการเสวนาออกไป เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

(คุณประธาน 085-832 7666 )

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมบรรยายในงานเสวนา เรื่อง "พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด"

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 01/2565 ลงรับวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.45 น.

https://drive.google.com/file/d/1WBzmG4vTfZD6icsYSounsom0ZoFFVwMK/view?usp=sharing

แบบตอบรับ

https://drive.google.com/file/d/1SCYHkZidLkxkCMG2iZpOEByD_IIk0Tx-/view?usp=sharing

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาล "ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 1" Kick off กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีเปิด

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการฯผู้สนใจเป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 044/2565 ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.29 น.

https://drive.google.com/file/d/1QozgdDN6ukVF6vYSWNKhRb0lHg9kpBe4/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา14.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ทุ่งสมเด็จ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

เรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว 100 ผืน

15:30น.ไห้วพระถ้ำบอน

16:00น. เข้าที่พัก

18:00น.รับประทานอาหารร่วมกับ ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.นำ้ยืน

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ คุณกัณตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าฯ คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าฯ คุณปริวัฒน์ แสงทอง กรรมการ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรม Field Day มะเขือเทศเชอรี-ผลไม้เพื่อเศรษฐกิจใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีเปิด

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 046/2565 ลงรับวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.42 น.

https://drive.google.com/file/d/1-2ihuLw8UCl6XoKA7Xkl9asgAzIGdaAO/view?usp=sharing

เวลา...น. ณ ด่านชายแดน ช่องอานม้า เรื่อง ศึกษา ดูงานด่านชายแดน ช่องอานม้า

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าฯ คุณกัณตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าฯ คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าฯ คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าฯ คุณปริวัฒน์ แสงทอง กรรมการ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.15 น.

ยกเลิกการประชุม

เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยคลิกที่ลิ้ง

https://us05web.zoom.us/j/5173320927?pwd=bDRybE5lTWxRSlhEeE1aVjdORnVvZz09

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 050/2565 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/19U40Ir8r-8WKeV7b-jB22eJe-dlWEfJt/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ประทุมวรราช ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมพิจารณา

เลขลงรับที่ 047/2565 ลงรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1BANxBNgxAGgqwXQaZoqjBFr76vfreeRl/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมบรรยายในงานเสวนา เรื่อง "พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด"

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 01/2565 ลงรับวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.45 น.

https://drive.google.com/file/d/1WBzmG4vTfZD6icsYSounsom0ZoFFVwMK/view?usp=sharing

แบบตอบรับ

https://drive.google.com/file/d/1SCYHkZidLkxkCMG2iZpOEByD_IIk0Tx-/view?usp=sharing

หนังสือเลื่อน

https://drive.google.com/file/d/1n5UeLpx2BHozBPkcl4aoERzE4R9I90UF/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง เซ็นทรัลจังหวัดอุบลราชธานี ขอเข้าพบประธานหอการค้าเพื่อสวัสดีปีใหม่"

หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นทรัลจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.50 น.

เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ระบบZoom Meeting

ลิ้ง:

https://us05web.zoom.us/j/5173320927?pwd=bDRybE5lTWxRSlhEeE1aVjdORnVvZz09

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 057/2565 ลงรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1umnoVCYo4jjaCbw0WIISnRqb6NnLOKor/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง กิจกรรมวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า และคณะทำงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น2 เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 062/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-zv0i0EsrDLkBF0A0jelTS4ZsmleV8km/view?usp=sharing

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร เรื่อง ขอเชิญประชุมและปรึกษา ตามโครงการเปิดตลาดการค้าชายแดนถาวรช่องเม็ก (ไทย-ลาว)

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองอำเภอ กลุ่มงานมั่นคง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิริวัส รองประธานหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 051/2565 ลงรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16F2-FV9WQ0qpS3nGXPjwsn-fpVd6cL91/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 064/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1vjfUskmBUVjxSFjKP9rdq63vKtKlukzu/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาน ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 059/2565 ลงรับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1EBxDC8AND43ZcgCfbvYSprb1s13cM0Rx/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าฯ เรื่อง อุบลไบโอเอทานอลร่วมสนับสนุนน้ำดืมในกิจกรรมวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะไดซีซั่น 2 จำนวน 100 แพ็ค ให้กับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบลไบโอเอทานอล

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่--ไม่มี--- ลงรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง ปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณปรมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ลขลงรับที่ 069/2565 ลงรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1P-4OlsuqsGH9ApKk6LO_9YYX4hc2y1k3/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 048/2565 ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/13GlkJptdxUY8QCk5TY6DpDc3m-4oAhqF/view?usp=sharing

เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ Google Meeting เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference (รอลิ้ง)

โดยกรุณาตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ตามลิงค์ https://bit.ly/3AULq3U ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 058/2565 ลงรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1qjZpkD-5GpU5NwXXXTqKOqXCrT2iiGL_/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่12 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 060/2565 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1uDD9HozXXtpY6BpkoUnW4_WLtWcNxwlu/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม ชั้น 1 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร (รางน้ำ) (ห้องประชุมหลัก) และ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่

Zoom Meeting

ID : 885 6239 3651

Passcode : 91UzYD

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 061/2565 ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1e3MxoItiZkmwxhuR-rfMa888yUWsUmzL/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 075/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FPWfadtSIrZFdQdCiC5OrJfEglPEV3AA/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Xl8PF6y3dt-J51nEtMKQyUEV1-gDJYYq/view?usp=sharing

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565

https://drive.google.com/file/d/1N43gW9bZ9NaXDOn1tD1pkXE6PVgcls7R/view?usp=sharing

เวลา 17.00 น. ณ ออนไลน์ เรื่อง คณะทำงานเตรียมประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอกลุ่มอีสานใต้ตอนล่าง 2 คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าอุบลฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 074/2565 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

หยุด วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานี1

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 083/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Mn7IS6UxgKw2U0uo5N7q-GBhbWHPSTYM/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 074/2565 ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1lunhNleyaden0lksrQWtmetCPl8Viqmh/view?usp=sharing

รับรองรายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1M4r1T2k-q_MDrD35ogHfeVeV2y7lv1sk/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-13.00 น. ณ ผ่านระบบ Zoom Meeting

📌 Join Zoom Meeting :

https://us02web.zoom.us/j/86025376219?pwd=SEtSNkNrd01hVHo0V05GSzlBRmprZz09

Meeting ID: 860 2537 6219

Passcode: 18022022

เรื่อง การประชุม เผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฉบับปรับปรุงปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สสว.

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--- ไม่มี--- ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

เวลา 14.00 น. ณ ผ่านระบบ VDO Conference (Google Meet)

ที่ลิ้งค์นี้ meet.google.com/wip-khhc-fzu

รหัสการประชุม wip-khhc-fzu

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมประเด็นสำหรับ “การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าชายแดน ไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าและประธาน YEC คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--- ไม่มี--- ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

รายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/1I3dG-YeK6-pzHrROf-j3z4dacxGBDS2z/view?usp=sharing

เวลา 16.00-17.00 น. ณ ออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference (Google Meet)

เรื่อ่ง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมต้อนรับการเยื่ยมเยือน คณะหอการค้าไทย(อุบล อำนาจ ยโสธร)

ลิ้งประชุม

https://meet.google.com/ijg-jjmc-zqx

password : ijg-jjmc-zqx

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้ากลุ่มฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า และเจ้าหน้าที่หอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่--- ไม่มี--- ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องทับทิม 4 และ 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประเภทหนังสือเพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 076/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1PMlqtFy7MVXduO3DJWAFdO1xnPNJY3sY/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.30 ณ วัฒนธรรมจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด (เก่า)

เรื่อง ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมหลวงปู่มั่นฯ

✔️ประเด็นหารือ

  1. กำหนดวันจัดกิจกรรมหลวงปู่มั่นของจังหวัดอุบลฯ
  2. การเชื่อมโยงงานกับสกลนคร
  3. การกำหนดปฏิทินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

เวลา 11.00 น. ณ (สถานที่แจ้งอีกที) เรื่อง กำหนดนัดประชุมปรึกษาหารือ การปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านคำบงกับท่านธรรมรักษ์ (ม.ราชภัฎ อุบล)

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

เวลา 13.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานโดยประชุมผ่านระบบ Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล:

https://meet.google.com/dvp-bwaj-ofw

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการริหารหอการค้าฯทุกท่านที่สนใจ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 093/2565 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/13as0APTILeCfbTcaZoUfQfxNTeZ4sUIs/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องฝ้ายขิด (ชั้น1)จังหวัดอำนาจเจริญ หรือ

เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Time: Feb 22, 2022 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94692137785?pwd=NC9HeVlkQ00yZmtaWkdNemFWMll2QT09

Meeting ID: 946 9213 7785

Passcode: 883584

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 065/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1tjbl65DZKodzA8lXZ7Jq6xowPIS5RJSp/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

เรื่อง เชิญลงพื้นที่ตรวจสอบระบายน้ำในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางแยกต่างระดับดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 100/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1hPFv-qyg1yRniJfmklKNvqA1tr7GJXJ1/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.คูโบต้าเจริญชัย จำกัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 063/2565 ลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1YfKPZrOTN2P3Ojc2RkFXhstoc-uIj-NH/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 078/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ppg4aJc02-t-D5JCvVvSZ1AsdoRRUef_/view?usp=sharing

เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารมาตรการทางการเงินและและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

หน่วยงานต้นเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 094/2565 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FMbNN6qvyVHZZ7quzQtYlm7JiG_Sy_d-/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมแจ้งและขอรับคำปรึกษาการจัดโครงการของศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 089/2565 ลงรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1KfVdI_3vSu-nI4mVp8JJRrvB7MItlpOJ/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ส่งมอบเช็ค มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าฯ คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

หนังสือ

https://drive.google.com/file/d/15b7aH0fyhBTifHlR70Rp-nNkty0Gv-uS/view?usp=sharing

ใบสำคัญรับเงิน

https://drive.google.com/file/d/1D95OyRT5oUYzDDneexRcLf48ckydpvlC/view?usp=sharing

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศศ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 099/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UXPIXxucTl6zovzqpE4uLBnYK1A95TyW/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1qWE9NLuoq4lJP1udYlmrDAn9UZBuvRtu

เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ID : 7144146952

Passcode : 134001

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1Sq3t3DfnuSSGBccx_frZwa62kTSf6tFQ?usp=sharing

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เลขลงรับที่ 087/2565 ลงรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UqT1lP5-JouJ-JrFhOzzu20yzawOZF2M/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 095/2565 ลงรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1U7MrWILo5Zl94SkhbJ-4Q91HI3VDIi6O/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gI4wAtahl6Ob98XbSo-zVzzogzsJ-ff9/view?usp=sharing

รายงานการประชุม (ฉบับรับรอง)

https://drive.google.com/file/d/1K8HiQkA3Af54VGAqSjtlUEe7KDYNu3QM/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 095/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1noEyY3JTmonk84nlXT2w3q9QbM7k0Jub/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1f1Pbqoty-i5CX_KBMkl61FMOkPbSrr1h/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประชุมคณะกรรมกาบริหารหอการค้า ครั้งที่2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.

เวลา 14.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (เก่า) หรือลานขวัญเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การแต่งกาย: ชุดผ้าไทยลายขอพระราชทาน หรือชุดผ้าไทย+ผ้าพื้นเมือง

มอบหมายให้คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

เลขลงรับที่ 107/2565 ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.50 น.

https://drive.google.com/file/d/1Dnku0ZEkv7aci2vfFwPKuID25GoR17W8/view?usp=sharing

ลาประชุม

เวลา 15.00-19.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 ศูนย์สร้าสรรค์งานออกแบบขอนแก่น เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทิศทางการพัฒนาภาคอีสานด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และร่วมพิธีเปิดงานเทศการอีสานสร้างสรรค์ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 101/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1orkkI5zd7-zMPazTwnfOqEzm3GAFRaiY/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 14.00 น. ณ เมรุชั่วคราว วัดบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ (วิสิษฐศักดิ์ กัลยาโน)

หน่วยงานต้นเรื่อง วัดบูรพา

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 097/2565 ลงรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H1f7oxqJEHH6mCwmBOuY_iUIMm_3gQN6/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แสดงความยินดีกับทีมนักแข่งเจ็ตสกีแชมป์โลก

(ซักซ้อม เวลา 08.45 น.)

(มอบ เวลา 09.15 น.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกียรติ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี แลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_zMXG5KrQvOgvMaVp2Q1yeqSNP4sug0m/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือเชิญประชุม

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

ID : 934 9932 7660

Passcode : 54321

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 077/2565 ลงรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GgvpXVMgcdofGZd2sG3sbRmDb3pZkWzc/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!