วาระงานหอการค้าประจำเดือน มีนาคม 2564


2021-01-26 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 345

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเชิญเป็นเจ้าภาพปละประชุมปรึกษาหารือจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบุณฑริกา1 ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ศูนย์พัฒนาการเมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 085 ลงรับวันที่ 24/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1TQkjY9fdVlD8zQILxfS8QvaQkRK0tQcn/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

เวลา 07.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักกการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 079 ลงรับวันที่ 23/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1LWcUeJrhmHDgwrK1X0qKkz7SWKDHvB31/view?usp=sharing

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธานคนที่1 เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ทราบเรื่องวันที่ 04/03/2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง :สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 086 ลงรับวันที่ 24/02/2564

https://drive.google.com/file/d/10cGR3J4IzrZ3hsz4Gdfkp55JvrGJpUMQ/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :เชิญประชุมคณะทำงานอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 093 ลงรับวันที่ 02/03/2564

https://drive.google.com/file/d/14rvdy36ZlqQJyX4O9Er2Eh3klZJP45Nj/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. เรื่อง : การประชุมหารือเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานนี ประจำอำเภอนาตาล เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ทราบเรื่องวันที่ 04/03/2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรม งาน "วันนักข่าว 5 มีนาคม ณ พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี(พระใหญ่เขื่องใน) บ้านเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง :สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี) กรรมการ (นายพงษ์พันธ์ จันทศรี) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 090 ลงรับวันที่ 27/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1ZKZFnIrMcVr_IxOC9FyUwxF6pLDlnCpv/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เวลา 09.00 น. เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมพัมนาศักยภาพด้านการค้าดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Digital Marketing) ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ)รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 110 ลงรับวันที่ 06/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1cGMlDtCSGLwewtq3hB6wyCigXF4SE2ri/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 098 ลงรับวันที่ 02/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1KZTNb-kNR-8kPmwOTuN8hVBIitGuAQdk/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

เวลา 11.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการรองรับเทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital Disruption) และการเรียนรู้ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมรีเจ้นท์บอลรูม ชั้น 2 เดอะ รีเจ้นท์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 091 ลงรับวันที่ 02/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1PmoDH2kyqhG6JzrQyQ_o4E-aShJ6Bx-9/view?usp=sharing

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) Meeting ID : 942 9507 4617 Password : 599185

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอ เลขที่รับหนังสือ 105 ลงรับวันที่ 03/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1TgdC_kY9xoCoohMpORoqiFsibm_ZjiGq/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนกร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ/ประรองประธานคนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 106 ลงรับวันที่ 03/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1evWKqZkFUzPi5lv8NO7HN61n0nku-hb-/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SEM ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet (Link:meet.google.com/yuq-wkvq-wjz)

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (....รอมอบหมาย.......) เลขที่รับหนังสือ 116 ลงรับวันที่ 10/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1EjNSuH31gPopD7zuMotCHRdLNITk_xJR/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

เวลา 14.00-15.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) ด้วยระบบ Conference Call ผ่านทาง Google Meeting : https://meet.google.com/sdv-hjup-rve

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอ เลขที่รับหนังสือ 107 ลงรับวันที่ 04/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1uJ8pxN2OZunBtFnjiCnP_oSGqufCAViD/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 108 ลงรับวันที่ 05/03/2564

https://drive.google.com/file/d/11Eb86SSnEgVnIEL1dCU7SFURJ4eJVbar/view?usp=sharing

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :งานพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการพัฒนาเศรษฐิกิจฐานราก ร่วมกับสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI) โดยการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อใช้พัฒนากลุ่มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ศูนย์สพก.อำเภอดอนมดแดง บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คูโบต้าเจริญชัย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธานคนที่1 และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 124 ลงรับวันที่ 16/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1q3fgDqOs_Q2QdMT0nSd-Y6UoczHjoR5E/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. เรื่อง :ประชุมแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วย Digital Marketing ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 121, 122 ลงรับวันที่ 16/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1ZzafgcJdyMyMUxc-jOgULNy0TxEgKs_v/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1kPNBj3gQugH3rFjmrsl7hvccK6yDv1lK/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

⚡️17มี.ค.64 เวลา 16.07 น. สำนักงานจังหวัด Line มาแจ้งเลื่อนการประชุม เป็นวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช กำลังทำหนังสือเลื่อนค่ะ

https://drive.google.com/file/d/11wxu8ICs0huX3cj4St3DqpRwlCRNVlTd/view?usp=sharing

เรื่อง :ประชุมเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

== เลขที่รับหนังสือ 125 ลงรับวันที่ 16/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1dD_xfDX8a1QmTeDzy8HPVfSOvE8ZoHiV/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ประชุมเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอ เลขที่รับหนังสือ 134 ลงรับวันที่ 17/03/2564

https://drive.google.com/file/d/17a8Dzx4htgdIkpWhodUId_Brw8VrVDSg/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

เวลา 08.00 น. เรื่อง :ขอเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 075 ลงรับวันที่ 22/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1peuKWRHEhfQY4i-pa061HPeZI-MNtIcS/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 (นายประสงค์ จันจำปา) รองประธาน (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน (นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 117 ลงรับวันที่ 10/03/2564 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1LZLkdvFC9_ekwwjU9H20D781Y23RgEFI/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 145 ลงรับวันที่ 18/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1mPYAGcQvcAEx_UJwTD-taQTlbDDmyMVS/view?usp=sharing

เวลา 13.30น. เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 152 ลงรับวันที่ 23/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1EDn4fMjEivE-lVi79pst9o7rfBgeYO-F/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น.ถึง 18.00 น. เรื่อง : ประชุมใหญ่สามัญสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 (นายประสงค์ จันจำปา) รองประธาน (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน (นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 147 ลงรับวันที่ 20/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1XXrYUDBkKGzdIjgUnI95Aga5fL-AB5gK/view?usp=sharing

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

เวลา 8.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 140 ลงรับวันที่ 17/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1PKoX7bmPK24uN-JMoHcxIMzd7NGQeu_y/view?usp=sharing

เวลา 12.00 น. เรื่อง :การจัดประชุม เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลาง) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 141 ลงรับวันที่ 17/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1rT-6gXp96Ce1cmGQVEJGMN_ZDAYcviSp/view?usp=sharing

เวลา13.30น. เรื่องการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกลักปรัชญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 151 ลงรับวันที่ 23/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1rpmcVCbn61_gpwBkXPEntRN_0xbgBuCf/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 55 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยลัยหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง : ฝ่ายการจัดประชุมและธุรการ

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 088 ลงรับวันที่ 25/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1poHoT7xy3sCscrlPw7wa44_xuJ14cITU/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 148 ลงรับวันที่ 20/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1es1Fgnhx-itifOtWdnulGYe9aosuor01/view?usp=sharing

เวลา 09.30-12.00 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี ม.10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 142,138 ลงรับวันที่ 17/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1KwFLcPKHGyuf_iYDr7qM9PO_S3qqcZgn/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1SbG1mDBCh2KmWbiZ-DFmYcj4_Q2lOfgS/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติราชการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 159 ลงรับวันที่ 24/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1UjtwRv3NVyh0cSKk9n-UpXVX3-Lr2HJD/view?usp=sharing

เวลา13.30น. เรื่องเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 156 ลงรับวันที่ 23/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1LDmMEKMtAPdQr6cKcPF3FOppTgFRu2TP/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงานสัญจรสร้างงานปั้นเมืองด้วยเทศกาลเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี" ณ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 123 ลงรับวันที่ 16/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1AuM0o-xJClx1NOSsrJpUkkoJZMiUF99T/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

เวลา08.30-14.00น. เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมเกษตร เปลี่ยนอย่างไร ไปได้เร็ว (่Agro-Industrial Opening) ณ ห้องประชุมทับทิมสสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 155 ลงรับวันที่ 23/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1nbKc2jFTH1BIBakoK9sW9U6_23JeBcLX/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

เวลา10.00น. เรื่อง ขอเชิญประชุมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 164 ลงรับวันที่ 25/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1ZEXSPujPbOYvenZGvqof5I5lfgPhn1_G/view?usp=sharing

เวลา14.00น. เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ ลานจัดแสดงสินค้า ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นททรัลอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 165 ลงรับวันที่ 25/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1jHS6xAveDwDhob5lUv3DINthtgFgFpad/view?usp=sharing

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

เวลา07.30-09.00น. เรื่อง การจัดพิธีถวายราชสัการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเ็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 161 ลงรับวันที่ 25/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1ATN2Y-utnNiNTtLqx-DkNwSGsNlRoUz-/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!