เข้าร่วมประชุมภาคีการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐในสถานการณ์และความท้าทายเศรษฐกิจยุคดิจิทัลหลัง โควิด-19


2020-10-24 16:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 144

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมประชุมภาคีการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐในสถานการณ์และความท้าทายเศรษฐกิจยุคดิจิทัลหลัง โควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยบริบทการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุปสรรครวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองจากภายนอกด้วยเกิดมุมมองการพัฒนาที่ชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

การประชุมร่วมภาคีการพัฒนาในวันดังกล่าวนี้ได้เชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายที่สำคัญประกอบด้วยกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุบลราชธานีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มYECหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มY.F.T.I กลุ่มBizClub หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาในสถานการณ์ดังกล่าวรวมทั้งเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ปัญหา อุปสรรคที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

การประชุมในครั้งนี้ มี นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!