วาระงานหอการค้าประจำเดือน มกราคม 2565


2021-11-20 11:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 191

วาระงานหอการค้า

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

❌## เลื่อนการประชุมออกไป ยังไม่มีกำหนด❌

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 728/2564 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.13 น.

https://drive.google.com/file/d/11BwX44Xa7fFVJLWej8omD_43yUUXjGcL/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ZOOM (รอลิ้งค์)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายประธานฯ YEC หอการค้าจังหวัด ประชุมเตรียมการในการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 739/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 16.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1OLHvmzGS5vnBhZmqpo6xU6O2-nBf-Nsh/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

❌ เลื่อนการประชุมออกไป ยังไม่มีกำหนด❌

เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบ-หนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน กับ การเตรียมความพร้อมของคนไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 714/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.50 น.

https://drive.google.com/file/d/11CpOC3Ob0zSyR3zU3ZPqWsdgrIcRBgN_/view?usp=sharing

❌เลื่อนการประชุมออกไป ยังไม่มีกำหนด❌

เวลา 13.00-15.30 น. ณ บริเวณหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะมนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากร

เลขลงรับที่ 746/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H769gfeKQiWcobNFWs-VV5jXhoMepGSv/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1onmimL2CsUAP_D7McLjlzOCrkrawdsV_/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

เวลา 09:30 น. ณ สำนักงานหอการค้า เรื่อง NBT เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่เวลา

หน่วยงานต้นเรื่อง NBT อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 738/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1IQsKDZjv1sI0IGLmoPrpWs3zsyav_ad-/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง ผอ.สพร.7เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ

(ผู้ประสานงานคุณหนิง 0956623688)

หน่วยงานต้นเรื่อง สพร.7

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.12 น.

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง บริษัท BMWจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้า

(ผู้ประสานงานคุณวิภาวดี 0946783377)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท BMW อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

เวลา 18.00 น. ณ ผ่านระบบ Google Meet

ลิ้ง meet.google.com/szk-mmss-yrv

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 015/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.26 น.

https://drive.google.com/file/d/13rYg_QU_G8YZJllHoP1bJCGxE5ySOqJq/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/114uraPWSpgUuoJ01fkYS9UgwkE5cLw3k/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 009/2565 ลงรับวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x4P_S2svTLbEw5idhsIuHJWpvXiwyso2/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 013/2565 ลงรับวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 16.34 น.

https://drive.google.com/file/d/1IQPgN1SuHr4sbt8ZIEQSRXaXB321pTQ-/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 009/2565 ลงรับวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x4P_S2svTLbEw5idhsIuHJWpvXiwyso2/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 018/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.33 น.

https://drive.google.com/file/d/1VJjbaID6nCU0d3hFK3FQXcb4tU4NmTrs/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 014/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1TEjHJXn6YZ_So1f_vGyBghy5lNTiBRXd/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง นายเข็มทอง แก้วเนตรผู้ชำนัญพิเศษ สกสค.อุบลฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือโครงการสวัสดิการร้านค้าและสถานประกอบการเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานโดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล:

https://meet.google.com/ptp-obpd-dju

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 012/2565 ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 12.11 น.

https://drive.google.com/file/d/14Mbfgyy_ER1YrNpa1Z2taehp3psKfIEX/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/105JIL6ywL15jfpYaUDTqNYHEKEKz3As7?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

เวลา 16.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งเปลี่ยนเวลา การร่วมงานฯ เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการติดภารกิจ จึงขอเลื่อนเป็น เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมนิทรรศการ 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 และกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กกท.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 010/2565 ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.03 น.

https://drive.google.com/file/d/1_n5QhYpSGe0beQmdFP1Nvt8yCM9n4lzI/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: aax-qvmv-pje

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 3-1/2565 (วาระพิเศษ:เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และการสร้างความยั่งยืนแก่เกษครกร)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 016/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.17 น.

https://drive.google.com/file/d/1FS1xrSNCj5X0sneQDcj3r0hC4ihztXHz/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 024/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 16.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1wZXMX_PsQmZIPCya9Qbkl6NK7uP5npXc/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

เวลา 10.00 น. ณ สนามกอล์ฟมิ่งเมือง นพค.51 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศล "กอล์ฟหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ"

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ พ.ต.อ.มารุต เรืองจินตนา รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 005/2565 ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1yQEldaZT9MKUx7TKyDWDOfZDqz-PLzKh/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1yOdsmNHoR0ZjGzuTEyVEuHHo1F-yRDRK/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

เวลา 12.30-15.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Application Cisco Webex Meeting

Meeting number: 2512 409 1963

Password: NAP12345

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ในรูปแบบออนไลน์ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 019/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1TrylZGZfbuHYH-BHvHJ37Y_0zlYZjpWC/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 017/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.19 น.

https://drive.google.com/file/d/12se30c58DKSvB7JOCL7zOXt4Uj7IpuKY/view?usp=sharing

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1/2565"

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 15.10 น.

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท หรือ ทางออนไลน์ Zoom

รหัส Meeting ID: 944 8236 0268

Passcode: 766581

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 021/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.52 น.

https://drive.google.com/file/d/1BuRXe6ETFqNy0upJEovzQvug5IVIGHC3/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ดีที่ 30 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!