ประชุมโครงการการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานีปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


2020-08-02 14:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 45

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (OTOP Center) นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานีปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้นำเสนอข้อมูลอุทกภัยโดยภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ผ่าน PowerPoint และข่าวจากสื่อต่างๆ และเปิดเวทีภาพสะท้อนผลกระทบจากน้ำท่วมจากผู้เข้าร่วมโครงการ และได้มีการประมวลสรุปความคิดเห็นจากเวทีพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้แทนของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี, ตัวแทนนักวิชาการ, ตัวแทนสื่อมวลชน และได้มีข้อสรุปความคิดเห็นปัญหาจากเวทีตลอดทั้งวัน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603