พิธีเปิดงานมหกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานี "มูล มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย


2020-10-01 09:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราฃธานีและประธานกลุ่ม Biz Club อุบลราชธานี, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานี “มูล มัง เมือง” อุบลราชธานีศรีวนาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน

งานมหกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Corona Virus 2019 (COVID-19) และวิถีชีวิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อรักษาเอกลักษณ์ความเป็นอุบลราชธานีให้คงอยู่อันจะสร้างความภูมิใจและสร้างจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกสืบไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603