วาระงานหอการค้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


2020-10-31 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 425

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 519

เวลา14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 521

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

เวลา 07.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน "ลดการเผาเฮาปลูกปอเทือง เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์มีรายได้ ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่" ณ บริเวณแปลงรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มอารักขาพืช

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 522

https://drive.google.com/file/d/1W6JFIQaOu7RFDbzV-7UUXP7awvt1A6rC/view?usp=sharing

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. - 10.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Liveณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 502

https://drive.google.com/file/d/1-bc2VPwTp1MFc0Nx_pOvk5L5TFfR8mNB/view?usp=sharing

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10.00 น.เรื่อง : ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะเรื่องการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือร่วมกับเลขาธิการหอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนโครงการแอพพลิเคชั่น PC connect และโครงการสิทธิประโยชน์ของการค้าผ่านระบบ Webex Meeting ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Webex Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, ประธาน YEC และเจ้าหน้าที่หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 447

https://drive.google.com/file/d/1WYu4id3JlNDSZlcNpeeRvPN2ZhzEbP_8/view?usp=sharing

เวลา 16.30 – 18.00 น. เรื่อง : งานสัมมนา Online เรื่อง “เจาะลึกเทคนิคการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน : ข้าวหอมมะลิไทย" ผ่านระบบ Google Hangouts Meet meet.google.com/btw-zqsy-rnf

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธาน (นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ด้านการเกษตรและอาหาร ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ ว.509

https://drive.google.com/file/d/1qJQZNDsjU8YKhwKk32apSGJU6gtRjnd3/view?usp=sharing

การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม U 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 12.30 น. เรื่อง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ศึกษาดูงานโครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหาร (PILOT PLANT)

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ศึกษาดูงานโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ภายใต้โมเดล : ไบโอฟล็อค

เวลา 17.00 น. เรื่อง : การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรคัพ ณ สนามฟุตบอลเชฟโรเลตเจริญชัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ ห.อบ. 067-63 ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัด ครั้งที่2-2563

https://drive.google.com/file/d/1tw7zvESXpJnC9s5p-7ADureVthcuLvaW/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 4/2563 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 441

https://drive.google.com/file/d/1jSdWqAgwfvmyf58GmoyGH2Z8BUg0HeLu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

เวลา 07.50 น. เรื่อง : พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ ศาลสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 452

https://drive.google.com/file/d/1U5BTm6vogpMQkXXomlJGqAGzjPDicrvR/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดการโครงการสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล กำหนดการประกอบพิธีอธิฐานจิต โดยพระเถราจารย์ เจ้าคณะจังหวัด ประธานสงฆ์ หรือเจ้าอาวาสจาก 13 วัด/พื้นที่ ตามเส้นทางปฏิบัติและจาริยวัตร หลวงปู่มั่น

  1. อนุสรณ์สถานวัดป่าสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  2. อนุสรณ์สถานวัดดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  3. อนุสรณ์สถานวัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
  4. อนุสรณ์สถานบ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธาน (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) รองเลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.00 น. เรื่อง : แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว​​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องรับรองผวจ.อบ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอกลุ่ม (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์อุบลวานิชสมาคม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อุบลวานิชสมาคม

หน่วยงานต้นเรื่อง : อุบลวานิชสมาคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 438

https://drive.google.com/file/d/1poy_qcJEh-ldnrkmShpbZgRhfRo0HLJP/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.00 น.- 15.00 น. เรื่อง : การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสภาขับเคลื่อนธุรกิจสัมคม (สธสอ.) ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน. (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 468

https://drive.google.com/file/d/1mn9Ioov59mh3KlgEQp1yKLhnyXtt0sTr/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. เรื่อง : การประชุมผ่านระบบออนไลน์ VDO Zoomกับ TCEB ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEB

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน. เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.30 น.ถึง 12.00 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2564 และการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมืองเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ชั้น 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : เทศบาลนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 466

https://drive.google.com/file/d/1P4rh6E5vU0Lgwnso61JoZb4QPYKjmTPM/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. เรื่อง : การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า พิชิตผาชะนะได" ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน. (นายไพบูลย์ คำศรี) กรรมการ, (นายำพงษ์พันธ์ จันทรศรี) กรรมการ และ (นางเมวดี จุลทัศน์) ที่ปรึกษา เลขที่รับหนังสือ 467

https://drive.google.com/file/d/11YtdcVwimE23GsPzhO_LlfoczXd8DWC8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมร่วม ผวจ.อบ.และพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ภาคอีสานตอนล่าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 478

https://drive.google.com/file/d/1b-B2NkUXAWZ1oz1Ie8G6l2EKQBVj_Hms/view?usp=sharing

เวลา 16.30 น. เรื่อง : ประชุมเตรียมงาน วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได กับรอง มงคล จุลทัศน์ รองบัวหลวง พี่จุ้ย พี่แจ้ ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : เจ้าหน้าที่หอการค้าและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน UBON ART FEST 2020 ณ โรงแรม ยู โฮเต็ล

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 476

https://drive.google.com/file/d/1fPoQt5-UEEcC8zCVd9cSgOw0wG5lC9uF/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น.-19.00 น. เรื่อง : ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th Asean University Games) ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 470

https://drive.google.com/file/d/1lVHguR2jPpBosVDX8hyFpIPJoPL6ivM0/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งาน UBON CONNECT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ร้าน Moon Fox

