วาระงานหอการค้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


2021-01-26 14:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 301

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบล ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 021 ลงรับวันที่ 27/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1gyRv-Bi1GyUdQ9Z4uEVfJTdAHhF1geMv/view?usp=sharing

⚡️เลื่อนประชุม จากวันที่ 1 ก.พ.64 เป็นวันที่ 4 ก.พ. 64 เลขที่รับหนังสือ 026 ลงรับวันที่ 27/01/2564

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ร่วมประชุมแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบออนไลน์ Google Hang out Meet

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหแการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 29/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1bnUcXzp4ycjaVQosiqPfofos8TRsJEH6/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 – 11.00 น. เรื่อง : รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คนที่ 1 (คุณสนั่น อังอุบลกุล) และกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย (ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ) ขอนัดประชุมหารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ผ่านระบบ Conference Call โดยคลิก Link ประชุมได้ที่ https://meet.google.com/tqu-vzuz-zpx

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 28/01/2564

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือพิจารณาประมาณการมูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนของไทย ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference - โปรแกรมZoom )

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 032 ลงรับวันที่ 2/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1GeW0eFZpu9HBfYYyvaVHMNVMKV52k1kI/view?usp=sharing

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมหารือเรื่องธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จะให้ราษฎรเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ อบ.349 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ที่ทำการปกครองจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อฎิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 017 ลงรับวันที่ 26/01/2564

https://drive.google.com/file/d/136Rjny8YSr-SwHum4XcpMtAQLO6R8sFw/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบล ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 026 ลงรับวันที่ 27/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1za3XWqpRjfjUAdaMF95rrU_ize55S3nS/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มีสิทธินำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : งานบริหารทั่วไป

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 033,034 ลงรับวันที่ 02/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1WrIVk1DE5XutMzTc9Ahd5iNP2VYpRbLl/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เดินทาง รับมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ ขอขอบคุณ ที่หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ได้มอบข้าวสาร จำนวน 3 ตัน (เป็นจำนวนเงิน 48,090 บาท) ช่วยเหลือ กรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์และวาตภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานทท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 027 ลงรับวันที่ 29/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1v5cUwrbq8c4vb2pPUbjJha22Ci2kprTx/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ประชุมโครงการ พัฒนาและยกระดับธุรกิจและเกษตรกรเพื่อการประยุกต์ฯ ร่วมกับ DEPA ณ สำนักงานหอการค้าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ประชารัฐฯ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานทท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 06/02/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ "หมูธงฟ้า ลดราคา เพื่อประชาชน" ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 055 ลงรับวันที่ 10/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1_8MDhYiTdWdRPppPZNkdGU-e14J79RJZ/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. เรื่องประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประสงค์ จันจำปา) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 036 ลงรับวันที่ 03/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1dlWlF589eTZPID06uChDciN2Zaz1fW5V/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย- ลาว ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 056 ลงรับวันที่ 10/02/2564

https://drive.google.com/file/d/12Z66fSRN7kcDab3q1MjlUsxBbr-fYQxa/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ณ ห้องแกรนด์พาวินเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นางสาววิภาดา วจนะวิชากร) รองเลขาธิการ (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 053 ลงรับวันที่ 09/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1iq-rUVOkm_ovXZ1XZdzYPLHashh8LyQT/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัด ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 042 043 044 045 ลงรับวันที่ 08/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1W5psb6uub7B7lij3uKG8jCDM0ZoONwPn/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1W5psb6uub7B7lij3uKG8jCDM0ZoONwPn/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1-f3IgTcEUjY5pX29MqIuVSW4g2WLVcRm/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1p1IgHfZo1CN4rD24qBWlkr0f1k3FgiLO/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

วลา 11.00 น. เรื่อง : นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ GM เซ็นทรัลอุบลคนใหม่ ขอเข้าพบแนะนำตัวกับประธานหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : เซ็นทรัลอุบล

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 16/02/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง :ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

