หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม บันทึกความร่วมมือ “โครงการเกษตรปลอดการเผา” (Zero Burn) ในจังหวัดอุบลราชธานี


2020-09-23 14:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 91

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม บันทึกความร่วมมือ “โครงการเกษตรปลอดการเผา” (Zero Burn) ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด ”อุบลราชธานีเมืองต้นแบบปลอดการเผา” ผลักดันนโยบายการงดการเผาตอซังและฟางข้าว ของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม บันทึกความร่วมมือ

โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อผลักดันให้เป็นจังหวัดต้นแบบ ในการขับเคลื่อน”โครงการเกษตรปลอดการเผา(Zero Burn)

ภายใต้แนวคิด

”อุบลราชธานีเมืองต้นแบบปลอดการเผา” ผลักดันนโยบายการงดการเผาตอซังและฟางข้าว ของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ 

โดย นางพองาม ปรีดาสันต์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn ) คืออะไร jมีที่มา แนวคิด และแนวทางปฏิบัติอย่างไร

โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn ) มีเป้าหมายและจะส่งผลดีอย่างไรต่อ จ.อุบลฯ

ความคืบหน้า ของโครงการ

ได้รับความร่วมมือ มาแล้วอย่างไรjQuery18307458875791400597_1601176354209

แนวคิด ที่มาและความสำคัญของโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)

นั้นมาจาก จากปัญหามลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยกว่า 50% เกิดจากการเผาในที่โล่งซึ่งรวมถึงการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน

และเพื่อตอบรับนโยบายงดการเผาในพื้นที่การเกษตรของภาครัฐ มุ่งแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

ซึ่งแน่นอนว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาคประชาชนต้องให้ความร่วมมือ

ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าเกษตรกร ก็มีข้อจำกัดเรื่องแรงงานคน ที่มีต้นทุนที่สูง ประกอบกับพื้นที่ทำการเกษตรที่มาก และเรื่องข้อจำกัดของแรงงานคนกับประเภทงาน ทำให้เป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกษตรกรต้องใช้วิธีการเผาในภาคการเกษตร เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว ใบอ้อย วัชพืช ฯลฯ อยู่เสมอก่อนเริ่มฤดูหว่านไถใหม่

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเกษตรไทยควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคการเกษตร อยู่แล้วนั้น จึงเล็งเห็นความสำคัญและดำเนิน

“โครงการเกษตรปลอดการเผา” (Zero Burn) เพื่อรณรงค์และพัฒนาการกระบวนการผลิตโดยวิธีปลอดการเผา

โดยตั้งเป้าให้เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริม สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร และนำไปใช้ในการทำการเกษตรปลอด การเผา (ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2565) ตลอดจนสร้างมูลราคาเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว และใบอ้อย ด้วยการนำเอานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร machinery solutions และองค์ความรู้ด้านการเกษตร Knowledge

solutions ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร มาปรับใช้เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยสยามคูโบต้าจะร่วมส่งเสริมองค์ความรู้และวิธีการทำการเกษตรปลอดการเผา พร้อมหาตลาดรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน และเกษตรกร ในจังหวัดอุบลราชธานี จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวางแผนสนับสนุนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรด้วยการมอบส่วนลดเครื่องอัดฟางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกษตรเป้าหมาย โดยแทนที่จะเผาฟางทิ้ง ให้เป็นมลภาวะทางอากาศ เปลี่ยนมาเป็น

จารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing