วาระงานหอการค้าประจำเดือน สิงหาคม 2563


2020-08-02 14:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 178

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : นัดหารือกับคุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธาน

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ (รอหนังสือ)

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ (รอหนังสือ)

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565" ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ (รอหนังสือ)

เวลา 16.00 น. เรื่อง : กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางจรัญศรี นิลเปรมจตุรัตน์ มารดา ท่านอดุลย์ นิลเปรม" ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ท่านอดุลย์ นิลเปรม"

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ (รอหนังสือ)

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30-16.00 น. เรื่อง : การประชุมทีมกลไกเพื่อวางแผนติดตามสนับสนุนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 14.30 น. เรื่อง : พิธีเปิดอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (Pilot Plant) ณ อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าและคณะกรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 214

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30-17.00 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT และกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (รอยืนยัน) เลขที่รับหนังสือ 261

เวลา 14.00 น. เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 250

เวลา 17.45 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเพื่อเปิดตัวสินค้า E-san Organic and Natural Shop ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าและคณะกรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 214

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมการเตรียมงานสร้างพระร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประมูลทะเบียนรถหมายเลขสวย จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 14 หมวด "กษ" ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 253

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในวันสตรีไทยอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 16 ปี 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย : ผ้าไทยสีม่วง หรือชุดผ้าไทยไม่จำกัดสี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 256

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอรูปแบบการให้บริการด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อและ 18 ล้อ ในเส้นทางภายในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการให้บริการขนส่งมายังกรุงเทพฯ โดยสามารถกำหนดจุดรับสินค้าภายในเส้นทางการขนส่งได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 06.30 น. เรื่อง : พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจำนวน 89 รูป ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

เวลา 07.30 น. เรื่อง : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. เรื่อง : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

การแต่งกาย ชุดสูทสีกรมท่าหอการค้า เสื้อเชิ้ตสีฟ้า สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง :กิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สปข. 2 ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เรื่อง"สื่อสารเพื่อชุมชนสื่อที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง" ในประเด็น "สื่อมีส่วนสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและท้องถิ่นได้อย่างไร" ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์อุบล

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการและคณะกรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

เวลา 18.00 น. เรื่อง : กิจกรรมสังสรรค์ UBON CONNECT ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมลายทอง

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการและคณะกรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมพิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2563 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับตามประเพณีจีน ณ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 298

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสู่เมืองอัจฉริยะจังหวัดอุบลราชธานี แก่นายกิตติวัฒน์ บุญธิมา นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางโทรศัพท์หมายเลข นายกิตติวัฒน์ บุญธิมา 094 0011570

หน่วยงานต้นเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 268

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์) กรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 293

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขอเข้าสัมภาษณ์ เรื่องวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมธุรกิจผู้ประกอบการโลจิสติกส์ชายแดนไทย-ลาว โดยมี ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ร่วมคณะเข้าตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 296

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ "ทิศทางการจ้างงานผู้สูงอายุทำงานในสถานประกอบการ" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประสงค์ จันจำปา) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 289

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ร่วมคณะเข้าตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 296

เวลา 09.00 น. เรื่อง : การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Focus Group) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 290

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ "ทิศทางการจ้างงานผู้สูงอายุทำงานในสถานประกอบการ" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 289

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ "ทิศทางการจ้างงานผู้สูงอายุทำงานในสถานประกอบการ" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์) กรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 289

เวลา 15.30 น. เรื่อง : กำหนดเดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธรของประธานกรรมการหอการค้าไทยและคณะ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี, ห้องอาหารโรงแรมทอแสงอุบลราชธานี และเข้าที่พักโรงแรมอริสตาร์

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอการค้ากลุ่มโขง-ชี-มูล (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

เวลา น. เรื่อง : กำหนดเดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธรของประธานกรรมการหอการค้าไทยและคณะ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอการค้ากลุ่มโขง-ชี-มูล (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ธนาคารกสิกรไทย คุณชัชวาล จงศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่าย ขอเข้าพบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสื่อความประสงค์ระหว่างหน่วยงาน" ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์) กรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 289

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

เวลา น. เรื่อง : กำหนดเดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธรของประธานกรรมการหอการค้าไทยและคณะ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอการค้ากลุ่มโขง-ชี-มูล (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : นัดหารือกับคุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธาน

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ (รอหนังสือ)

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ (รอหนังสือ)

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565" ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ (รอหนังสือ)

เวลา 16.00 น. เรื่อง : กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางจรัญศรี นิลเปรมจตุรัตน์ มารดา ท่านอดุลย์ นิลเปรม" ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ท่านอดุลย์ นิลเปรม"

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ (รอหนังสือ)

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!