พบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับคณะธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายโครงสร้างเศรษฐกิจ เดินทางสำรวจภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจ ภายหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19


2020-10-08 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 33

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับคณะธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางสำรวจภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจ ภายหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับนำไปประกอบการวิเคราะห์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีและความเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน มุมมองต่อนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสืบไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603