แนวนโยบาย การบริหารหอการค้า


2020-08-05 13:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

โครงสร้าง ขอแจ้งว่า ว่า ผุ้รับผิดชอบ สนง คือ ผู้จัดการสำนักงาน และได้แต่งตั้ง กิ๊ก รักษาการผู้จัดการ ( หาก ทำได้ เมื่อประเมินผ่าน จะได้ รับการแต่งตั้ง เป็นผู้จัดการ มีอัตราเงินเดือนที่ เพิ่มขึ้น)

เมื่อเวลา 6.32 บันทึก ไลน์ ปรธธาน ถึงกรรมการ

งานหอการค้า โดยเฉพาะ งานหลักของหอการค้า คือ งานภายใน ทีมงานหอการค้า

นโยบาย ทุกคน ต้องทำงานเต็มที่ เต็มเวลา และ แต่ละแผนก ต้อง มีเป้าหมาย พึ่งตัวเอง เลี้ยงตัวเอง ได้

โครงสร้าง ขอแจ้งว่า ว่า ผุ้รับผิดชอบ สนง คือ ผู้จัดการสำนักงาน และได้แต่งตั้ง กิ๊ก รักษาการผู้จัดการ ( หาก ทำได้ เมื่อประเมินผ่าน จะได้ รับการแต่งตั้ง เป็นผู้จัดการ มีอัตราเงินเดือนที่ เพิ่มขึ้น)

เรา แบ่งงาน ออกเป็น แผนก คือ ธุรการ การเงิน และวารสาร

งานที่จะเพิ่ม แต่ ต้องพิจารณา ค่าใช้จ่าย ว่าจะหางบประมาณมาจากทางใด ( เพราะ ทุกส่วนต้องเลี้ยงตัวเองได้ )

วารสาร ได้ กำหนด นโยบาบ ต้องไม่ขาด ทุกน มีเงินสะสม ( ปัจจุบัน เลี้ยงตัวเองได้ แล้ว)

ค่าใช้จ่าย สำนักงาน ยกเว้น เงินเดือน.................มาจาก ยอดบริจาค จาก การ จัดกิจกรรม สังสรรค์ ubon connect

เงินเดือน เจ้าหน้าที่ .............มาจากการเก็บค่าสมาชิก ( ซึ่งยงไม่จัดเก็บอย่างจริงจัง ถ้าทำอย่างเป็นระบบ และ กรรมการอนุเคาระห์ ช่วยเหลือ ก็ น่าจะเพียงพอ )

ปัจจุบัน เพื่อเป็น การแก้ไขปัญหา สางงานเก่า เพิ่มประสิทธิภาพ ....จึงจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ชั่วคราว (ทดลอง ) มาช่วย ผู้จัดการ ( กิ๊ก ) เป็นเวลา 10 วัน ด้วยงบสนับสนุน ของประธาน

ดังนันเพื่อให้ เกิดการประเมิน จึง ขอให้ กรรมการประสานงาน กับผุ้จัดการสำนักงานหอการค้า เป็นหลัก ................................

เชื่อว่า....งานหอการค้า ถ้าเริ่มที่ฐาน สร้างการมีส่วนร่วมของกรรมการ งานหอการค้า จะไปได้ ดีกว่าเดิม

ขณะ นี้ ผม กำลังรวบรวมงาน ตลอดทั้งปี ที่ ผ่านมา ว่ามีเรื่องใด เกี่ยวกับใคร และใครบ้างได้ รับมอบหมาย จากนั้น..........ก็จะขอประชุมทบทวน หารือ กันใหม่

เมื่อวาน ผม หารือ กับรองนาย เรื่อง งาน ด้านใหม่ มีความเป็นไปได้ โดยหลัก ต้องประมาณ การ จะมีรายรับก่อน ดังนั้น งานที่ผม วางรากฐานไว้ จะเดินต่อ นั่นคือ งานด้านข่าวสาร และ ตลาดออนไลน์ (ทำได้แล้ว)

เรื่องที่ผม คิดว่า ทุกครั้งที่ครบกำหนด ....สมาชิก เราจะไปเก็บค่าสมาชิก ด้วยความราบรื่นได้ อย่างไร ควรมี ด้านสมาชิกสัมพันธ์ ตามตัวเลข เรามีสามาชิก กว่า 800 แต่ไม่ใช่ จะเก็บได้ทุกคน

ขณะนี้ ขออนุญาต ส่งข่าว กรรมการทุกท่าน ขอ ชำระค่าสมาชิก เป็นแบบอย่างด้วยนะครับ ( เป็นหน้าที่ เจ้าหน้า ผุ้รับผิดชอบต้อง แจ้งและติดตาม )

ผม ได้ เห็นข้อมุลแล้ว และสั่งให้ ฝนติดตาม ( ต้องขออภัยใน ความไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ ท่านละเลย).................เจ้าหน้าที่ต้องติดตาม แจ้งเตือน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing