ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 (ปีที่ 13)


2020-10-20 11:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 95

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นำโดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็งใน กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 (ปีที่ 13) และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนหม่อมเจียงคำ เป็น เงินจำนวน 5,000 บาท ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่าง สร้างคุณงามความดีเป็นมรดกตกทอดให้กับชาวอุบล ท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้ส่งเสิรม สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งวัฒนธรรมไทยอีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่เมืองอุบล ให้ชาวอุบลได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
  • นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้ว ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละ กตัญญูกตเวที บำเพ็ญประโยชน์ด้านการอุทิศทรัพย์สินเป็นที่ดินอันเป็นมรดกตกทอด ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น
  • ศาลาลกลางจังหวัดอุบลราชธานี
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  • เทศบาลนครอุบลราชธานี
  • ทุ่งศรีเมือง
  • โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
  • ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
  • และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชาวอุบลราชธานี จะร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมเจียงคำ ในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา งานร่วมรำลึกจะจัด ณ อุโบสถวัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุลราชธานี

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา นามเดิม อัญญานางเจียงคำ บุตโรบล เป็นเจ้านายสตรีของเมืองอุบลราชธานี เป็นธิดาคนที่ 9 ของท้าวสุรินทร์ชมภู และนางดวงจันทร์ เป็นชาวเมืองอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing