ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะเรื่องการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2564


2020-11-02 09:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานีมรนโยบายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะทำงานจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603