พิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์


2020-10-20 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปาปิลิโอ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในนามหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 โดย นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ณ ห้องประชุมปาปิลิโอ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน หรือการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศต่างๆ ได้ปรับตัวไปตามบริบทการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก โดยสร้างความร่วมมือหรือจัดทำกรอบความตกลงต่างๆ ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้มีความเสรี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603