ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น


2020-11-12 15:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 61

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ชั้น 2 จังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2564 และการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมืองเป็น

  • กรรมการพัฒนาเทศบาล
  • กรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
  • กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

" โดยมีการนำเสนอปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป. "


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!