ให้ประธานหอการค้าจังหวัด พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของจุดผ่านแดนที่จะเสนอให้เปิดเพื่อการขนถ่ายสินค้า พร้อมจัดทำข้อมูลเหตุผลและความสำคัญของจุดผ่านแดน


2020-09-23 04:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 109

ที่ประชุมมีมติให้ประธานหอการค้าจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของจุดผ่านแดนที่จะเสนอให้เปิดเพื่อการขนถ่ายสินค้า

เรียน ประธานหอการค้าจังหวัด

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ครั้งที่ 7 วาระปี 2562-2563 ซึ่งมีคุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

ที่ประชุมมีมติให้ประธานหอการค้าจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของจุดผ่านแดนที่จะเสนอให้เปิดเพื่อการขนถ่ายสินค้า พร้อมจัดทำข้อมูลเหตุผลและความสำคัญของจุดผ่านแดนเหล่านั้น โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ต่อไป โดยรายชื่อจุดผ่านแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังไม่เปิดให้ขนส่งสินค้ามีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในใบตอบรับและส่งกลับไปยังฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ผ่านทาง Email : [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!