งานมุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี


2020-10-01 10:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาย พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานอาวุโสของลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้เกษียณอายุราชการดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

2. นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี

3. นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

4. นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

5. นายรังสรรค์ บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

6. นายบุญเพ็ง สืบพา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี

7. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603