รูปแบบการมอบหมายงาน ของหอการค้าอุบล


2020-09-14 06:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

การทำงานของหอการค้า คือ การทำงานในระบบทีม และ กระจายงาน จากระดับต้น คือ กรรมการบริหาร และ ลงไปถึง กรรมการ และที่ปรึกษา โดยมีหลักการ ความถนัดและ เวลาที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ ดังนั้น คณะทีม สำนักงานหอการค้า จึงต้องประสานงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการเสนอให้ประธานหรือ เลขาธิการ มอบหมาย

รูปแบบ งานสารบัญ ที่ สำนักงานหอการค้า จะต้องทำ เพื่อสมารถตรวจดุ วาระงานรวมได้ และประสานส่งข้อมุลให้ผุ้ ที่ ได้รับมอบหมายได้ ศึกษาและ มีข้อมูล

โดย ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย จะได้ข้อมูล ดังนี้

  1. วัน เวลา
  2. เรื่องที่ ได้รับหมอบหมาย
  3. หน่วยงานที่ เชิญ ( ผุู้รับผิดชอบ)
  4. การมอบหมายใคร ทำหน้าที่ ....เป็นการยืนยันว่า ผู้รับมอบคือ.........................

ตัวอย่างรูปแบบที่ใช้ ในการทำสาบัญวาระงานหอการค้า

สำหรับ Link คือ การแนบเอกสารภาพถ่ายหนังสือ ที่จะสามารถกดดู รายละเอียดของหนังสือ หรือ ประเด็นที่ เกี่ยวกับงานที่มอบหมาย โปรดสังเกตุ จะมีลักษระ ดัง ตัวอย่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

.

เมื่อทำการ กด LINK ดังกล่าว จะปรากฎภาพเอกสาร ดังนี้ ( คือ การมอบหมาย งาน วันที่ 15 กันยายน ที่มอบรองศสิริกัญญา.....

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing