หอการค้าอุบลและจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่โคราช


2020-09-14 15:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 84

หอการค้าจ.อุบลราชธานี ของเราวันนี้ ได้นำเรียนในที่ประชุมให้ได้ทราบเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมาสู่ จ.อุบลราชธานี เพิามเติม ประเด็นที่ ยูเนสโก ยกหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพปี 2563-2564

หอการค้าจ.อุบลราชธานี ของเราวันนี้ ได้นำเรียนในที่ประชุมให้ได้ทราบเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมาสู่ จ.อุบลราชธานี เพิามเติม ประเด็นที่ ยูเนสโก ยกหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก

โดย รองเลขา จารุณี พิมพ์ดี

เวลา 09.30-12.00 น. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1

ประธานในที่ประชุม

ท่านรองผู้ว่าฯ จ.นครราชสีมา นายอภินันท์ เผือกผ่อง (ดูแลด้านเศรษฐกิจ)

(จ.นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี )

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการจึงเรียนเชิญคณะทำงานทุกท่านมาร่วมประชุมในวันนี้

เรื่องพิจารณา การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 ถึง 2580

ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 19

กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในส่วนที่รับผิดชอบของหน่วยงาน จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวรายปีประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 ถึง 2570

เนื่องจากแผนปฎิบัติการที่ใช้ในปัจจุบันจะมีผลสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่2 (2563-2565) ฉบับปรับปรุงและตามร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

สำหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (จ.นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ ,อุบลราชธานี)

มีประเด็นที่สอดคล้องกับการพัฒนา 5 ประเด็น (ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถนำเสนอเพิ่มเติมเข้ามาได้ว่าจังหวัดของท่านจะนำจุดไหนลงในแผน )ได้แก่

1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

คือ การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยวและสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยว

2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (อาทิ Sport City,Mice City )

คือ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการการจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติการท่องเที่ยวเชิงกีฬารวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรม ต่างๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอีกทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่างๆเป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแพทย์แผนไทย

คือ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทยทั้งสินค้าบริการ บุคลากรผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากลร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่ พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

4. การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

คือ ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางระบบราง ทางน้ำ และทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน

5. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

เป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยังยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทยภายใต้ประเด็นหลักคือสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

ในนาม หอการค้าจ.อุบลราชธานี ของเราวันนี้ ได้นำเรียนในที่ประชุมให้ได้ทราบเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมาสู่ จ.อุบลราชธานี เพิามเติม ประเด็นที่ ยูเนสโก ยกหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพปี 2563-2564

เบื้องต้นท่านประธานในที่ประชุม

ได้แบ่งจุดเด่นให้กับแต่ละจังหวัดพร้อมกล่าวว่า อุบลราชธานี โดดเด่น ด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก จึงอยากให้ รับ

ข้อ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไปช่วยพิจารณาเพิ่มเติมเข้ามาในแผน ส่วนบุรีรัมย์ คือ sport city, นครราชสีมา Mice City และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ,สุรินทร์ การเชื่อมโยง การท่องเที่ยว (ช้าง),

ศรีสะเกษ การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว ฯลฯ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!