เข้าร่วมประชุมภาคีการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐในสถานการณ์และความท้าทายเศรษฐกิจยุคดิจิทัลหลัง โควิด-19


2020-10-24 16:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 97

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมประชุมภาคีการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐในสถานการณ์และความท้าทายเศรษฐกิจยุคดิจิทัลหลัง โควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยบริบทการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุปสรรครวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองจากภายนอกด้วยเกิดมุมมองการพัฒนาที่ชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

การประชุมร่วมภาคีการพัฒนาในวันดังกล่าวนี้ได้เชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายที่สำคัญประกอบด้วยกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุบลราชธานีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มYECหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มY.F.T.I กลุ่มBizClub หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาในสถานการณ์ดังกล่าวรวมทั้งเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ปัญหา อุปสรรคที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

การประชุมในครั้งนี้ มี นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing