วาระงานหอการค้าประจำเดือน มีนาคม 2564


2021-01-26 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 112

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเชิญเป็นเจ้าภาพปละประชุมปรึกษาหารือจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบุณฑริกา1 ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ศูนย์พัฒนาการเมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 085 ลงรับวันที่ 24/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1TQkjY9fdVlD8zQILxfS8QvaQkRK0tQcn/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

เวลา 07.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักกการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 079 ลงรับวันที่ 23/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1LWcUeJrhmHDgwrK1X0qKkz7SWKDHvB31/view?usp=sharing

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธานคนที่1 เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ทราบเรื่องวันที่ 04/03/2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง :สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 086 ลงรับวันที่ 24/02/2564

https://drive.google.com/file/d/10cGR3J4IzrZ3hsz4Gdfkp55JvrGJpUMQ/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :เชิญประชุมคณะทำงานอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 093 ลงรับวันที่ 02/03/2564

https://drive.google.com/file/d/14rvdy36ZlqQJyX4O9Er2Eh3klZJP45Nj/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. เรื่อง : การประชุมหารือเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานนี ประจำอำเภอนาตาล เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ทราบเรื่องวันที่ 04/03/2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรม งาน "วันนักข่าว 5 มีนาคม ณ พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี(พระใหญ่เขื่องใน) บ้านเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง :สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี) กรรมการ (นายพงษ์พันธ์ จันทศรี) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 090 ลงรับวันที่ 27/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1ZKZFnIrMcVr_IxOC9FyUwxF6pLDlnCpv/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เวลา 09.00 น. เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมพัมนาศักยภาพด้านการค้าดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Digital Marketing) ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ)รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 110 ลงรับวันที่ 06/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1cGMlDtCSGLwewtq3hB6wyCigXF4SE2ri/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 098 ลงรับวันที่ 02/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1KZTNb-kNR-8kPmwOTuN8hVBIitGuAQdk/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

เวลา 11.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการรองรับเทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital Disruption) และการเรียนรู้ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมรีเจ้นท์บอลรูม ชั้น 2 เดอะ รีเจ้นท์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 091 ลงรับวันที่ 02/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1PmoDH2kyqhG6JzrQyQ_o4E-aShJ6Bx-9/view?usp=sharing

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) Meeting ID : 942 9507 4617 Password : 599185

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอ เลขที่รับหนังสือ 105 ลงรับวันที่ 03/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1TgdC_kY9xoCoohMpORoqiFsibm_ZjiGq/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนกร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ/ประรองประธานคนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 106 ลงรับวันที่ 03/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1evWKqZkFUzPi5lv8NO7HN61n0nku-hb-/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

เวลา 14.00-15.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) ด้วยระบบ Conference Call ผ่านทาง Google Meeting : https://meet.google.com/sdv-hjup-rve

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอ เลขที่รับหนังสือ 107 ลงรับวันที่ 04/03/2564

https://drive.google.com/file/d/1uJ8pxN2OZunBtFnjiCnP_oSGqufCAViD/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 108 ลงรับวันที่ 05/03/2564

https://drive.google.com/file/d/11Eb86SSnEgVnIEL1dCU7SFURJ4eJVbar/view?usp=sharing

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

เวลา 08.00 น. เรื่อง :ขอเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มอบหมายให้ : (........รออมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 075 ลงรับวันที่ 22/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1peuKWRHEhfQY4i-pa061HPeZI-MNtIcS/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 55 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยลัยหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง : ฝ่ายการจัดประชุมและธุรการ

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 088 ลงรับวันที่ 25/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1poHoT7xy3sCscrlPw7wa44_xuJ14cITU/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603