วาระงานหอการค้าประจำเดือน มกราคม 2564


2020-12-28 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 184

วาระงานหอการค้าอุบล

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

วันปีใหม่

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (แขวงจำปาสัก) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 569

https://drive.google.com/file/d/1y3GU2eVITddWq2w1Y5zqgJuOlS-B1GNQ/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าของจังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 563

https://drive.google.com/file/d/1AFYQdWwbEpEnO2_WJyhyXcf7NgtP-qe2/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น. เรื่อง : คณะผู้บริหาร Millennium Auto (มิลเลนเนียม ออโต้) เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้า ณสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : Millennium Auto (มิลเลนเนียม ออโต้)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานเสวนาอุบลฮักแพง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเขิญประชุมคณะกรรมการกับกำดูแลใช้สิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ "ข้าวหอมมะลิอุบล" ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 575

https://drive.google.com/file/d/1ImoJxn_EMJsD94YHj-wAxqVgvqdnxh_p/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเขิญประชุมหารือเรื่องโควิด 19 ณ ร้านสวรรค์บ้านนา

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........ท่านเลขาธิการหอฯ........) เลขที่รับหนังสือ 583

https://drive.google.com/file/d/1_fEAUBwyzacSDPsUPJUcjSRunACE1KyT/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ร่วมคณะนพ.ทวีศีลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ทำเนียบรัฐบาล/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 1000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ระลอกใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสังคม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 591

https://drive.google.com/file/d/1XvDcVc_t1Bt19C6oCm-CLYg4bnkUX7_D/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์เรื่อง เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์ปรับตัว ณ โรงแรม The Regent Ubonratchathani จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 550

https://drive.google.com/file/d/1qO-3tssXBkq6MFXoopKv5Io30lukhiRK/view?usp=sharing

เวลา 10.00 – 11.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือร่วมกับประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรายงานสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ผ่านระบบ Conference Call ผ่านทาง Google Meet

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : ประธานและเลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 589

https://drive.google.com/file/d/1XL8tj57ri6XU-24Hi2QFu5NoFijpOBIR/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/150lf4KT74kiBP_TKcc8XmLFswqw_uOVV/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : พิธีปลงผมนาค รองผู้ว่าฯ ท่านศุภศิษย์ และรองประธาน นายมงคล จุลทัศน์ ณ วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงวันที่ 14/ม.ค./64

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

เวลา 06.00 น. เรื่อง : พิธีอุปสมบถ รองผู้ว่าฯ ท่านศุภศิษย์ และรองประธาน นายมงคล จุลทัศน์ ณ วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงวันที่ 14/ม.ค./64

เวลา 09.00 น. เรื่อง : โรงพยาบาลชีวามิตรา ขอเข้าสวัสดีไปใหม่ท่านประธานหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โรงพยาบาลชีวามิตรา

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงวันที่ 14/ม.ค./64

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน (นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 584

https://drive.google.com/file/d/1D5hSX9mJpkPIgdKHklDn0aNgeW2Bwh3-/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน (นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 584

https://drive.google.com/file/d/1D5hSX9mJpkPIgdKHklDn0aNgeW2Bwh3-/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ ลานวิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 595 ลงวันที่ 14/ม.ค./64

https://drive.google.com/file/d/1qL1H0X-68NYXLHS5uHO75qgQ8Ell6jRX/view?usp=sharing

เลื่อนการประชุมเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ไม่มีกำหนด

เวลา 08.30 น.- 12.00 น. เรื่อง : ประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 อุบลราชธานี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพังเคนพิทยา ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง

มอบหมายให้ : (มอบหมาย ประธานหออำเภอนาตาล ) เรียน ประธานหอการต้าจังหวัดอุบลราชธานี, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล, ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ, เลขที่รับหนังสือ 559,560,561,562

https://drive.google.com/file/d/1t0jpvz6KTfaSiBhGrcwJvdNZLGYsniqm/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/12Yxo_VChDgzjvntfVtABnWGg4IAkmfQG/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1YrIG6lW158NLmKxBiG6vgt9yT3XpOdUu/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1DtZx8R1lZYG1frzwW-zbXc9Gi9EGC_jf/view?usp=sharing

หนังสือแจ้งเลื่อนการประชุม อ้างอิง เลขที่รับหนังสือ .......

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธาน (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 567

https://drive.google.com/file/d/1Qj93gXP9YHuNOo-e9Ka44-Y1ZEGU4yTM/view?usp=sharing

เวลา 18.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบรอหารหอการค้าจังหวัดอุบลรชธานี ครั้งที่ 1/2564" ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/YEC /หอการค้าอำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4

หน่วยงานต้นเรื่อง : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 604 ลงรับวันที่ 19/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1_UdIrFi83dgMvoxDNHyWtfrEk0AhZy-N/view?usp=sharing

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภออ ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 580

https://drive.google.com/file/d/1WR7h0RpdaD3V62O08MheRgmQdUQ-2qkw/view?usp=sharing

เวลา 12.00 น. เรื่อง : เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมประชุมเวทีอุบล ฮักแพงสานแรง รวมใจ ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัด ชั้น 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 576, 582

https://drive.google.com/file/d/1QCUiRuM8thtjZrqDn_RxJ6_vhteDX8Rs/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1q82aYshLKycprPJBIfBjkwPogsUIY8wL/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603