ให้ประธานหอการค้าจังหวัด พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของจุดผ่านแดนที่จะเสนอให้เปิดเพื่อการขนถ่ายสินค้า พร้อมจัดทำข้อมูลเหตุผลและความสำคัญของจุดผ่านแดน


2020-09-23 04:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 52

ที่ประชุมมีมติให้ประธานหอการค้าจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของจุดผ่านแดนที่จะเสนอให้เปิดเพื่อการขนถ่ายสินค้า

เรียน ประธานหอการค้าจังหวัด

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ครั้งที่ 7 วาระปี 2562-2563 ซึ่งมีคุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

ที่ประชุมมีมติให้ประธานหอการค้าจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของจุดผ่านแดนที่จะเสนอให้เปิดเพื่อการขนถ่ายสินค้า พร้อมจัดทำข้อมูลเหตุผลและความสำคัญของจุดผ่านแดนเหล่านั้น โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ต่อไป โดยรายชื่อจุดผ่านแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังไม่เปิดให้ขนส่งสินค้ามีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในใบตอบรับและส่งกลับไปยังฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ผ่านทาง Email : [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603