รูปแบบการมอบหมายงาน ของหอการค้าอุบล


2020-09-14 06:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

การทำงานของหอการค้า คือ การทำงานในระบบทีม และ กระจายงาน จากระดับต้น คือ กรรมการบริหาร และ ลงไปถึง กรรมการ และที่ปรึกษา โดยมีหลักการ ความถนัดและ เวลาที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ ดังนั้น คณะทีม สำนักงานหอการค้า จึงต้องประสานงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการเสนอให้ประธานหรือ เลขาธิการ มอบหมาย

รูปแบบ งานสารบัญ ที่ สำนักงานหอการค้า จะต้องทำ เพื่อสมารถตรวจดุ วาระงานรวมได้ และประสานส่งข้อมุลให้ผุ้ ที่ ได้รับมอบหมายได้ ศึกษาและ มีข้อมูล

โดย ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย จะได้ข้อมูล ดังนี้

  1. วัน เวลา
  2. เรื่องที่ ได้รับหมอบหมาย
  3. หน่วยงานที่ เชิญ ( ผุู้รับผิดชอบ)
  4. การมอบหมายใคร ทำหน้าที่ ....เป็นการยืนยันว่า ผู้รับมอบคือ.........................

ตัวอย่างรูปแบบที่ใช้ ในการทำสาบัญวาระงานหอการค้า

สำหรับ Link คือ การแนบเอกสารภาพถ่ายหนังสือ ที่จะสามารถกดดู รายละเอียดของหนังสือ หรือ ประเด็นที่ เกี่ยวกับงานที่มอบหมาย โปรดสังเกตุ จะมีลักษระ ดัง ตัวอย่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

.

เมื่อทำการ กด LINK ดังกล่าว จะปรากฎภาพเอกสาร ดังนี้ ( คือ การมอบหมาย งาน วันที่ 15 กันยายน ที่มอบรองศสิริกัญญา.....

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603