วาระงานหอการค้าประจำเดือน มกราคม 2565


2021-11-20 11:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 373

วาระงานหอการค้า

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

❌## เลื่อนการประชุมออกไป ยังไม่มีกำหนด❌

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 728/2564 ลงรับวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.13 น.

https://drive.google.com/file/d/11BwX44Xa7fFVJLWej8omD_43yUUXjGcL/view?usp=sharing

เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ZOOM (รอลิ้งค์)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายประธานฯ YEC หอการค้าจังหวัด ประชุมเตรียมการในการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 739/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 16.37 น.

https://drive.google.com/file/d/1OLHvmzGS5vnBhZmqpo6xU6O2-nBf-Nsh/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

❌ เลื่อนการประชุมออกไป ยังไม่มีกำหนด❌

เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบ-หนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน กับ การเตรียมความพร้อมของคนไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 714/2564 ลงรับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.50 น.

https://drive.google.com/file/d/11CpOC3Ob0zSyR3zU3ZPqWsdgrIcRBgN_/view?usp=sharing

❌เลื่อนการประชุมออกไป ยังไม่มีกำหนด❌

เวลา 13.00-15.30 น. ณ บริเวณหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะมนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากร

เลขลงรับที่ 746/2564 ลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1H769gfeKQiWcobNFWs-VV5jXhoMepGSv/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1onmimL2CsUAP_D7McLjlzOCrkrawdsV_/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

เวลา 09:30 น. ณ สำนักงานหอการค้า เรื่อง NBT เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่เวลา

หน่วยงานต้นเรื่อง NBT อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 738/2564 ลงรับวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1IQsKDZjv1sI0IGLmoPrpWs3zsyav_ad-/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง ผอ.สพร.7เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ

(ผู้ประสานงานคุณหนิง 0956623688)

หน่วยงานต้นเรื่อง สพร.7

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.12 น.

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าฯ

เรื่อง บริษัท BMWจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้า

(ผู้ประสานงานคุณวิภาวดี 0946783377)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท BMW อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

เวลา 18.00 น. ณ ผ่านระบบ Google Meet

ลิ้ง meet.google.com/szk-mmss-yrv

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 015/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.26 น.

https://drive.google.com/file/d/13rYg_QU_G8YZJllHoP1bJCGxE5ySOqJq/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/114uraPWSpgUuoJ01fkYS9UgwkE5cLw3k/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 009/2565 ลงรับวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x4P_S2svTLbEw5idhsIuHJWpvXiwyso2/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 013/2565 ลงรับวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 16.34 น.

https://drive.google.com/file/d/1IQPgN1SuHr4sbt8ZIEQSRXaXB321pTQ-/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

เลขลงรับที่ 009/2565 ลงรับวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x4P_S2svTLbEw5idhsIuHJWpvXiwyso2/view?usp=sharing

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 018/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.33 น.

https://drive.google.com/file/d/1VJjbaID6nCU0d3hFK3FQXcb4tU4NmTrs/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 014/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.44 น.

https://drive.google.com/file/d/1TEjHJXn6YZ_So1f_vGyBghy5lNTiBRXd/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EQ5Afk-M7hJhVbGTfoWbf5iWP7B-QJIr/view?usp=sharing

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง นายเข็มทอง แก้วเนตรผู้ชำนัญพิเศษ สกสค.อุบลฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือโครงการสวัสดิการร้านค้าและสถานประกอบการเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานหอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานโดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล:

https://meet.google.com/ptp-obpd-dju

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 012/2565 ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 12.11 น.

https://drive.google.com/file/d/14Mbfgyy_ER1YrNpa1Z2taehp3psKfIEX/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/105JIL6ywL15jfpYaUDTqNYHEKEKz3As7?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HJ_uzUKA1iBXNz-K_9GL5oIZ1LYQanx2/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมและการเรียนรู้ และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 026/2565 ลงรับวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ra9ziv5xVCdAiRcMvBtwtUqx7P-f9Efi/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณเพชรชมภู สุทธิเดช รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 025/2565 ลงรับวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.14 น.

https://drive.google.com/file/d/1Fqpj6sxMbD4NtPS2c_2PTXahUgM-vNYO/view?usp=sharing

หนังสือลงนามแล้ว

https://drive.google.com/file/d/17DaF3cJuSy7QbDHPfJVGNUS91Bpi84ES/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งเปลี่ยนเวลา การร่วมงานฯ เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการติดภารกิจ จึงขอเลื่อนเป็น เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมนิทรรศการ 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 และกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยงานต้นเรื่อง กกท.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมงาน

มอบหมายให้คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 010/2565 ลงรับวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.03 น.

https://drive.google.com/file/d/1_n5QhYpSGe0beQmdFP1Nvt8yCM9n4lzI/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ บ้านสวนคุณตากอร์ฟฯ ห้องประชุมจิตย์ 3

เรื่อง พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการตลาดออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ณคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการฯ คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

การแต่งกาย: เสื้อสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 024/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 16.38 น.

https://drive.google.com/file/d/1wZXMX_PsQmZIPCya9Qbkl6NK7uP5npXc/view?usp=sharing

เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: aax-qvmv-pje

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 3-1/2565 (วาระพิเศษ:เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และการสร้างความยั่งยืนแก่เกษครกร)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 016/2565 ลงรับวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.17 น.

https://drive.google.com/file/d/1FS1xrSNCj5X0sneQDcj3r0hC4ihztXHz/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

เวลา 10.00 น. ณ สนามกอล์ฟมิ่งเมือง นพค.51 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศล "กอล์ฟหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ"

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้ พ.ต.อ.มารุต เรืองจินตนา รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 005/2565 ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1yQEldaZT9MKUx7TKyDWDOfZDqz-PLzKh/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1yOdsmNHoR0ZjGzuTEyVEuHHo1F-yRDRK/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณกัตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 030/2565 ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1KMldCmGbUowCQHo0D7R9PQsXi3c6YdDI/view?usp=sharing

บทสรุป

https://drive.google.com/file/d/1lHWKdTwGtosV5V7WeAsyOzk2FbxiSZAo/view?usp=sharing

เวลา 12.30-15.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Application Cisco Webex Meeting

Meeting number: 2512 409 1963

Password: NAP12345

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ในรูปแบบออนไลน์ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 019/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1TrylZGZfbuHYH-BHvHJ37Y_0zlYZjpWC/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพัธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 034/2565 ลงรับวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FrI11Q5Jnlwfxk3yMMVZRZltwrKsav7E/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 017/2565 ลงรับวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.19 น.

https://drive.google.com/file/d/12se30c58DKSvB7JOCL7zOXt4Uj7IpuKY/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ บ้านสวนคุณตากอร์ฟฯ ห้องประชุมจิตย์ 3

เรื่อง พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการตลาดออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ณคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้เข้าร่วมพิธี

การแต่งกาย: เสื้อสูท ติดแม็กเน็ตหอการค้า

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

เวลา 08.30-12.00 น. ทางออนไลน์ผ่าน Application Cisco Webex Meeting

Meeting number:2514 196 4729

Password:123456

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม"

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหอการค้า (ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา) เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา

เลขลงรับที่ 032/2565 ลงรับวันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GGbt8HfKyS1Wesx2o4EDvMqzDxnY84K9/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 15.10 น.

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท หรือ ทางออนไลน์ Zoom

รหัส Meeting ID: 944 8236 0268

Passcode: 766581

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 021/2565 ลงรับวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.52 น.

https://drive.google.com/file/d/1BuRXe6ETFqNy0upJEovzQvug5IVIGHC3/view?usp=sharing

เลื่อนออกไป

เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกีรยติคุณ แสดงความยินดีกับแชมป์โลกเจ๊ตสกี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้...รอมอบหมาย...เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

เวลา 09.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Meeting

ลิ้งประชุม

https://moivcs.webex.com/moivcs/j.php?MTID=m43b8ef7b571dbaf22762d3b2a46b4f99

Friday, Jan 28, 2022 8:00 am | 4 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

✔️Meeting number: 2518 410 2755

✔️Password: 1234

Join by video system

Dial [email protected]

You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2565 และรายงานการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2564

หน่วยงานต้นเรื่อง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 041/2565 ลงรับวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.18 น.

https://drive.google.com/file/d/1TDfu6-Z74VKEbBuRcOwEK5N_Q11iQMP4/view?usp=sharing

รายงานการประชุม

https://drive.google.com/file/d/10uEMSM2_3tF8vw0cHU-CAWpAAYQdTVXJ/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ทำขอตกลงพืชไร่ (งา) ร่วมกับเกษตรจังหวัดฯและศูนย์วิจัยพืชไร่

หน่วยงานต้นเรื่อง

ประเภทหนังสือ

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ประชุมผ่าน ระบบ Google Meet

รหัสเข้าร่วมประชุม meet.google.com/wkp-qrzy-ach

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบัน (กกร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการ กกร.กลุ่มจังหวัดฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 035/2565 ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1zZp9kGrtOch0bpCESRh2F03y66V7qYNr/view?usp=sharing

ระเบียบวาระการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fNcRStramm-MXU298_p7o6CdVWnm-11A/view?usp=sharing

นำเสนอ

https://drive.google.com/file/d/1oMgYVIgDqhC5gi80lcMhhrqFG3OXeYlh/view?usp=sharing

สรุปรายงานการประชุม3/2564

https://drive.google.com/file/d/18AYode495RHmYDbcX2q3zYM16GhrXVGP/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ดีที่ 30 มกราคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 042/2565 ลงรับวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 16.29 น.

https://drive.google.com/file/d/1HPO1nUdLA3OMlYxQF0vioG5AW_-VqPo5/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

เวลา 09.30 น. โดยออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetings link https://us05web.zoom.us/j/5173320927?pwd=bDRybE5lTWxRSlhEeE1aVjdORnVvZz09

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ คุณมงคล จุลทัศน์ประธานหอการค้า คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 045/2565 ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.35 น.

https://drive.google.com/file/d/1Br329hLH_e65fGBThHa2IS6p38MM1UKo/view?usp=sharing

ระเบียบวาระการประชุม คกก.

https://drive.google.com/file/d/1pB_eGGVYAsD1Ql4x8r3ShZq0KCBF1dE7/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!