วาระงานหอการค้าประจำเดือน มกราคม 2565


2021-11-20 11:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 329

วาระงานหอการค้า

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

❌## เลื่อนการประชุมออกไป ยังไม่มีกำหนด❌

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 728/2564 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.13 น.

https://drive.google.com/file/d/11BwX44Xa7fFVJLWej8omD_43yUUXjGcL/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ZOOM (รอลิ้งค์)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายประธานฯ YEC หอการค้าจังหวัด ประชุมเตรียมการในการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 739/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 16.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1OLHvmzGS5vnBhZmqpo6xU6O2-nBf-Nsh/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

❌ เลื่อนการประชุมออกไป ยังไม่มีกำหนด❌

เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบ-หนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน กับ การเตรียมความพร้อมของคนไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 714/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.50 น.

https://drive.google.com/file/d/11CpOC3Ob0zSyR3zU3ZPqWsdgrIcRBgN_/view?usp=sharing

❌เลื่อนการประชุมออกไป ยังไม่มีกำหนด❌

เวลา 13.00-15.30 น. ณ บริเวณหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะมนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากร

เลขลงรับที่ 746/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H769gfeKQiWcobNFWs-VV5jXhoMepGSv/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1onmimL2CsUAP_D7McLjlzOCrkrawdsV_/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

เวลา 09:30 น. ณ สำนักงานหอการค้า เรื่อง NBT เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่เวลา

หน่วยงานต้นเรื่อง NBT อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 738/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1IQsKDZjv1sI0IGLmoPrpWs3zsyav_ad-/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง ผอ.สพร.7เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ

(ผู้ประสานงานคุณหนิง 0956623688)

หน่วยงานต้นเรื่อง สพร.7

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.12 น.

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง บริษัท BMWจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้า

(ผู้ประสานงานคุณวิภาวดี 0946783377)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท BMW อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

เวลา 18.00 น. ณ ผ่านระบบ Google Meet

ลิ้ง meet.google.com/szk-mmss-yrv

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 015/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.26 น.

https://drive.google.com/file/d/13rYg_QU_G8YZJllHoP1bJCGxE5ySOqJq/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/114uraPWSpgUuoJ01fkYS9UgwkE5cLw3k/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 009/2565 ลงรับวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x4P_S2svTLbEw5idhsIuHJWpvXiwyso2/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 013/2565 ลงรับวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 16.34 น.

https://drive.google.com/file/d/1IQPgN1SuHr4sbt8ZIEQSRXaXB321pTQ-/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 009/2565 ลงรับวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x4P_S2svTLbEw5idhsIuHJWpvXiwyso2/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 018/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.33 น.

https://drive.google.com/file/d/1VJjbaID6nCU0d3hFK3FQXcb4tU4NmTrs/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 014/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1TEjHJXn6YZ_So1f_vGyBghy5lNTiBRXd/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EQ5Afk-M7hJhVbGTfoWbf5iWP7B-QJIr/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง นายเข็มทอง แก้วเนตรผู้ชำนัญพิเศษ สกสค.อุบลฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือโครงการสวัสดิการร้านค้าและสถานประกอบการเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานโดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล:

https://meet.google.com/ptp-obpd-dju

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 012/2565 ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 12.11 น.

https://drive.google.com/file/d/14Mbfgyy_ER1YrNpa1Z2taehp3psKfIEX/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/105JIL6ywL15jfpYaUDTqNYHEKEKz3As7?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HJ_uzUKA1iBXNz-K_9GL5oIZ1LYQanx2/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมและการเรียนรู้ และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 026/2565 ลงรับวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ra9ziv5xVCdAiRcMvBtwtUqx7P-f9Efi/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเพชรชมภู สุทธิเดช รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 025/2565 ลงรับวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.14 น.

https://drive.google.com/file/d/1Fqpj6sxMbD4NtPS2c_2PTXahUgM-vNYO/view?usp=sharing

หนังสือลงนามแล้ว

https://drive.google.com/file/d/17DaF3cJuSy7QbDHPfJVGNUS91Bpi84ES/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งเปลี่ยนเวลา การร่วมงานฯ เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการติดภารกิจ จึงขอเลื่อนเป็น เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมนิทรรศการ 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 และกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กกท.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 010/2565 ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.03 น.

https://drive.google.com/file/d/1_n5QhYpSGe0beQmdFP1Nvt8yCM9n4lzI/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ บ้านสวนคุณตากอร์ฟฯ ห้องประชุมจิตย์ 3

เรื่อง พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการตลาดออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ณคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการฯ คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

การแต่งกาย: เสื้อสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 024/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 16.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1wZXMX_PsQmZIPCya9Qbkl6NK7uP5npXc/view?usp=sharing

เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: aax-qvmv-pje

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 3-1/2565 (วาระพิเศษ:เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และการสร้างความยั่งยืนแก่เกษครกร)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 016/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.17 น.

https://drive.google.com/file/d/1FS1xrSNCj5X0sneQDcj3r0hC4ihztXHz/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

เวลา 10.00 น. ณ สนามกอล์ฟมิ่งเมือง นพค.51 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศล "กอล์ฟหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ"

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ พ.ต.อ.มารุต เรืองจินตนา รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 005/2565 ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1yQEldaZT9MKUx7TKyDWDOfZDqz-PLzKh/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1yOdsmNHoR0ZjGzuTEyVEuHHo1F-yRDRK/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณกัตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 030/2565 ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1KMldCmGbUowCQHo0D7R9PQsXi3c6YdDI/view?usp=sharing

บทสรุป

https://drive.google.com/file/d/1lHWKdTwGtosV5V7WeAsyOzk2FbxiSZAo/view?usp=sharing

เวลา 12.30-15.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Application Cisco Webex Meeting

Meeting number: 2512 409 1963

Password: NAP12345

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ในรูปแบบออนไลน์ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 019/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1TrylZGZfbuHYH-BHvHJ37Y_0zlYZjpWC/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพัธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 034/2565 ลงรับวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FrI11Q5Jnlwfxk3yMMVZRZltwrKsav7E/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 017/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.19 น.

https://drive.google.com/file/d/12se30c58DKSvB7JOCL7zOXt4Uj7IpuKY/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ บ้านสวนคุณตากอร์ฟฯ ห้องประชุมจิตย์ 3

เรื่อง พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการตลาดออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ณคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

การแต่งกาย: เสื้อสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

เวลา 08.30-12.00 น. ทางออนไลน์ผ่าน Application Cisco Webex Meeting

Meeting number:2514 196 4729

Password:123456

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม"

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า (ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา) เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา

เลขลงรับที่ 032/2565 ลงรับวันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GGbt8HfKyS1Wesx2o4EDvMqzDxnY84K9/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 15.10 น.

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท หรือ ทางออนไลน์ Zoom

รหัส Meeting ID: 944 8236 0268

Passcode: 766581

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 021/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.52 น.

https://drive.google.com/file/d/1BuRXe6ETFqNy0upJEovzQvug5IVIGHC3/view?usp=sharing

เลื่อนออกไป

เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกีรยติคุณ แสดงความยินดีกับแชมป์โลกเจ๊ตสกี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

เวลา 09.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Meeting

ลิ้งประชุม

https://moivcs.webex.com/moivcs/j.php?MTID=m43b8ef7b571dbaf22762d3b2a46b4f99

Friday, Jan 28, 2022 8:00 am | 4 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

✔️Meeting number: 2518 410 2755

✔️Password: 1234

Join by video system

Dial [email protected]

You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2565 และรายงานการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 041/2565 ลงรับวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.18 น.

https://drive.google.com/file/d/1TDfu6-Z74VKEbBuRcOwEK5N_Q11iQMP4/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/10uEMSM2_3tF8vw0cHU-CAWpAAYQdTVXJ/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ทำขอตกลงพืชไร่ (งา) ร่วมกับเกษตรจังหวัดฯและศูนย์วิจัยพืชไร่

หน่วยงานต้นเรื่อง

ประเภทหนังสือ

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ประชุมผ่าน ระบบ Google Meet

รหัสเข้าร่วมประชุม meet.google.com/wkp-qrzy-ach

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบัน (กกร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการ กกร.กลุ่มจังหวัดฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 035/2565 ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1zZp9kGrtOch0bpCESRh2F03y66V7qYNr/view?usp=sharing

ระเบียบวาระการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fNcRStramm-MXU298_p7o6CdVWnm-11A/view?usp=sharing

นำเสนอ

https://drive.google.com/file/d/1oMgYVIgDqhC5gi80lcMhhrqFG3OXeYlh/view?usp=sharing

สรุปรายงานการประชุม3/2564

https://drive.google.com/file/d/18AYode495RHmYDbcX2q3zYM16GhrXVGP/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ดีที่ 30 มกราคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 042/2565 ลงรับวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 16.29 น.

https://drive.google.com/file/d/1HPO1nUdLA3OMlYxQF0vioG5AW_-VqPo5/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

เวลา 09.30 น. โดยออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetings link https://us05web.zoom.us/j/5173320927?pwd=bDRybE5lTWxRSlhEeE1aVjdORnVvZz09

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 045/2565 ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.35 น.

https://drive.google.com/file/d/1Br329hLH_e65fGBThHa2IS6p38MM1UKo/view?usp=sharing

ระเบียบวาระการประชุม คกก.

https://drive.google.com/file/d/1pB_eGGVYAsD1Ql4x8r3ShZq0KCBF1dE7/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing