วาระงานหอการค้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


2020-10-31 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 403

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 519

เวลา14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 521

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

เวลา 07.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน "ลดการเผาเฮาปลูกปอเทือง เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์มีรายได้ ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่" ณ บริเวณแปลงรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มอารักขาพืช

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 522

https://drive.google.com/file/d/1W6JFIQaOu7RFDbzV-7UUXP7awvt1A6rC/view?usp=sharing

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. - 10.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Liveณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 502

https://drive.google.com/file/d/1-bc2VPwTp1MFc0Nx_pOvk5L5TFfR8mNB/view?usp=sharing

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10.00 น.เรื่อง : ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะเรื่องการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือร่วมกับเลขาธิการหอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนโครงการแอพพลิเคชั่น PC connect และโครงการสิทธิประโยชน์ของการค้าผ่านระบบ Webex Meeting ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Webex Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, ประธาน YEC และเจ้าหน้าที่หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 447

https://drive.google.com/file/d/1WYu4id3JlNDSZlcNpeeRvPN2ZhzEbP_8/view?usp=sharing

เวลา 16.30 – 18.00 น. เรื่อง : งานสัมมนา Online เรื่อง “เจาะลึกเทคนิคการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน : ข้าวหอมมะลิไทย" ผ่านระบบ Google Hangouts Meet meet.google.com/btw-zqsy-rnf

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธาน (นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ด้านการเกษตรและอาหาร ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ ว.509

https://drive.google.com/file/d/1qJQZNDsjU8YKhwKk32apSGJU6gtRjnd3/view?usp=sharing

การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม U 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 12.30 น. เรื่อง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ศึกษาดูงานโครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหาร (PILOT PLANT)

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ศึกษาดูงานโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ภายใต้โมเดล : ไบโอฟล็อค

เวลา 17.00 น. เรื่อง : การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรคัพ ณ สนามฟุตบอลเชฟโรเลตเจริญชัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ ห.อบ. 067-63 ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัด ครั้งที่2-2563

https://drive.google.com/file/d/1tw7zvESXpJnC9s5p-7ADureVthcuLvaW/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 4/2563 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 441

https://drive.google.com/file/d/1jSdWqAgwfvmyf58GmoyGH2Z8BUg0HeLu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

เวลา 07.50 น. เรื่อง : พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ ศาลสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 452

https://drive.google.com/file/d/1U5BTm6vogpMQkXXomlJGqAGzjPDicrvR/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดการโครงการสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล กำหนดการประกอบพิธีอธิฐานจิต โดยพระเถราจารย์ เจ้าคณะจังหวัด ประธานสงฆ์ หรือเจ้าอาวาสจาก 13 วัด/พื้นที่ ตามเส้นทางปฏิบัติและจาริยวัตร หลวงปู่มั่น

  1. อนุสรณ์สถานวัดป่าสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  2. อนุสรณ์สถานวัดดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  3. อนุสรณ์สถานวัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
  4. อนุสรณ์สถานบ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธาน (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) รองเลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.00 น. เรื่อง : แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว​​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องรับรองผวจ.อบ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอกลุ่ม (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์อุบลวานิชสมาคม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อุบลวานิชสมาคม

หน่วยงานต้นเรื่อง : อุบลวานิชสมาคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 438

https://drive.google.com/file/d/1poy_qcJEh-ldnrkmShpbZgRhfRo0HLJP/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.00 น.- 15.00 น. เรื่อง : การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสภาขับเคลื่อนธุรกิจสัมคม (สธสอ.) ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน. (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 468

https://drive.google.com/file/d/1mn9Ioov59mh3KlgEQp1yKLhnyXtt0sTr/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. เรื่อง : การประชุมผ่านระบบออนไลน์ VDO Zoomกับ TCEB ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEB

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน. เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.30 น.ถึง 12.00 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2564 และการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมืองเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ชั้น 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : เทศบาลนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 466

https://drive.google.com/file/d/1P4rh6E5vU0Lgwnso61JoZb4QPYKjmTPM/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. เรื่อง : การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า พิชิตผาชะนะได" ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน. (นายไพบูลย์ คำศรี) กรรมการ, (นายำพงษ์พันธ์ จันทรศรี) กรรมการ และ (นางเมวดี จุลทัศน์) ที่ปรึกษา เลขที่รับหนังสือ 467

https://drive.google.com/file/d/11YtdcVwimE23GsPzhO_LlfoczXd8DWC8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมร่วม ผวจ.อบ.และพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ภาคอีสานตอนล่าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 478

https://drive.google.com/file/d/1b-B2NkUXAWZ1oz1Ie8G6l2EKQBVj_Hms/view?usp=sharing

เวลา 16.30 น. เรื่อง : ประชุมเตรียมงาน วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได กับรอง มงคล จุลทัศน์ รองบัวหลวง พี่จุ้ย พี่แจ้ ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : เจ้าหน้าที่หอการค้าและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน UBON ART FEST 2020 ณ โรงแรม ยู โฮเต็ล

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 476

https://drive.google.com/file/d/1fPoQt5-UEEcC8zCVd9cSgOw0wG5lC9uF/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น.-19.00 น. เรื่อง : ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th Asean University Games) ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 470

https://drive.google.com/file/d/1lVHguR2jPpBosVDX8hyFpIPJoPL6ivM0/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งาน UBON CONNECT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ร้าน Moon Fox

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานและคณะกรรมการพร้อมสมาชิกหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ สร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล ณ สถานที่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ (อุโบสถวัดเลียบ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอกลุ่ม (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการพร้อมสมาชิกหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 482

https://drive.google.com/file/d/1JHrnVRNBru2PSxmaD4dAiDB5YYF0xWD9/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : สนทนาสดในห้องส่ง NBT UBON รายการอีสานเช้านี้ ร่วมกับผวจ.อบ. (ช่วงเวลา 09.15 - 09.30 น. รบกวนมาก่อนเวลานะคะ) ณ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : NBT

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน และคณะจัดงาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เวลา 14.00 น. เรื่อง : เดินทางสำรวจพื้นที่งาน "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได" ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะจัดงาน เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10.30 น. - 12.00 น. เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 479

https://drive.google.com/file/d/1IGzUN3qjlfiv9fjE7LKvJSnKOE31eOQt/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมงานพิธีเททองหล่อองค์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศืเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (............รอมอบ..........) เลขที่รับหนังสือ 487

https://drive.google.com/file/d/1xwq1_s0vpwnVTb--VSkU8coSZ2vkuWUn/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ประกอบการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (อุบลสแควร์)

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (.........รอมอบ.........) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เรื่อง กำหนดการฌาปนกิจศพ อาจารย์สุนทร สาระวรรณ

เวลา 14.00 น. เคลื่อนศพสู่เมรุวัดบ้านนาควาย

เวลา 15.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กันฑ์ มาติกา-บังสุกุล

เวลา 16.00 น. ประชุมเพลิง

มอบหมายให้ : (.........รอมอบ.........) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.30 น.-15.30 น. เรื่อง : การประชุมเจรจาธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างนักธุรกิจภาคกลาง กับนักธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 481

https://drive.google.com/file/d/18-_JgwPyqE216l4wGdw-B4nJ3ky2IMx3/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น.-15.30 น. เรื่อง : การประชุมเจรจาธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างนักธุรกิจภาคกลาง กับนักธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC เลขที่รับหนังสือ 483

https://drive.google.com/file/d/1wOdrPMKLeuDaJlrEzjxxGTa3kFDEiIW8/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 480

https://drive.google.com/file/d/1q-YUm5noJckPhsKjxW9zPjudtbQhbuUD/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 4)

หน่วยงานต้นเรื่อง : ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (...........รอมอบ...........) เลขที่รับหนังสือ 488

https://drive.google.com/file/d/1ZlA2u4qYyoNSV8Q7EkxmuEh3zNvKMJDM/view?usp=sharing

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยโครงการ UBON SMART BUS สู่การเป็น UBON SMART CITY ระหว่าง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง (ยูอาร์ซีดี) จำกัด ในการพัฒนาระบบชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง (ยูอาร์ซีดี) จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 461

https://drive.google.com/file/d/1hTCQ5rrxKoRVbxw1BC24ta_dWBp1-Zha/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. -12.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วันทอง รองประธาน) เลขที่รับหนังสือ 492

https://drive.google.com/file/d/1Pqfq_ZsRJJ6FVD8EK4A_e5LHVKZnsX83/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 (ผ่านระบบ Conference) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, ประธาน YEC และเลขาธิการYEC เลขที่รับหนังสือ 442

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. เรื่อง : การสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่าธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง" ครั้งที่ 6 ณโรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 477

https://drive.google.com/file/d/1OLxPWEPGUUrGJsq2YcYfPNbNOq0KaQ7F/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 08.40 น. - 09.45 น. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 442

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานฉลองครบรอบ 49 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนสิรินธร ณ เวทีลานโดมน้อย เขื่อนสิรินธร (โต๊ะจีน)

หน่วยงานต้นเรื่อง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

มอบหมายให้ : (............รอมอบหมาย...........) เลขที่รับหนังสือ 503

https://drive.google.com/file/d/13Ny4KlgTMc5l7uwIOeBu-DT5yLkKWrVT/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

เวลา 04.00 น. เรื่อง : กิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได" ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานและคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เรื่อง : มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า พิชิตผาชนะได" ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัด

มอบหมายให้ : (......รอมอบ......) เลขที่รับหนังสือ 493

https://drive.google.com/file/d/1cstm-ZmT60s52Vk3589Y6kF8Fq3gwRr4/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เวลา 08.30 เรื่อง : ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 491

https://drive.google.com/file/d/1mkmM94o7s5RlFr4NMxxgCk9Gpg-KWTCv/view?usp=sharing

เวลา 09.00 - 15.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน วันนัดพบแรงงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 485

https://drive.google.com/file/d/1cCE2iIkT7caCO_W2SclO-_99qR0-IB5s/view?usp=sharing

เวลา 09.00 - 15.30 น. เรื่อง :ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานวันนัดพบแรงงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 486

https://drive.google.com/file/d/1ZFMmJnGLrrT_yjFUZ48CYiYAbsfy048j/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 519

เวลา14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) เลขที่รับหนังสือ 521

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น. - 10.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Liveณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (..........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ 502

https://drive.google.com/file/d/1-bc2VPwTp1MFc0Nx_pOvk5L5TFfR8mNB/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing