การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี


2020-09-28 18:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคีและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603