การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2563


2020-09-14 15:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2563 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปี 2563 โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ปี 2563 โครงการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน สืบเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!