ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 (ปีที่ 13)


2020-10-20 11:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นำโดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็งใน กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 (ปีที่ 13) และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนหม่อมเจียงคำ เป็น เงินจำนวน 5,000 บาท ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่าง สร้างคุณงามความดีเป็นมรดกตกทอดให้กับชาวอุบล ท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้ส่งเสิรม สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งวัฒนธรรมไทยอีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่เมืองอุบล ให้ชาวอุบลได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
  • นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้ว ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละ กตัญญูกตเวที บำเพ็ญประโยชน์ด้านการอุทิศทรัพย์สินเป็นที่ดินอันเป็นมรดกตกทอด ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น
  • ศาลาลกลางจังหวัดอุบลราชธานี
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  • เทศบาลนครอุบลราชธานี
  • ทุ่งศรีเมือง
  • โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
  • ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
  • และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชาวอุบลราชธานี จะร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมเจียงคำ ในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา งานร่วมรำลึกจะจัด ณ อุโบสถวัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุลราชธานี

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา นามเดิม อัญญานางเจียงคำ บุตโรบล เป็นเจ้านายสตรีของเมืองอุบลราชธานี เป็นธิดาคนที่ 9 ของท้าวสุรินทร์ชมภู และนางดวงจันทร์ เป็นชาวเมืองอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603