ข้อหารือ กรรมการบริหาร ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563


2020-08-21 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

ข้อแรกที่ต้อง เข้าใจตรงกัน หอการค้า ดำเนินการโดยคณะกรรการ..... เว้นแต่ จำเป็นเฉพาะด้าน ก็ต้องอาศัย ที่ปรึกษา มาเสริม เติมเต็ฒ ................. แต่อย่างไรก็ตาม จะขอเสนอรูปแบบก็ต้องเป็น คือ กรรมการหอการค้า (ผู้รับบมอบหมาย)+ ที่ปรึกษา ถือ เป็นการมอบหมาย ครบองค์ประกอบ

เรียน ท่านกรรมการบริหาร.............งานสำนักงานต้องอำนวยความสะดวก และประสานงาน ดูแลทุกอย่างของหอการค้า...................ดังนั้นหัวใจคือ ผู้จัดการ และการกำกับติดตามของกรรมการ ผม ขอใช้ หลักการ แบ่งย่อยงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ เลขาธิการ

วันนี้ ขอแจ้ง ถึงการมีคณะทำงานพัฒนา ด้านสำนักงานหอการค้า ประกอบด้วย

 1. ประธานหอการค้า
 2. รองประธานกำกับการเงิน
 3. เลขาธิการ
 4. รองเลขาธิการ
 5. เหริัญญิก
 6. นายทะเบียน
 7. ประชาสัมพันธ์
 8. ปฎิคม
 9. สมาชิกสัมพันธ์.

ข้อมูลที่ต้องวางคนดูแล อันเกี่ยวเนื่อง

 1. การเงิน การเบิกจ่าย พิจารณา เรื่องสถานะทาการเงิน มอบให้ รองสริตา+ รองเลขาตุ้ย
 2. ด้านสมาชิก และสมชิกสัมพันธ์ มอบ............................... ( กำลังจะหารือ )
 3. ด้นการประชาสัมพันธ์ มอบ รองเลขา จารุณี (เปิ้ล)
 4. ด้านทะเบียน สมาชิก ( กำกับดูแล การรับสมาชิก การเก็บค่าสมาชิก ) มอบ...................................( กำลังหารือ )
 5. ด้านการดูแล หอการค้าประจำอำเภอ .............................มอบ รองประธาน.............................ดูแล เช่น นาตาล เขมราฐ พิบูล เหล่าเสือ เดชอุดม กำลังจะ เพิ่มเติม มีสิรินธร ช่องเม็ก และโขงเจียม
 6. ด้านการจัดเตรียมการประชุม....( เลขานุการการประชุม)................................มอบ รองเลขา................( กำลังหารือ )
 7. ด้านการจัดหารายได้ ..............................................มอบรองชลวิท
 8. ด้านกิจการพิเศษ.......................................................มอบรองมงคล

กำลังทำเส้นทางการมอบหมายงาน................โดยจะเริ่มจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ที่จะทำงาน มีเพียงสองคน กิ๊ก กับฝน สุเทพ ทำหนังสือพิมพ์ อย่างเดียว ( มอบหมายให้ ทำคนเดียวทั้งหมด กระบวนการ อันได้แก่ ทำวารสาร หาสปอนเซอร์ เก็บเงิน แจกจ่าย โดยมีกรอบว่าต้องไม่ขาดทุน หากขาดทุนก็ต้องทบพิจารณาว่าจะทำต่อไปหรือไม่)

 1. กิ๊ก ทำหน้าที่ ผู้จัดการ ดูแลภาพรวมทั้งหมด ขาดตกตรงไหนกิ๊กทำทั้งหมด
 2. ฝน ทำบัญชี การเงิน
 3. หมิว เป็นเจาหน้าที่ชั่วคราว..............เสรริมตามภาระกิจ ( เหมือนมีเป้า เหมาจ่าย ครั้งละ10 วัน )

เรียน ท่านกรรมการบริหาร.............งานสำนักงานต้องอำนวยความสะดวก และประสานงาน ดูแลทุกอย่างของหอการค้า...................ดังนั้นหัวใจคือ ผู้จัดการ และการกำกับติดตามของกรรมการ ผม ขอใช้ หลักการ แบ่งย่อยงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ เลขาธิการ

จากกรอบงานหลัก ที่ต้องมีผู้รับผิดชอบ

 1. การค้าขาย
 2. ด้านอุตสาหกรรม
 3. ด้านเกษตร
 4. ด้านท่องเที่ยว
 5. ด้านค้าชายแดน
 6. ด้านไอที และ ตลาดออนไลน์
 7. ด้านกีฬา และกิจการพิเศษ
 8. ด้านโลจิสติก การขนส่ง

และด้านอื่น ตามงานที่เข้ามา จากาชการและองค์กรอื่น เช่นผังเมือง การศึกษา สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing