รูปแบบการมอบหมายงาน ของหอการค้าอุบล


2020-09-14 06:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 94

การทำงานของหอการค้า คือ การทำงานในระบบทีม และ กระจายงาน จากระดับต้น คือ กรรมการบริหาร และ ลงไปถึง กรรมการ และที่ปรึกษา โดยมีหลักการ ความถนัดและ เวลาที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ ดังนั้น คณะทีม สำนักงานหอการค้า จึงต้องประสานงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการเสนอให้ประธานหรือ เลขาธิการ มอบหมาย

รูปแบบ งานสารบัญ ที่ สำนักงานหอการค้า จะต้องทำ เพื่อสมารถตรวจดุ วาระงานรวมได้ และประสานส่งข้อมุลให้ผุ้ ที่ ได้รับมอบหมายได้ ศึกษาและ มีข้อมูล

โดย ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย จะได้ข้อมูล ดังนี้

  1. วัน เวลา
  2. เรื่องที่ ได้รับหมอบหมาย
  3. หน่วยงานที่ เชิญ ( ผุู้รับผิดชอบ)
  4. การมอบหมายใคร ทำหน้าที่ ....เป็นการยืนยันว่า ผู้รับมอบคือ.........................

ตัวอย่างรูปแบบที่ใช้ ในการทำสาบัญวาระงานหอการค้า

สำหรับ Link คือ การแนบเอกสารภาพถ่ายหนังสือ ที่จะสามารถกดดู รายละเอียดของหนังสือ หรือ ประเด็นที่ เกี่ยวกับงานที่มอบหมาย โปรดสังเกตุ จะมีลักษระ ดัง ตัวอย่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

.

เมื่อทำการ กด LINK ดังกล่าว จะปรากฎภาพเอกสาร ดังนี้ ( คือ การมอบหมาย งาน วันที่ 15 กันยายน ที่มอบรองศสิริกัญญา.....

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing