คำสอนของพ่อ ลูกขอนำปฎิบัติ 1.รู้รักสามัคคี 2.อยุู่อย่างพอเพียง 3.พูดหรือทำ ....หยุดคิดเสียก่อน ฯลฯ


2020-10-13 02:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 91

ไม่ขอสิ่งที่ยากเกินไป เพียงใส่" เสื้อเหลือง" พร้อมกันพร้อมเพียง เพื่อระลึกถึงพ่อ เพียง ปีละวัน.........แค่นี้ ทำกันได้มั้ย.. ผมไม่เคยขอ แต่ครั้งนี้ ผมขอครับ

ข้าพพุทธเจ้าทำงานหนัก เว้นงานเรา มาทำงานรวม เพราะข้าพพูทธเจ้า เห็นความสำเร็จ เพียงนำคำสอนของพ่อ ไปนำใช้ ลูกพบว่า ไม่มีเรื่องใด ที่พ่อมีตัวอย่างแบบอย่าง จากพ่อ

ลูก อ่านและคิด เพียงสองเรื่อง สิ่งที่พ่อบอก ลูกก็ สิ้นสงสัย พ่อทำเพื่อปวงชนชาวไทย

  1. เรา ...ไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนัก เพราะประชาชน เห็นเราเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน "
  2. ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า ความทุกข์ยากของประชาชน ไม่เคยรอใคร ....

ขอเป็นข้ารองยาททุกชาติ และ ทำสิ่งดี พูดและคิด เพื่อให้ เกิด ความรุ้รักสามัคคี การี้นำให้ ดำรงชีพพอเพียง ที่สำคัญ

จะถือวันที่ 13ตุลาคม เป็นวัน ระลึกพ่อ ตลอดไปและบอกต่อให้ ลูกหลานถือวัน นี้ เป็นวันที่สำคัญ สืบต่อๆหันไป

สำนึก ว่า เรามีชีวิต สุขสบายเช่นทุกวันี้ ได้ เพราะพ่อสิ่งที่พ่อทำ ตลอดชีวิต เพื่อลูกของพ่อ ประชาชน คนไทย.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing