วาระงานหอการค้าประจำเดือน มกราคม 2564


2020-12-28 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 418

วาระงานหอการค้าอุบล

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

วันปีใหม่

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (แขวงจำปาสัก) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 569

https://drive.google.com/file/d/1y3GU2eVITddWq2w1Y5zqgJuOlS-B1GNQ/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าของจังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 563

https://drive.google.com/file/d/1AFYQdWwbEpEnO2_WJyhyXcf7NgtP-qe2/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น. เรื่อง : คณะผู้บริหาร Millennium Auto (มิลเลนเนียม ออโต้) เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้า ณสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : Millennium Auto (มิลเลนเนียม ออโต้)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานเสวนาอุบลฮักแพง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเขิญประชุมคณะกรรมการกับกำดูแลใช้สิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ "ข้าวหอมมะลิอุบล" ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 575

https://drive.google.com/file/d/1ImoJxn_EMJsD94YHj-wAxqVgvqdnxh_p/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเขิญประชุมหารือเรื่องโควิด 19 ณ ร้านสวรรค์บ้านนา

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........ท่านเลขาธิการหอฯ........) เลขที่รับหนังสือ 583

https://drive.google.com/file/d/1_fEAUBwyzacSDPsUPJUcjSRunACE1KyT/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ร่วมคณะนพ.ทวีศีลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ทำเนียบรัฐบาล/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 1000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ระลอกใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสังคม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 591

https://drive.google.com/file/d/1XvDcVc_t1Bt19C6oCm-CLYg4bnkUX7_D/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์เรื่อง เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์ปรับตัว ณ โรงแรม The Regent Ubonratchathani จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 550

https://drive.google.com/file/d/1qO-3tssXBkq6MFXoopKv5Io30lukhiRK/view?usp=sharing

เวลา 10.00 – 11.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือร่วมกับประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรายงานสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ผ่านระบบ Conference Call ผ่านทาง Google Meet

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : ประธานและเลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 589

https://drive.google.com/file/d/1XL8tj57ri6XU-24Hi2QFu5NoFijpOBIR/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/150lf4KT74kiBP_TKcc8XmLFswqw_uOVV/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : พิธีปลงผมนาค รองผู้ว่าฯ ท่านศุภศิษย์ และรองประธาน นายมงคล จุลทัศน์ ณ วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงวันที่ 14/ม.ค./64

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

เวลา 06.00 น. เรื่อง : พิธีอุปสมบถ รองผู้ว่าฯ ท่านศุภศิษย์ และรองประธาน นายมงคล จุลทัศน์ ณ วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงวันที่ 14/ม.ค./64

เวลา 09.00 น. เรื่อง : โรงพยาบาลชีวามิตรา ขอเข้าสวัสดีไปใหม่ท่านประธานหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โรงพยาบาลชีวามิตรา

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงวันที่ 14/ม.ค./64

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน (นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 584

https://drive.google.com/file/d/1D5hSX9mJpkPIgdKHklDn0aNgeW2Bwh3-/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน (นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 584

https://drive.google.com/file/d/1D5hSX9mJpkPIgdKHklDn0aNgeW2Bwh3-/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ ลานวิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 595 ลงวันที่ 14/ม.ค./64

https://drive.google.com/file/d/1qL1H0X-68NYXLHS5uHO75qgQ8Ell6jRX/view?usp=sharing

เลื่อนการประชุมเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ไม่มีกำหนด

เวลา 08.30 น.- 12.00 น. เรื่อง : ประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 อุบลราชธานี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพังเคนพิทยา ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง

มอบหมายให้ : (มอบหมาย ประธานหออำเภอนาตาล ) เรียน ประธานหอการต้าจังหวัดอุบลราชธานี, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล, ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ, เลขที่รับหนังสือ 559,560,561,562

https://drive.google.com/file/d/1t0jpvz6KTfaSiBhGrcwJvdNZLGYsniqm/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/12Yxo_VChDgzjvntfVtABnWGg4IAkmfQG/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1YrIG6lW158NLmKxBiG6vgt9yT3XpOdUu/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1DtZx8R1lZYG1frzwW-zbXc9Gi9EGC_jf/view?usp=sharing

หนังสือแจ้งเลื่อนการประชุม อ้างอิง เลขที่รับหนังสือ .......

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธาน (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 567

https://drive.google.com/file/d/1Qj93gXP9YHuNOo-e9Ka44-Y1ZEGU4yTM/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตอุบลราชธานี ครั้งที 1/2564 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 005

https://drive.google.com/file/d/1bkE7_bqZrUsn8a_EGHlkYzkJsGVCsQjY/view?usp=sharing

เวลา 18.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลรชธานี ครั้งที่ 1/2564" ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/YEC /หอการค้าอำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom (ID: 959 6126 6775 / Password: 172802)

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

มอบหมายให้ : (......รอมอบหมาย.....) เลขที่รับหนังสือ 013 ลงรับวันที่ 25/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1wPdozyhPpVvEy5YhwU3snE38H_zt5pVy/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ณ ห้องรับรองเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธาน คนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 009 ลงรับวันที่ 22/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1qimw5hb3Dh-aKAsQO7RmKifkYdULXgcu/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องPOC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 010 ลงรับวันที่ 23/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1CVKBMVEjPmampaao0A5khGbYwKQHg0M0/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาพื้นที่บบริเวณ "ลานขวัญเมือง"จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 007 ลงรับวันที่ 22/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1ZShblHXf-mMrwrLmFCTG6gHMh4hYIoZd/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

เวลา 14.00 น. - 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : เลขาธิการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 008 ลงรับวันที่ 22/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1x-iKpNFxvn8yQ3ioZJFFvTFK6XVwnpGy/view?usp=sharing

เวลา 19.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่สุวัจนี แซ่ตั้ง สวดพระอภิธรรม ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ ศาลาเอนกประสงค์(บุงย่งตึ้ง)

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ

มอบหมายให้ : (ประธานและคณะกรรมการ) เลขที่รับหนังสือ 011 ลงรับวันที่ 25/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1acdzXgY7RdZubncN6BJ78W6lCQ0-LYk4/view?usp=sharing

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภออ ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 580

https://drive.google.com/file/d/1WR7h0RpdaD3V62O08MheRgmQdUQ-2qkw/view?usp=sharing

เวลา 12.00 น. เรื่อง : เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมประชุมเวทีอุบล ฮักแพงสานแรง รวมใจ ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัด ชั้น 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 576, 582

https://drive.google.com/file/d/1QCUiRuM8thtjZrqDn_RxJ6_vhteDX8Rs/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1q82aYshLKycprPJBIfBjkwPogsUIY8wL/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

เวลา 08.00 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมทับทิม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

มอบหมายให้ : (.....รอมอบหมาย...) เลขที่รับหนังสือ 020 ลงรับวันที่ 27/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1H_wJ1jjGCLo_W-z5JLLhgpNDUX0RN5Qa/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (.....รอมอบหมาย...) เลขที่รับหนังสือ 023 ลงรับวันที่ 27/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1pVc1-5GuaPb_p1Z0O_4RaPJL48VdKlWY/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. เรื่อง :ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่สุวัจนี แซ่ตั้ง ประกอบพิธีเคารพศพตามประเพณีจีน ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ ศาลาเอนกประสงค์(บุงย่งตึ้ง)

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ

มอบหมายให้ : (ประธานและคณะกรรมการ) เลขที่รับหนังสือ 011 ลงรับวันที่ 25/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1acdzXgY7RdZubncN6BJ78W6lCQ0-LYk4/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 003 ลงรับวันที่ 20/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1eFz-r8p_aZCmTB4No-HWq5W4DBUT75fI/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด(อ.พ.ก.) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (......รอมอบหมาย.....) เลขที่รับหนังสือ 012 ลงรับวันที่ 25/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1BSV1DU8X6nsNvcftFLrJ55iZq_grjV-g/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประธานหอการค้า ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์โคกระบืออุบลราชธานี(เรื่องเดิมของ รองประธาน คุณประมอน เขียวขำ) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มสหกรณ์โคกระบืออุบล

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 27/01/2564

เลื่อนเวลา เป็น 14.00 น.

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมทางไกลในระบบ Telegram ระหว่างผู้บริหารบริษัท กาล (30) จำกัด กับตัวแทนจำหน่าย ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ณ บริษัท กาล (30) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ 11 บบ้านดวงเจริญ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (......รอมอบหมาย.....) เลขที่รับหนังสือ 024 ลงรับวันที่ 27/01/2564

https://drive.google.com/file/d/12fw0X7gj_yE5WthBzdUIcun7coWiS_3W/view?usp=sharing

จากเดิมเวลา 09.00 น.

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประธานหอการค้า ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์โคกระบืออุบลราชธานี(เรื่องเดิมของ รองประธาน คุณประมอน เขียวขำ) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มสหกรณ์โคกระบืออุบล

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 27/01/2564

เวลา 15.00 น. เรื่อง :ขอเชิญประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธานคนที่ 1 เลขที่รับหนังสือ 022 ลงรับวันที่ 27/01/2564

https://drive.google.com/file/d/1ZXWfXs4FlGQC9KqdZ1trWHCSOK1qyR40/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานตลาดนัดชุมชน ณ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ (ถนนคนเดินอุบลสแควร์)

หน่วยงานต้นเรื่อง : คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธาน

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 28/01/2564

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!