ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก


2020-10-30 16:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 77

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก

โดย นายยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งเป็นการบูรณาระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ (SMEs) ที่สนใจส่งออก หรือส่งออกอยู่แล้วในจังหวัดอุบลราชธานี และในการจัดงานครั้งนี้ได้มีที่ปรึกษาทั้งด้านการเงิน การตลาด และด้านนวัตกรรม ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญของ EXIM BANK

พิธีกล่าวเปิดโครงการ EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก โดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรเครือข่าย อาทิเช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.), ศูนย์สนับสนุนและให้บริการจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศไทย (สวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7, ผู้แทนศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้ประกอบการเข้าอบรม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing