ประธานมอบหมายงาน 1


2020-08-21 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 138

เพื่อความเข้าใจในเแนวทาง ของการบริหารงาน หอการค้า ผม มีเป้าหมายในการทำงานในสมัย

 1. วางรากฐานการทำงานหอการค้าให้ เป็นระบบ
 2. วางดครงสร้างของหอการค้า การทำงานให้ สอดคล้องกับ ข้อบังตับ
 3. ปรับปรุงด้านการเงิน ทั้งรายรับ รายจ่าย ให้มีความเป็นระเบียบ
 4. วางระบบงานสำนักงาน ให้สามารถรองรับการทำงานของกรรมการ
 5. การจัดหารผุ้จัดการสำนักงาน.....เพื่อบริหารงานสำนักงานหอการค้า.......( คือทำหน้าที่ ประสานงาน เตรียมการ ช่วยเหลือติดตาม กรรมการหอการค้าที่ปฎิบัติหน้าที่ )

รายชื่อ กรรมการที่จะ มอบหมายงาน ใน บทบาท ทำหน้าที่ แทนประธาน

 1. สมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการอาวุโส
 2. นิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการ
 3. พชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการ
 4. สริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการ
 5. มะลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการ
 6. ชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการ
 7. พองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการ
 8. บัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการ
 9. สิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการ
 10. ประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการ
 11. พริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการ
 12. เมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการ
 13. ชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการ
 14. มงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการ
 15. สนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการ
 16. ประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการ
 17. รัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ
 18. วิภาดา วจนะวิชากร กรรมการรองเลขาธิการ (นายทะเบียน)+(เหรัญญิก)
 19. วรวีร์ ปลูกเจริญ กรรมการรองเลขาธิการ (เหรัญญิก)
 20. จารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการ(นายทะเบียน)+(ประชาสัมพันธ์)
 21. กรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการรองเลขาธิการ (สมาชิกสัมพันธ์)
 22. วิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน yec yec

และอาจจะเพิ่มกรรมการท่านอื่น และที่ปรึกษา เพื่อให้งานหอการค้า สามารถ รับรับการเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก องค์กร ภายนอก โดยฉพาะกับราชการ

จากข้อบังคับ ให้มีการแต่งกรรมการเพิ่มได้ 5 คน ผม ได้ แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ครบ 5 คน คือ

 1. ไพบูลย์ คำศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส1997
 2. พงษ์พันธ์ จันทศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์พี เทเลคอม
 3. อุฬาร ปัญจะเรื่อง บรษัท คอร์เอเชีย จำกัด
 4. วิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ บริษัท ออสโม แลนด์ จำกัด
 5. เขมชาติ เรียนวิริยกิจ มิลค์แลนด์ อุบลราชธานี

ปล.คณไพบูลย์ และ คุณพงษ์พันธ์ ทำงานด้านกิจกรรมพิเศษของหอการค้า คุณอุฬาร ช่วยงานด้าน ไอที และ พิศาล /เขมชาติ เป็นกรรมการประสานงาน Yec (โบ๊ต เป็นประาน Yec )

ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน คือ คนที่จะเป็นดังเลขานุการ หอการค้า ถือเป็น กำลังสำคัญที่ ผมจะต้องสร้างให้ เกิดมีจริง เพื่อแก้ปัญหาต่าง เป็นคนจัดคิวมอบงาน โดยมีเลขาธิการ เป็นผุ้กำกับ

ขออนุญาต ................งานหอการค้า จะเป็นไปตามนโยบายของประธาน ที่เป็นผุ้วางแนวนโยบาย โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาการกำหนดนโยบาย (ต่อ เติม มีส่วนร่วม) ซึ่ง ทุกสมัยจะต้องมีการดำเนินการกำหนด นโยบายไว้ เพื่อเป็นแนวทางการทำงาน

ในสมัยคณะกรรมการชุดนี้ ขอทำการวางรากฐาน วางระเบียบ วางแนวทางปฎิบัติของสำนักงาน เพื่อให้ เป็นแนวทางปฎิบัติ สืบต่อไป

ขณะนี้ พนักงานหอการค้า มี 3 คน กิ๊ก ฝน สุเทพ และ หมิว เจ้าหน้าที่ชั่วคราว รายวัน (งบประมาณ ประธานสนับสนุน)

กรอบหน้าที่ของเตจ้าหน้าที่ สำนักงาน

 1. กิ๊ก รักษาการ ผุ้จัดการ+ธุรการ+ไอที
 2. ฝน งานการเงิน +สมาชิก+แชร์ /ubon connect
 3. สุเทพ..งานวารสาร ครบวงจร ( ในเงื่อนไข ต้อไม่ขาดทุน)
 4. น้องหมิว เป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว เพื่อช่วยงานทั่วไป ปัจจุบันรับค่าตอบแทนวันละ 300 บาท

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!