วาระงานหอการค้าประจำเดือน ธันวาคม 2563


2020-12-03 17:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 149

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

เวลา 12.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน UBON CONNECT ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า และคณะทำงานเตรียมการจัดงาน UBON CONNECT เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เวลา 14.00 น. เรื่อง : รับมอบกระเช้าเเละสวัสดีปีใหม่รวมถึงปรึกษาเเนวทางการจัดโครงการรพ.พริ้นซ์ นัดพบผู้ประกอบการจังหวัดอุบลฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มกราคม 2564(โดยประมาณ) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โรงพยาบาล พริ้นซ์

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ประสานทางโทรศัพท์

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 556

https://drive.google.com/file/d/1ZZ7NkFwvoJ5MWd4W6TXB5GpjfxomX7n2/view?usp=sharing

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์เรื่อง เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์ปรับตัว ณ โรงแรม The Regent Ubonratchathani จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 550

https://drive.google.com/file/d/1qO-3tssXBkq6MFXoopKv5Io30lukhiRK/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง :เชิญประชุุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 552

https://drive.google.com/file/d/1rjRySvNSO9_2_hcQK6q-PIl_n5k0X2DX/view?usp=sharing

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 519

https://drive.google.com/file/d/1iYHCnRKecQ6EDx1U6FCCOmCdvFqrI8xA/view?usp=sharing

เวลา14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 517

https://drive.google.com/file/d/15nG7VidRXwn-g2msq3GXrgiZSVZDagSs/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

เวลา 06.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาจตุรมุข มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ,(นางพริ้งพิศ วันทอง รองประธาน) เลขที่รับหนังสือ 525

https://drive.google.com/file/d/142fAvXUbharwz2hjgWHxnY0uRWXFR5TA/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

เวลา 07.30-16.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน ลดการเผา เฮาปลูกทอเทือง เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์มีรายได้ ณ บริเวณนาแปลงรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มอารักขาพืช

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย..........) เลขที่รับหนังสือ 522

https://drive.google.com/file/d/1zj_26JmklGvlx8pjKcgt3_Ml_IqWU2Xe/view?usp=sharing

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. - 10.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Liveณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 502

https://drive.google.com/file/d/1-bc2VPwTp1MFc0Nx_pOvk5L5TFfR8mNB/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศกองเลขานุการ เรื่อง : ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ในการประชุมตรวจข้อสอบธรรม สนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี2563 ณ วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 523

https://drive.google.com/file/d/1RcFm6Z0IqAreHVCP8FdsdqyPvFg0NYw_/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าเรื่อง : ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ในการประชุมตรวจข้อสอบธรรม สนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี2563 ณ วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 523

https://drive.google.com/file/d/1RcFm6Z0IqAreHVCP8FdsdqyPvFg0NYw_/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

เวลา 12.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างพุทธมณฑลอุบล ณ พุทธมณฑลอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิพุทธมณฑลอุบลรชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 531

https://drive.google.com/file/d/13xojaFzuHoynpyj1fc7AtPAhik2W3yC4/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรม FAM TRIP เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอจุดขายของชุมชนที่มีความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ ณ บ้านจันทร์หอม บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ประชารัฐรักสามัคคี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 529

https://drive.google.com/file/d/1oHmrjrp6gJVGGhLVdIPUcnpNW8aCyVK5/view?usp=sharing

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : เชิญเช้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หน่วยงานสมัชชาสุขภาพ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 535

https://drive.google.com/file/d/1GX-G2N5BnT7CHQ7SXKuleMnKUxEg8xXX/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าประชุมวางแผนติดตามสนับสนุนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 532

https://drive.google.com/file/d/1Lz3VxHdy_-dYw6wdQ5CsFk02FYYi1Wut/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : เชิญเช้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หน่วยงานสมัชชาสุขภาพ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 535

https://drive.google.com/file/d/1GX-G2N5BnT7CHQ7SXKuleMnKUxEg8xXX/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 526

https://drive.google.com/file/d/1xMxtnIU-9fscaMzlCPtB8JUzOBDIlEbG/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ปี 2563 ณ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทย

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 536

https://drive.google.com/file/d/1UYDOoXW4fbMR_Sej3bzbOaADPKovWCBC/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาสิทธิและประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 537

https://drive.google.com/file/d/1BHI-BYdD3bi-WPbEAHPEczS-2vEdCPXt/view?usp=sharing

เวลา 19.39 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเททองหล่อองค์พระอนุสาวรีย์ฯ ณ บริเวณลานเทียนมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 534

https://drive.google.com/file/d/1uoxIqmboiavejUWAKTtg0sGIKRZICOuj/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไหย ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทย

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 538

https://drive.google.com/file/d/1DJdU2tBqU1nXTFNWO-gXgarU9vGhlYKh/view?usp=sharing

เวลา 08.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ณ โรงแรมลายททอง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มการพยาบาลและงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 521

https://drive.google.com/file/d/1W6JFIQaOu7RFDbzV-7UUXP7awvt1A6rC/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไหย ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทย

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 538

https://drive.google.com/file/d/1DJdU2tBqU1nXTFNWO-gXgarU9vGhlYKh/view?usp=sharing

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุุนีย์แกรนด์ โฮเมล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 528

https://drive.google.com/file/d/1h66KNxWjR8oYe0EobJAYPwzW9T3hQgRy/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ณ โรงแรมลายททอง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มการพยาบาลและงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 521

https://drive.google.com/file/d/1W6JFIQaOu7RFDbzV-7UUXP7awvt1A6rC/view?usp=sharing

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 546

https://drive.google.com/file/d/1iltMe0dZKgSL1u8eJtpM8gRaDy-xM4Mp/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 543

https://drive.google.com/file/d/1R7CQsp9IzIwFLpKiBf0jZQWvsaUdapuy/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง :ขออนุเคราะห์วัสดุการขุดอุโมงค์แยกดงอู่ผึ้งถมที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 541

https://drive.google.com/file/d/1W5izTaAYgpAp5RKAsq26qxvK7f3sPzvX/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการเกษตร และผลิตพลังงานไฟฟ้า" ของบริษัทท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด ณ บริเวณโรงงานอุบลซันฟลาวเวอร์

หน่วยงานต้นเรื่อง : อุบลไบโอเททานอล

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 542

https://drive.google.com/file/d/1kBFmQ2413sa6aZryS2aoFJeLG0NFd9V9/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำข่าวการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 551

https://drive.google.com/file/d/1O-gy2ps2UH2A6CK2c0vFi1lJaBaM1NOw/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดอุบลราชธานี ณห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 548

https://drive.google.com/file/d/11knZHYXyY9y4CWwgdIzp85KYJsWQBh9e/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 555

https://drive.google.com/file/d/17JQ3hnBEysKeh3pAb2bHzMB3qigKdhn8/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานการศึกษา

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 549

https://drive.google.com/file/d/1-B1E0LPONvNTqSUSuuJkxqQFRN_MmulW/view?usp=sharing

เวลา 12.00 น. เรื่อง : การจัดประชุม "เวทีอุบลฮัพแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือน 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลาง) ชั้น 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 554

https://drive.google.com/file/d/1Md8PnsxRYQHWzNs34gpAIizeizPVWx1K/view?usp=sharing

เวลา 12.00 น. เรื่อง : เชิญรับธงเจ้าภาพในการประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลาง) ชั้น 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 544

https://drive.google.com/file/d/16snX7Mtib0O-iy_E3D5LtCMYsgLXurgZ/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

เวลา 12.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน UBON CONNECT ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า และคณะทำงานเตรียมการจัดงาน UBON CONNECT เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เวลา 14.00 น. เรื่อง : รับมอบกระเช้าเเละสวัสดีปีใหม่รวมถึงปรึกษาเเนวทางการจัดโครงการรพ.พริ้นซ์ นัดพบผู้ประกอบการจังหวัดอุบลฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มกราคม 2564(โดยประมาณ) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โรงพยาบาล พริ้นซ์

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ประสานทางโทรศัพท์

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 556

https://drive.google.com/file/d/1ZZ7NkFwvoJ5MWd4W6TXB5GpjfxomX7n2/view?usp=sharing

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์เรื่อง เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์ปรับตัว ณ โรงแรม The Regent Ubonratchathani จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 550

https://drive.google.com/file/d/1qO-3tssXBkq6MFXoopKv5Io30lukhiRK/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง :เชิญประชุุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 552

https://drive.google.com/file/d/1rjRySvNSO9_2_hcQK6q-PIl_n5k0X2DX/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพังเคนวิทยา ตำบลพังเคน อำเภอพังเคน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 559

https://drive.google.com/file/d/12cgVFtwRYzXPpNc7b6v2f2k4vQhZwe2J/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น. เรื่อง : งานโรงพยาบาลพริ้นซ์ พบผู้ประกอบการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ณ *สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หน่วยงานต้นเรื่อง : โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 558

https://drive.google.com/file/d/1wbkxHSbN5N7UPkQVdEPtIXpcnxAdF0n3/view?usp=sharing

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603