สรุปรายงานการเข้าสัมภาษณ์โครงการวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งธุรกิจชายแดนไทย-ลาว


2020-09-13 10:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์

๑. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง

๒. นายนิมิต สิทธิไตย ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

๓. นายนิรามัย เลิศพัฒนาสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

๔. นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

๕. นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

๖. นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

๗. รศ.ดร. สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

๘. นายพีระพล บุญชินวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบลแสงทองโลจิสติกส์

๙. นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินโดจีนชิปปิ้งเซอร์วิส

๑๐. นายจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเนรมิตโลจิสติกส์จ ากัด

๑๑. นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เซโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นส์ แอนด์ เซอร์วิส

เวลาการเข้าสัมภาษณ์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายสมชาติ พงคพนาไกร สิ่งที่ได้จากด่านช่องเม็ก มีรักษาพยาบาล คนลาวเข้ามารักษาด้านสาธารณสุข, ด้านการท่องเที่ยว การค้าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และทางอุบลได้ประโยชน์ทางการค้าของไทย ห้างสรรพสินค้า ก็ มีคนประเทศลาวมาใช้จ่ายจับสอย  การรวมกลุ่มการท่องเที่ยว มีการพูดคุยกัน 2-3 ปี และมีการรวมตัวกันเป็นระเบียงเศรษฐกิจ NEC  โครงสร้างพื้นฐานของด่าน การพัฒนา และสิ่งอ านวยความสะดวก เรื่องการจัดระเบียบของช่องเม็ก และสนับสนุนงบในการผลักดันสินค้า, อยากให้มีการจัดการจราจรท าให้เป็นสากลแบบหนองคาย-ลาว

วางการจัดผังใหม่ ศูนย์พักรถ หรืออุปสรรคที่มีการขนส่งสินค้าอยากให้มีการขับเคลื่อน มีการขนถ่าย รถท าให้มีต้นทุนเพิ่มจาการที่ไม่ยอมให้รถสินค้าเข้ามา และที่ด่านช่องเม็กเวลาส่งสินค้าจะใช้เวลาท า ให้เกิด warehouse อยู่ทางพม่า  ถ้าสามารถเชื่อมถนนหมายเลข 24 เชื่อมมายังช่องเม็กได้ จะท าให้การขนถ่ายสั้นขึ้นจะประหยัดค่า ขนส่งไป  การสร้างสะพานมีความจ าเป็นน้อย และเขตที่สร้างสะพานมีภูเขาเยอะมาก ใกล้เคียงท่าเรือดานัง และรถไม่สามารถผ่านได้ต้องเจาะอุโมงค์ของเวียดนามมาก่อน เนื่องจากเขาเยอะและใช้เวลาเดินทาง มาก โอกาสเกิดศักยภาพน้อย ถ้าต้องการจริง ๆ เสนอให้ลดขนาดของสะพาน เอาเงินงบประมาณนั้น มาลงทุนที่ด่านช่องเม็กจะเกิดประโยชน์กว่า  ผู้ประกอบการน าสินค้าผ่านที่เขตสาละวัน เพื่อหลบภาษี  การขนส่งสินค้ายังไม่สามารถผ่านช่องเม็กได้เลยเนื่องจากมีความล่าช้า แม้นโยบายจะเปิด มีการเสีย ภาษีฟรี แต่ทางลาวไม่ฟรีมีการดึงเวลาด้วย  เสนอ ถ้ามีทางรางถึงท่าเรือแหลมฉบังจะดีกว่า  ช่องเม็กเป็นสินค้าผ่านแดนยากมาก  อยากให้ภาครัฐพัฒนา เสนอการจัดระเบียบให้เป็นด่านสากลมากขึ้น และระเบียบในการขนถ่ายสินค้า , โครงสร้างพื้นฐานที่ท าให้เกิดการลดต้นทุน, แฟลตฟอร์มในการพัฒนาต่างๆ เช่น จุด Distribution Hub และระบบต่าง ๆ, กฎระเบียบต่าง ๆ เสนอใช้ Bot chain มาช่วย และรัฐเป็นผู้ก าหนดแฟลต ฟอร์มกลางและน าดิจิตอลมาพัฒนา ต้องลงทุนในด้าน Data มากขึ้น จะได้เห็นข้อมูลทั้งหมด, การยก มาตรฐานด้านโลจิสติกส์และออกระเบียบในการอ านวยผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และพัฒนาบุคลากร ของเราที่อยู่ supply chain

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายนิมิต สิทธิไตย  การค้าชายแดนมีการขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว  หอการค้ามีการคุยร่วมกันและดูความเคื่อนไหวผ่าน Facebook แต่ละจังหวัด เป็นช่องทางการเชื่อม กัน  สิ่งที่ได้จากด่านช่องเม็ก มีการลงทุนการปลูกมันส าปะหลังในพื้นที่ ท าให้ได้ผลประโยชน์ทาง การเกษตร  การท างานระหว่างภาครัฐและเอกชน อยากให้มีการเปิดโต๊ะพูดคุยกันและดึงวิชาการเข้ามา และมีการ ก าลังเริ่มในการรวมตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และดึงภาคการศึกษา และผลักดันเป็นช่อง ๆ ไป

 เสนอการรวบรวมและชี้ทิศทางในเชิงวิชาการของการข้ามแดนและผ่านแดน  อยากให้ภาครัฐพัฒนา เสนอการท าข้อสรุปต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในดาร ขับเคลื่อนให้กับภาครัฐ, รูปแบบการจัดระบบผังเมืองเป็นสีน้ าเงินยีงไม่เป็นสีเขียว ราชการมีการ เปลี่ยนนโยบายเรื่องเอกสารท าให้มีปัญหา ควรมีระบบดิจิตอลของไอทีมาข่วยเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และอยากให้มีคณะกลางมาชี้แจงการค้าชายแดนในอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายนิรามัย เลิศพัฒนาสุวรรณ  วัตถุดิบเป็น Packaging หรือเทคโนโลยีทางเรายังสู้ไม่ได้  แรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีมีเยอะมากเพียงพอ และยังเหลือด้วยซ้ า แต่ถ้าแรงงานจากจังหวัดออก เข้ามามากกว่า 50 % ท าให้คนในจังหวัดอุบลราชธานีสู้ไม่ไหว พวกเขาไม่สนใจด้วยว่าจะตีรถกลับ  เสนอแนวคิดเรื่องโลจิสติกส์ตอนนี้เรายังเป็นข้ามแดน ควรพัฒนาด่านช่องเม็กให้เป็นด่านสากล และ การขนถ่ายควรมีระบบการขนส่งถ่ายเป็นสถานีที่ได้มาตรฐาน หรือควรท าข้อตกลงกับทางลาว ควร สร้างให้เป็นมาตรฐานสากล  สะพานตรงนาตาลถ้ามีการเชื่อม การค้าก็จะตามมา  การรวมกลุ่มมีการจับมือระหว่างหอการค้าจังหวัดร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทางสภา อุตสาหกรรมมีการขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบลราชธานี อาทิเช่น ทนายความ การเงิน หอการค้า เป็น ตน้  สิ่งที่อยากให้ภาครัฐพัฒนา ทางสภาอุตสาหกรรมยินดีขยายผลกับการค้าชายแดน  การผ่านแดน การข้ามสะพานจะเกิดการค้าขายขึ้น แต่สะพานเข็มมาลาด น้ าไม่มีจะสามารถเดินข้าม แม่น้ าได้เลย จะมีกองทับมด ท าให้ไม่รู้ภาษีที่ผ่านมูลค่าผ่านไปเยอะแค่ไหน คือการเลี่ยงภาษี เงินเรา จะลั้วไปแบบเสียป่าวมาก  อยากดึงหน่วยงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายนักวิชาการ มาร่วมช่วยโครงการต่างๆ เมื่อมาร่วมกันโครงงาน ต่างๆจะผ่านง่ายขึ้น ระบบนี้ก าลังเริ่ม อยากมีการคุยแลกเปลี่ยนความคิด

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รศ.ดร. สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์  ยินดีถ้าต้องการเชื่อมด้านโลจิสติกส์ของราชภัฏอุบลราชธานีมาเสริมกับทางเอกชน

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายพีระพล บุญชินวงศ์  โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อม การค้าชายแดนเมืองอุบลราชธานีมีเยอะ ส่วนมากเป็นพืชผลทาง เกษตร สามารถท ากันได้ไม่ต้องการ operation จากส่วนกลาง