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานและคณะกรรมการพร้อมสมาชิกหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ สร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล ณ สถานที่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ (อุโบสถวัดเลียบ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอกลุ่ม (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการพร้อมสมาชิกหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 482

https://drive.google.com/file/d/1JHrnVRNBru2PSxmaD4dAiDB5YYF0xWD9/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : สนทนาสดในห้องส่ง NBT UBON รายการอีสานเช้านี้ ร่วมกับผวจ.อบ. (ช่วงเวลา 09.15 - 09.30 น. รบกวนมาก่อนเวลานะคะ) ณ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : NBT

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน และคณะจัดงาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เวลา 14.00 น. เรื่อง : เดินทางสำรวจพื้นที่งาน "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได" ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะจัดงาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10.30 น. - 12.00 น. เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 479

https://drive.google.com/file/d/1IGzUN3qjlfiv9fjE7LKvJSnKOE31eOQt/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมงานพิธีเททองหล่อองค์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศืเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (............รอมอบ..........) เลขที่รับหนังสือ 487

https://drive.google.com/file/d/1xwq1_s0vpwnVTb--VSkU8coSZ2vkuWUn/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ประกอบการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (อุบลสแควร์)

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (.........รอมอบ.........) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เรื่อง กำหนดการฌาปนกิจศพ อาจารย์สุนทร สาระวรรณ

เวลา 14.00 น. เคลื่อนศพสู่เมรุวัดบ้านนาควาย

เวลา 15.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กันฑ์ มาติกา-บังสุกุล

เวลา 16.00 น. ประชุมเพลิง

มอบหมายให้ : (.........รอมอบ.........) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.30 น.-15.30 น. เรื่อง : การประชุมเจรจาธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างนักธุรกิจภาคกลาง กับนักธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 481

https://drive.google.com/file/d/18-_JgwPyqE216l4wGdw-B4nJ3ky2IMx3/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น.-15.30 น. เรื่อง : การประชุมเจรจาธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างนักธุรกิจภาคกลาง กับนักธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC เลขที่รับหนังสือ 483

https://drive.google.com/file/d/1wOdrPMKLeuDaJlrEzjxxGTa3kFDEiIW8/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 480

https://drive.google.com/file/d/1q-YUm5noJckPhsKjxW9zPjudtbQhbuUD/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 4)

หน่วยงานต้นเรื่อง : ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (...........รอมอบ...........) เลขที่รับหนังสือ 488

https://drive.google.com/file/d/1ZlA2u4qYyoNSV8Q7EkxmuEh3zNvKMJDM/view?usp=sharing

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยโครงการ UBON SMART BUS สู่การเป็น UBON SMART CITY ระหว่าง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง (ยูอาร์ซีดี) จำกัด ในการพัฒนาระบบชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง (ยูอาร์ซีดี) จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 461

https://drive.google.com/file/d/1hTCQ5rrxKoRVbxw1BC24ta_dWBp1-Zha/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. -12.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วันทอง รองประธาน) เลขที่รับหนังสือ 492

https://drive.google.com/file/d/1Pqfq_ZsRJJ6FVD8EK4A_e5LHVKZnsX83/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 (ผ่านระบบ Conference) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, ประธาน YEC และเลขาธิการYEC เลขที่รับหนังสือ 442

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. เรื่อง : การสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่าธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง" ครั้งที่ 6 ณโรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 477

https://drive.google.com/file/d/1OLxPWEPGUUrGJsq2YcYfPNbNOq0KaQ7F/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 08.40 น. - 09.45 น. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 442

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานฉลองครบรอบ 49 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนสิรินธร ณ เวทีลานโดมน้อย เขื่อนสิรินธร (โต๊ะจีน)

หน่วยงานต้นเรื่อง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

มอบหมายให้ : (............รอมอบหมาย...........) เลขที่รับหนังสือ 503

https://drive.google.com/file/d/13Ny4KlgTMc5l7uwIOeBu-DT5yLkKWrVT/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

เวลา 04.00 น. เรื่อง : กิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได" ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เรื่อง : มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า พิชิตผาชนะได" ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (......รอมอบ......) เลขที่รับหนังสือ 493

https://drive.google.com/file/d/1cstm-ZmT60s52Vk3589Y6kF8Fq3gwRr4/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เวลา 08.30 เรื่อง : ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 491

https://drive.google.com/file/d/1mkmM94o7s5RlFr4NMxxgCk9Gpg-KWTCv/view?usp=sharing

เวลา 09.00 - 15.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน วันนัดพบแรงงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 485

https://drive.google.com/file/d/1cCE2iIkT7caCO_W2SclO-_99qR0-IB5s/view?usp=sharing

เวลา 09.00 - 15.30 น. เรื่อง :ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานวันนัดพบแรงงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 486

https://drive.google.com/file/d/1ZFMmJnGLrrT_yjFUZ48CYiYAbsfy048j/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 519

เวลา14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 521

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. - 10.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Liveณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 502

https://drive.google.com/file/d/1-bc2VPwTp1MFc0Nx_pOvk5L5TFfR8mNB/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!