เข้าพบนายอำเภอเขมราฐ และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ระดับอำเภอ.


2020-10-16 16:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเขมราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เรียนเชิญ นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกันนี้มี นายจิรวัฒน์ จันทอก รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ , นางนภารัตน์ วิเศษชาติ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ พร้อมคณะ

เพื่อหารือผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่อำเภอเขมราฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมตลอดจนนโยบายประชารัฐให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603