ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์


2020-11-05 14:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

" สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในสถานศึกษา ในครั้งนี้นอกจากเป็นการติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนแล้ว ยังเป็นการให้คำแนะนำให้เยาวชนเหล่านี้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูต่อบรรพบุรุษ และผู้มีพระคุณที่สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีกทั้งได้เน้นย้ำให้เด็กนักเรียนทุนฯ ทุกคนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และมีจิตสาธารณะอีกด้วย. "


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603