วาระงานหอการค้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


2021-01-26 14:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 258

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบล ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 021 ลงรับวันที่ 27/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1gyRv-Bi1GyUdQ9Z4uEVfJTdAHhF1geMv/view?usp=sharing

⚡️เลื่อนประชุม จากวันที่ 1 ก.พ.64 เป็นวันที่ 4 ก.พ. 64 เลขที่รับหนังสือ 026 ลงรับวันที่ 27/01/2564

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ร่วมประชุมแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบออนไลน์ Google Hang out Meet

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหแการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 29/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1bnUcXzp4ycjaVQosiqPfofos8TRsJEH6/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 – 11.00 น. เรื่อง : รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คนที่ 1 (คุณสนั่น อังอุบลกุล) และกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย (ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ) ขอนัดประชุมหารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ผ่านระบบ Conference Call โดยคลิก Link ประชุมได้ที่ https://meet.google.com/tqu-vzuz-zpx

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 28/01/2564

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือพิจารณาประมาณการมูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนของไทย ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference - โปรแกรมZoom )

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 032 ลงรับวันที่ 2/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1GeW0eFZpu9HBfYYyvaVHMNVMKV52k1kI/view?usp=sharing

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมหารือเรื่องธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จะให้ราษฎรเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ อบ.349 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ที่ทำการปกครองจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อฎิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 017 ลงรับวันที่ 26/01/2564

https://drive.google.com/file/d/136Rjny8YSr-SwHum4XcpMtAQLO6R8sFw/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบล ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 026 ลงรับวันที่ 27/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1za3XWqpRjfjUAdaMF95rrU_ize55S3nS/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มีสิทธินำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : งานบริหารทั่วไป

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 033,034 ลงรับวันที่ 02/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1WrIVk1DE5XutMzTc9Ahd5iNP2VYpRbLl/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เดินทาง รับมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ ขอขอบคุณ ที่หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ได้มอบข้าวสาร จำนวน 3 ตัน (เป็นจำนวนเงิน 48,090 บาท) ช่วยเหลือ กรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์และวาตภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานทท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 027 ลงรับวันที่ 29/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1v5cUwrbq8c4vb2pPUbjJha22Ci2kprTx/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ประชุมโครงการ พัฒนาและยกระดับธุรกิจและเกษตรกรเพื่อการประยุกต์ฯ ร่วมกับ DEPA ณ สำนักงานหอการค้าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ประชารัฐฯ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานทท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 06/02/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ "หมูธงฟ้า ลดราคา เพื่อประชาชน" ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 055 ลงรับวันที่ 10/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1_8MDhYiTdWdRPppPZNkdGU-e14J79RJZ/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. เรื่องประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประสงค์ จันจำปา) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 036 ลงรับวันที่ 03/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1dlWlF589eTZPID06uChDciN2Zaz1fW5V/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย- ลาว ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 056 ลงรับวันที่ 10/02/2564

https://drive.google.com/file/d/12Z66fSRN7kcDab3q1MjlUsxBbr-fYQxa/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ณ ห้องแกรนด์พาวินเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นางสาววิภาดา วจนะวิชากร) รองเลขาธิการ (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 053 ลงรับวันที่ 09/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1iq-rUVOkm_ovXZ1XZdzYPLHashh8LyQT/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัด ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 042 043 044 045 ลงรับวันที่ 08/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1W5psb6uub7B7lij3uKG8jCDM0ZoONwPn/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1W5psb6uub7B7lij3uKG8jCDM0ZoONwPn/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1-f3IgTcEUjY5pX29MqIuVSW4g2WLVcRm/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1p1IgHfZo1CN4rD24qBWlkr0f1k3FgiLO/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

วลา 11.00 น. เรื่อง : นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ GM เซ็นทรัลอุบลคนใหม่ ขอเข้าพบแนะนำตัวกับประธานหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : เซ็นทรัลอุบล

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 16/02/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง :ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

หน่วยงานต้นเรื่อง : กรมชลประทาน

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 037 ลงรับวันที่ 04/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1QO5wNQ3rfVOEXBmbO8T9Bgh5Ov56mPtr/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่2

หน่วยงานต้นเรื่อง : วิชาการขนส่ง

มอบหมายให้ : (......รอมอบหมาย.....) เลขที่รับหนังสือ 068 ลงรับวันที่ 16/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1u7RyMzNUMyqJy0CpexyMNIHXEOceO8QT/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเลื่อนวันประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : ปธ.สมชาติ เลขาธิการ คุณรัตนากร รองประธาน คุณมงคล เลขที่รับหนังสือ 059,060,061 ลงรับวันที่ 11/02/2564

https://drive.google.com/file/d/146_CIkJkhkEVn3FFSGC3YmI9aXHYM80Y/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1IGZF-1iJ64pRTWguwzmjPnckO6qNZRwM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1GhmQtJuXDBuI8UNqcb0rB6BUHOsTTxMO/view?usp=sharing

⚡️เลื่อนประชุม จากวันที่ 15 ก.พ.64 เป็นวันที่ 19 ก.พ. 64

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 14.00 น. เรื่อง :การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 5/2563 ณ ร้านลาบไก่รสเด็ด ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

หน่วยงานต้นเรื่อง : กรรมการหอการค้าไทย

มอบหมายให้ : (ประธานและคณะกรรมการ) เลขที่รับหนังสือ 065 ลงรับวันที่ 12/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1DI2vYU9dg0Gy8q6_AwGHtxhk8pkk0EpK/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 07.30 น. เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง อุปสรรคจากกฎหมายและนโยบายกับการค้าสินค้าเกษตรและขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารวิวมูล

หน่วยงานต้นเรื่อง :สภาธุรกิจ ไทย-ลาว

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 064 ลงรับวันที่ 12/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1VeitP9ULzI1rGAaKH2-k5pxFSk-LhOKD/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 13.00 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 048 ลงรับวันที่ 09/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1C8qnUas80EMYVhieWuZGwK4CBOwPw-fr/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้้น 3

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 076 ลงรับวันที่ 22/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1l7w3IbR6QCnbaXbZoTYocb6PlAx8yl45/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 074 ลงรับวันที่ 19/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1Bnnv-L_P2F2BqBK-zbs9bhYmhDD9S78d/view?usp=sharing

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผ่านระบบ Zoom)

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 073 ลงรับวันที่ 19/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1VrLQm9f2Czom7hTv6r3rEi_-iOd0gEQT/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบล

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 072 ลงรับวันที่ 19/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1aIy6Efjf5QZ1q83j4a4I-cTQuRc-rmPR/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.30-12.00 น. เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม ( ประชุมใหญ่ครั้งที่2) โครงการสำรวจและออกแบบและการศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ฃ่องจราจรทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 ณ หอประชุมไอยรินทร์ องค์การบริการส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มงานออกแบบทาง

มอบหมายให้ : (......รอมอบหมาย.....) เลขที่รับหนังสือ 062,066,067 ลงรับวันที่ 12/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1VeitP9ULzI1rGAaKH2-k5pxFSk-LhOKD/https://drive.google.com/file/d/1PCFGElGltKycx6yYfT-IcAiCVc1HHAuP/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1FrzaRwHtdreckLqr1tjE1did_IIlJl5A/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ร่วมกับประธานสมชาติ มอบเก้าอี่ที่ร้านกาแฟ ณ ร้านกาแฟฮูก้า ศาลากลางอุบล

หน่วยงานต้นเรื่อง : เจริญชัยแทรกเตอร์

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 24/02/2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ประชุมสร้างพระกลุ่มย่อย ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานหอการค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าทุกคน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 24/02/2564

เวลา 14.30 น. เรื่อง :ประชุมร่วมกับคณะกรรมหอการค้า สร้างพระ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนัการหอการค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าทุกคน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 24/02/2564

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing