เข้าพบนายอำเภอนาตาล และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เพื่อขับเคลื่อนสังคมส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ระดับอำเภอ


2020-10-16 15:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เรียนเชิญ ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอนาตาล

เข้าร่วมประชุมและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกันนี้มี นายธวิท สิมาฤทธิ์ เลขาธิการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล พร้อมด้วยคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เพื่อหารือผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่อำเภอนาตาล เพื่อขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมตลอดจนนโยบายประชารัฐให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยืนสืบไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603