การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ application zoom


2020-10-20 15:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ application zoom

เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการบริหาร AIC กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603