ข้อหารือ กรรมการบริหาร ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563


2020-08-21 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

ข้อแรกที่ต้อง เข้าใจตรงกัน หอการค้า ดำเนินการโดยคณะกรรการ..... เว้นแต่ จำเป็นเฉพาะด้าน ก็ต้องอาศัย ที่ปรึกษา มาเสริม เติมเต็ฒ ................. แต่อย่างไรก็ตาม จะขอเสนอรูปแบบก็ต้องเป็น คือ กรรมการหอการค้า (ผู้รับบมอบหมาย)+ ที่ปรึกษา ถือ เป็นการมอบหมาย ครบองค์ประกอบ

เรียน ท่านกรรมการบริหาร.............งานสำนักงานต้องอำนวยความสะดวก และประสานงาน ดูแลทุกอย่างของหอการค้า...................ดังนั้นหัวใจคือ ผู้จัดการ และการกำกับติดตามของกรรมการ ผม ขอใช้ หลักการ แบ่งย่อยงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ เลขาธิการ

วันนี้ ขอแจ้ง ถึงการมีคณะทำงานพัฒนา ด้านสำนักงานหอการค้า ประกอบด้วย

 1. ประธานหอการค้า
 2. รองประธานกำกับการเงิน
 3. เลขาธิการ
 4. รองเลขาธิการ
 5. เหริัญญิก
 6. นายทะเบียน
 7. ประชาสัมพันธ์
 8. ปฎิคม
 9. สมาชิกสัมพันธ์.

ข้อมูลที่ต้องวางคนดูแล อันเกี่ยวเนื่อง

 1. การเงิน การเบิกจ่าย พิจารณา เรื่องสถานะทาการเงิน มอบให้ รองสริตา+ รองเลขาตุ้ย
 2. ด้านสมาชิก และสมชิกสัมพันธ์ มอบ............................... ( กำลังจะหารือ )
 3. ด้นการประชาสัมพันธ์ มอบ รองเลขา จารุณี (เปิ้ล)
 4. ด้านทะเบียน สมาชิก ( กำกับดูแล การรับสมาชิก การเก็บค่าสมาชิก ) มอบ...................................( กำลังหารือ )
 5. ด้านการดูแล หอการค้าประจำอำเภอ .............................มอบ รองประธาน.............................ดูแล เช่น นาตาล เขมราฐ พิบูล เหล่าเสือ เดชอุดม กำลังจะ เพิ่มเติม มีสิรินธร ช่องเม็ก และโขงเจียม
 6. ด้านการจัดเตรียมการประชุม....( เลขานุการการประชุม)................................มอบ รองเลขา................( กำลังหารือ )
 7. ด้านการจัดหารายได้ ..............................................มอบรองชลวิท
 8. ด้านกิจการพิเศษ.......................................................มอบรองมงคล

กำลังทำเส้นทางการมอบหมายงาน................โดยจะเริ่มจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ที่จะทำงาน มีเพียงสองคน กิ๊ก กับฝน สุเทพ ทำหนังสือพิมพ์ อย่างเดียว ( มอบหมายให้ ทำคนเดียวทั้งหมด กระบวนการ อันได้แก่ ทำวารสาร หาสปอนเซอร์ เก็บเงิน แจกจ่าย โดยมีกรอบว่าต้องไม่ขาดทุน หากขาดทุนก็ต้องทบพิจารณาว่าจะทำต่อไปหรือไม่)

 1. กิ๊ก ทำหน้าที่ ผู้จัดการ ดูแลภาพรวมทั้งหมด ขาดตกตรงไหนกิ๊กทำทั้งหมด
 2. ฝน ทำบัญชี การเงิน
 3. หมิว เป็นเจาหน้าที่ชั่วคราว..............เสรริมตามภาระกิจ ( เหมือนมีเป้า เหมาจ่าย ครั้งละ10 วัน )

เรียน ท่านกรรมการบริหาร.............งานสำนักงานต้องอำนวยความสะดวก และประสานงาน ดูแลทุกอย่างของหอการค้า...................ดังนั้นหัวใจคือ ผู้จัดการ และการกำกับติดตามของกรรมการ ผม ขอใช้ หลักการ แบ่งย่อยงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ เลขาธิการ

จากกรอบงานหลัก ที่ต้องมีผู้รับผิดชอบ

 1. การค้าขาย
 2. ด้านอุตสาหกรรม
 3. ด้านเกษตร
 4. ด้านท่องเที่ยว
 5. ด้านค้าชายแดน
 6. ด้านไอที และ ตลาดออนไลน์
 7. ด้านกีฬา และกิจการพิเศษ
 8. ด้านโลจิสติก การขนส่ง

และด้านอื่น ตามงานที่เข้ามา จากาชการและองค์กรอื่น เช่นผังเมือง การศึกษา สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!