วาระงานหอการค้าประจำเดือน ธันวาคม 2563


2020-12-03 17:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 182

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

เวลา 12.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน UBON CONNECT ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า และคณะทำงานเตรียมการจัดงาน UBON CONNECT เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เวลา 14.00 น. เรื่อง : รับมอบกระเช้าเเละสวัสดีปีใหม่รวมถึงปรึกษาเเนวทางการจัดโครงการรพ.พริ้นซ์ นัดพบผู้ประกอบการจังหวัดอุบลฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มกราคม 2564(โดยประมาณ) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โรงพยาบาล พริ้นซ์

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ประสานทางโทรศัพท์

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 556

https://drive.google.com/file/d/1ZZ7NkFwvoJ5MWd4W6TXB5GpjfxomX7n2/view?usp=sharing

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์เรื่อง เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์ปรับตัว ณ โรงแรม The Regent Ubonratchathani จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 550

https://drive.google.com/file/d/1qO-3tssXBkq6MFXoopKv5Io30lukhiRK/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง :เชิญประชุุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 552

https://drive.google.com/file/d/1rjRySvNSO9_2_hcQK6q-PIl_n5k0X2DX/view?usp=sharing

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 519

https://drive.google.com/file/d/1iYHCnRKecQ6EDx1U6FCCOmCdvFqrI8xA/view?usp=sharing

เวลา14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 517

https://drive.google.com/file/d/15nG7VidRXwn-g2msq3GXrgiZSVZDagSs/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

เวลา 06.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาจตุรมุข มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ,(นางพริ้งพิศ วันทอง รองประธาน) เลขที่รับหนังสือ 525

https://drive.google.com/file/d/142fAvXUbharwz2hjgWHxnY0uRWXFR5TA/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

เวลา 07.30-16.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน ลดการเผา เฮาปลูกทอเทือง เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์มีรายได้ ณ บริเวณนาแปลงรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มอารักขาพืช

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย..........) เลขที่รับหนังสือ 522

https://drive.google.com/file/d/1zj_26JmklGvlx8pjKcgt3_Ml_IqWU2Xe/view?usp=sharing

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. - 10.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Liveณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 502

https://drive.google.com/file/d/1-bc2VPwTp1MFc0Nx_pOvk5L5TFfR8mNB/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศกองเลขานุการ เรื่อง : ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ในการประชุมตรวจข้อสอบธรรม สนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี2563 ณ วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 523

https://drive.google.com/file/d/1RcFm6Z0IqAreHVCP8FdsdqyPvFg0NYw_/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าเรื่อง : ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ในการประชุมตรวจข้อสอบธรรม สนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี2563 ณ วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 523

https://drive.google.com/file/d/1RcFm6Z0IqAreHVCP8FdsdqyPvFg0NYw_/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

เวลา 12.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างพุทธมณฑลอุบล ณ พุทธมณฑลอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิพุทธมณฑลอุบลรชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 531

https://drive.google.com/file/d/13xojaFzuHoynpyj1fc7AtPAhik2W3yC4/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรม FAM TRIP เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอจุดขายของชุมชนที่มีความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ ณ บ้านจันทร์หอม บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ประชารัฐรักสามัคคี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 529

https://drive.google.com/file/d/1oHmrjrp6gJVGGhLVdIPUcnpNW8aCyVK5/view?usp=sharing

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : เชิญเช้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หน่วยงานสมัชชาสุขภาพ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 535

https://drive.google.com/file/d/1GX-G2N5BnT7CHQ7SXKuleMnKUxEg8xXX/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าประชุมวางแผนติดตามสนับสนุนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 532

https://drive.google.com/file/d/1Lz3VxHdy_-dYw6wdQ5CsFk02FYYi1Wut/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : เชิญเช้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หน่วยงานสมัชชาสุขภาพ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 535

https://drive.google.com/file/d/1GX-G2N5BnT7CHQ7SXKuleMnKUxEg8xXX/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 526

https://drive.google.com/file/d/1xMxtnIU-9fscaMzlCPtB8JUzOBDIlEbG/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ปี 2563 ณ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทย

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 536

https://drive.google.com/file/d/1UYDOoXW4fbMR_Sej3bzbOaADPKovWCBC/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาสิทธิและประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 537

https://drive.google.com/file/d/1BHI-BYdD3bi-WPbEAHPEczS-2vEdCPXt/view?usp=sharing

เวลา 19.39 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเททองหล่อองค์พระอนุสาวรีย์ฯ ณ บริเวณลานเทียนมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 534

https://drive.google.com/file/d/1uoxIqmboiavejUWAKTtg0sGIKRZICOuj/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไหย ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทย

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 538

https://drive.google.com/file/d/1DJdU2tBqU1nXTFNWO-gXgarU9vGhlYKh/view?usp=sharing

เวลา 08.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ณ โรงแรมลายททอง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มการพยาบาลและงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 521

https://drive.google.com/file/d/1W6JFIQaOu7RFDbzV-7UUXP7awvt1A6rC/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไหย ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทย

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 538

https://drive.google.com/file/d/1DJdU2tBqU1nXTFNWO-gXgarU9vGhlYKh/view?usp=sharing

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุุนีย์แกรนด์ โฮเมล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 528

https://drive.google.com/file/d/1h66KNxWjR8oYe0EobJAYPwzW9T3hQgRy/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ณ โรงแรมลายททอง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มการพยาบาลและงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 521

https://drive.google.com/file/d/1W6JFIQaOu7RFDbzV-7UUXP7awvt1A6rC/view?usp=sharing

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 546

https://drive.google.com/file/d/1iltMe0dZKgSL1u8eJtpM8gRaDy-xM4Mp/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 543

https://drive.google.com/file/d/1R7CQsp9IzIwFLpKiBf0jZQWvsaUdapuy/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง :ขออนุเคราะห์วัสดุการขุดอุโมงค์แยกดงอู่ผึ้งถมที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 541

https://drive.google.com/file/d/1W5izTaAYgpAp5RKAsq26qxvK7f3sPzvX/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการเกษตร และผลิตพลังงานไฟฟ้า" ของบริษัทท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด ณ บริเวณโรงงานอุบลซันฟลาวเวอร์

หน่วยงานต้นเรื่อง : อุบลไบโอเททานอล

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 542

https://drive.google.com/file/d/1kBFmQ2413sa6aZryS2aoFJeLG0NFd9V9/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำข่าวการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 551

https://drive.google.com/file/d/1O-gy2ps2UH2A6CK2c0vFi1lJaBaM1NOw/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดอุบลราชธานี ณห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 548

https://drive.google.com/file/d/11knZHYXyY9y4CWwgdIzp85KYJsWQBh9e/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 555

https://drive.google.com/file/d/17JQ3hnBEysKeh3pAb2bHzMB3qigKdhn8/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานการศึกษา

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 549

https://drive.google.com/file/d/1-B1E0LPONvNTqSUSuuJkxqQFRN_MmulW/view?usp=sharing

เวลา 12.00 น. เรื่อง : การจัดประชุม "เวทีอุบลฮัพแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือน 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลาง) ชั้น 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 554

https://drive.google.com/file/d/1Md8PnsxRYQHWzNs34gpAIizeizPVWx1K/view?usp=sharing

เวลา 12.00 น. เรื่อง : เชิญรับธงเจ้าภาพในการประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลาง) ชั้น 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 544

https://drive.google.com/file/d/16snX7Mtib0O-iy_E3D5LtCMYsgLXurgZ/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

เวลา 12.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน UBON CONNECT ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้า

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า และคณะทำงานเตรียมการจัดงาน UBON CONNECT เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เวลา 14.00 น. เรื่อง : รับมอบกระเช้าเเละสวัสดีปีใหม่รวมถึงปรึกษาเเนวทางการจัดโครงการรพ.พริ้นซ์ นัดพบผู้ประกอบการจังหวัดอุบลฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มกราคม 2564(โดยประมาณ) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โรงพยาบาล พริ้นซ์

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ประสานทางโทรศัพท์

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 556

https://drive.google.com/file/d/1ZZ7NkFwvoJ5MWd4W6TXB5GpjfxomX7n2/view?usp=sharing

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์เรื่อง เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์ปรับตัว ณ โรงแรม The Regent Ubonratchathani จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 550

https://drive.google.com/file/d/1qO-3tssXBkq6MFXoopKv5Io30lukhiRK/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง :เชิญประชุุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 552

https://drive.google.com/file/d/1rjRySvNSO9_2_hcQK6q-PIl_n5k0X2DX/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพังเคนวิทยา ตำบลพังเคน อำเภอพังเคน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 559

https://drive.google.com/file/d/12cgVFtwRYzXPpNc7b6v2f2k4vQhZwe2J/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น. เรื่อง : งานโรงพยาบาลพริ้นซ์ พบผู้ประกอบการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ณ *สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หน่วยงานต้นเรื่อง : โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 558

https://drive.google.com/file/d/1wbkxHSbN5N7UPkQVdEPtIXpcnxAdF0n3/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!