หน่วยงานต้นเรื่อง : กรมชลประทาน

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 037 ลงรับวันที่ 04/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1QO5wNQ3rfVOEXBmbO8T9Bgh5Ov56mPtr/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่2

หน่วยงานต้นเรื่อง : วิชาการขนส่ง

มอบหมายให้ : (......รอมอบหมาย.....) เลขที่รับหนังสือ 068 ลงรับวันที่ 16/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1u7RyMzNUMyqJy0CpexyMNIHXEOceO8QT/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเลื่อนวันประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : ปธ.สมชาติ เลขาธิการ คุณรัตนากร รองประธาน คุณมงคล เลขที่รับหนังสือ 059,060,061 ลงรับวันที่ 11/02/2564

https://drive.google.com/file/d/146_CIkJkhkEVn3FFSGC3YmI9aXHYM80Y/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1IGZF-1iJ64pRTWguwzmjPnckO6qNZRwM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1GhmQtJuXDBuI8UNqcb0rB6BUHOsTTxMO/view?usp=sharing

⚡️เลื่อนประชุม จากวันที่ 15 ก.พ.64 เป็นวันที่ 19 ก.พ. 64

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 14.00 น. เรื่อง :การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 5/2563 ณ ร้านลาบไก่รสเด็ด ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

หน่วยงานต้นเรื่อง : กรรมการหอการค้าไทย

มอบหมายให้ : (ประธานและคณะกรรมการ) เลขที่รับหนังสือ 065 ลงรับวันที่ 12/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1DI2vYU9dg0Gy8q6_AwGHtxhk8pkk0EpK/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 07.30 น. เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง อุปสรรคจากกฎหมายและนโยบายกับการค้าสินค้าเกษตรและขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารวิวมูล

หน่วยงานต้นเรื่อง :สภาธุรกิจ ไทย-ลาว

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 064 ลงรับวันที่ 12/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1VeitP9ULzI1rGAaKH2-k5pxFSk-LhOKD/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 13.00 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 048 ลงรับวันที่ 09/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1C8qnUas80EMYVhieWuZGwK4CBOwPw-fr/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้้น 3

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 076 ลงรับวันที่ 22/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1l7w3IbR6QCnbaXbZoTYocb6PlAx8yl45/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 074 ลงรับวันที่ 19/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1Bnnv-L_P2F2BqBK-zbs9bhYmhDD9S78d/view?usp=sharing

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผ่านระบบ Zoom)

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 073 ลงรับวันที่ 19/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1VrLQm9f2Czom7hTv6r3rEi_-iOd0gEQT/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบล

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 072 ลงรับวันที่ 19/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1aIy6Efjf5QZ1q83j4a4I-cTQuRc-rmPR/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.30-12.00 น. เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม ( ประชุมใหญ่ครั้งที่2) โครงการสำรวจและออกแบบและการศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ฃ่องจราจรทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 ณ หอประชุมไอยรินทร์ องค์การบริการส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มงานออกแบบทาง

มอบหมายให้ : (......รอมอบหมาย.....) เลขที่รับหนังสือ 062,066,067 ลงรับวันที่ 12/02/2564

https://drive.google.com/file/d/1VeitP9ULzI1rGAaKH2-k5pxFSk-LhOKD/https://drive.google.com/file/d/1PCFGElGltKycx6yYfT-IcAiCVc1HHAuP/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1FrzaRwHtdreckLqr1tjE1did_IIlJl5A/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ร่วมกับประธานสมชาติ มอบเก้าอี่ที่ร้านกาแฟ ณ ร้านกาแฟฮูก้า ศาลากลางอุบล

หน่วยงานต้นเรื่อง : เจริญชัยแทรกเตอร์

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 24/02/2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ประชุมสร้างพระกลุ่มย่อย ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานหอการค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าทุกคน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 24/02/2564

เวลา 14.30 น. เรื่อง :ประชุมร่วมกับคณะกรรมหอการค้า สร้างพระ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนัการหอการค้า

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าทุกคน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 24/02/2564

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!