หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม บันทึกความร่วมมือ “โครงการเกษตรปลอดการเผา” (Zero Burn) ในจังหวัดอุบลราชธานี


2020-09-23 14:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 83

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม บันทึกความร่วมมือ “โครงการเกษตรปลอดการเผา” (Zero Burn) ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด ”อุบลราชธานีเมืองต้นแบบปลอดการเผา” ผลักดันนโยบายการงดการเผาตอซังและฟางข้าว ของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม บันทึกความร่วมมือ

โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อผลักดันให้เป็นจังหวัดต้นแบบ ในการขับเคลื่อน”โครงการเกษตรปลอดการเผา(Zero Burn)

ภายใต้แนวคิด

”อุบลราชธานีเมืองต้นแบบปลอดการเผา” ผลักดันนโยบายการงดการเผาตอซังและฟางข้าว ของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ 

โดย นางพองาม ปรีดาสันต์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn ) คืออะไร jมีที่มา แนวคิด และแนวทางปฏิบัติอย่างไร

โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn ) มีเป้าหมายและจะส่งผลดีอย่างไรต่อ จ.อุบลฯ

ความคืบหน้า ของโครงการ

ได้รับความร่วมมือ มาแล้วอย่างไรjQuery18307458875791400597_1601176354209

แนวคิด ที่มาและความสำคัญของโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)

นั้นมาจาก จากปัญหามลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยกว่า 50% เกิดจากการเผาในที่โล่งซึ่งรวมถึงการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน

และเพื่อตอบรับนโยบายงดการเผาในพื้นที่การเกษตรของภาครัฐ มุ่งแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

ซึ่งแน่นอนว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาคประชาชนต้องให้ความร่วมมือ

ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าเกษตรกร ก็มีข้อจำกัดเรื่องแรงงานคน ที่มีต้นทุนที่สูง ประกอบกับพื้นที่ทำการเกษตรที่มาก และเรื่องข้อจำกัดของแรงงานคนกับประเภทงาน ทำให้เป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกษตรกรต้องใช้วิธีการเผาในภาคการเกษตร เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว ใบอ้อย วัชพืช ฯลฯ อยู่เสมอก่อนเริ่มฤดูหว่านไถใหม่

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเกษตรไทยควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคการเกษตร อยู่แล้วนั้น จึงเล็งเห็นความสำคัญและดำเนิน

“โครงการเกษตรปลอดการเผา” (Zero Burn) เพื่อรณรงค์และพัฒนาการกระบวนการผลิตโดยวิธีปลอดการเผา

โดยตั้งเป้าให้เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริม สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร และนำไปใช้ในการทำการเกษตรปลอด การเผา (ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2565) ตลอดจนสร้างมูลราคาเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว และใบอ้อย ด้วยการนำเอานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร machinery solutions และองค์ความรู้ด้านการเกษตร Knowledge

solutions ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร มาปรับใช้เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยสยามคูโบต้าจะร่วมส่งเสริมองค์ความรู้และวิธีการทำการเกษตรปลอดการเผา พร้อมหาตลาดรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน และเกษตรกร ในจังหวัดอุบลราชธานี จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวางแผนสนับสนุนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรด้วยการมอบส่วนลดเครื่องอัดฟางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกษตรเป้าหมาย โดยแทนที่จะเผาฟางทิ้ง ให้เป็นมลภาวะทางอากาศ เปลี่ยนมาเป็น

จารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603