 ด้านแรงงานอยากให้ภาครัฐสนับสนุน เรื่องของการมองคนในพื้นที่ก่อน การท าให้ลดต้นทุนและเร็ว ที่สุดในการสู้กับรถไฟ การมีรถไฟท าให้ shipping หายไป ผู้ประกอบการก็อาจหายตามไปด้วย  อยากให้ภาครัฐพัฒนาปัญหาด้านการขนส่ง เช่น ต ารวจ การมีด่านเยอะท าให้เสียเวลาเยอะ และท าให้ กฎหมายการเดินรถของกรมขนส่งไม่เป็นธรรม, ภาครัฐให้จุดพักรถไม่เพียงพอ ท าให้การก ากับดูแล GPS ในการพักรถเพิ่มท าให้สัยภาระเพิ่มเติม เสนอควรมีช่องตรวจรถขนส่งแยกช่องเลย แยกรถแต่ละ ประเภทออกให้ชัดเจน, ขั้นตอนการขนส่ง เช่น การต่อภาษีมีขั้นตอนที่มากเกิน ทั้งที่มีระบบไอที แล้วแต่ยังมีการจอดต่อคิวที่ยาวอยู่, ขั้นตอนการขนส่งยังล่าช้า ได้ข้ามฝั่งช้าตรงด่านในการตรวจสอบ สินค้าท าให้กลับเข้ามาช้า ควรลดต้นทุน และขนส่งให้ ID ผ่านสมาคม ควรมีการอบรมศีลธรรม คุณธรรมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์  สิ่งที่ได้จากด่านช่องเม็ก การมีก าลังซื้อท าให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น, นอกจากการขนส่งสิ่งที่ได้ คือ อาชีพการออกของ ซึ่งอาศัยคนท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการมีการส่งตัวแทน และ Shipping ที่ถูก กฎหมายได้รับใบอนุญาตจากศุลกากรแห่งประเทศไทย  ด้านกฎระเบียบ มีการท าตามกฎระเบียบ รถขนส่งมีการขนส่งอย่างถูกต้องของ Shipping ตาม กฎหมายศุลกากร และทางอุบลราชธานีได้ประโยชน์ ยิ่งทางลาวเจริญเติบโตยิ่งได้ประโยชน์  ด้านแรงงานอยากให้ภาครัฐสนับสนุน ทางอุบลราชธานีมี Shipping มีมาตรฐานต้องมีใบอนุญาต มี การจัดอบรมมี่ใกล้ของศุลกากรอยู่แล้ว มีความเพียงพอและยากให้ใช้ Shipping ในท้องถิ่น  อยากให้ภาครัฐพัฒนา เรื่องช่องทางกฎระเบียบ ให้ถาม Shipping ในเรื่องเอกสารสินค้า และเอกสาร การขับรถท าให้ล่วงหน้า  บุคลากรในการออกของมีเพียงพอ  การให้ข้อมูลข่าวสาร การติดต่อออนไลน์ ท าได้เป็นอย่างดีในการ service ลูกค้า

ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์  ด้านก าลังความสามารถและปริมาณแรงงาน โลจิสติกส์ในอุบลราชธานีมีเหลือในเรื่องของแรงงาน และ รถ มีรถเสริมท าให้รถในอุบลราชธานีวิ่งสู้ไม่ได้ ต่างกัน 50% ในเรื่องน้ ามัน

 ปัญหาและอุปสรรค การค้าขายกับทางลาวมีปัญหาเรื่องเงิน ค้าขายแล้วมีการเก็บเงินล าบาก, เรื่อง ประกันอุบัติเหตุไม่รองรับทาง สปป.ลาว ซึ่งมีการเสียเปรียบทางลาว  การผ่านแดนถาวรอยู่ที่ด่านช่องเม็กกับด่านมุกดาหาร ด่านชั่วคราวอยู่ที่เขมราฐ การค้าไม่สามารถรับรู้ ตัวเลขได้เลย  ด้านแรงงานอยากให้ภาครัฐสนับสนุน เรื่องแรงงานขับรถบรรทุก การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการอบรม เช่น กรมการขนส่ง  อุปสรรคการขนส่ง ไม่มีปัญหาแรงงาน และนวัตกรรม ทั้งทางรางและทางรถมีความพร้อม  การเข้าถึงแหล่งเงิน ไม่ยากมาก อยู่ที่การสร้างงานของเราเองมากกว่า  อยากให้ภาครัฐพัฒนา การพัฒนาแก้ไขการจราจร ความสะดวก และความรวดเร็วในการส่งเสริม การค้า, ผลักดันงานให้กับแรงงาน เนื่องจากมีแรงงานเหลือ, เรื่องค่าแรงไม่เป็นมาตรฐาน และการ ขับเคลื่อนเรื่องตู้คอนเทนเนอร์

ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์  สิ่งที่ได้จากด่านช่องเม็กคือ ได้จากการท่องเที่ยว  อยากให้ภาครัฐพัฒนา เป็นการพัฒนาด่านช่องเม็ก


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!