ประชุมโครงการการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานีปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


2020-08-02 14:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (OTOP Center) นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานีปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้นำเสนอข้อมูลอุทกภัยโดยภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ผ่าน PowerPoint และข่าวจากสื่อต่างๆ และเปิดเวทีภาพสะท้อนผลกระทบจากน้ำท่วมจากผู้เข้าร่วมโครงการ และได้มีการประมวลสรุปความคิดเห็นจากเวทีพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้แทนของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี, ตัวแทนนักวิชาการ, ตัวแทนสื่อมวลชน และได้มีข้อสรุปความคิดเห็นปัญหาจากเวทีตลอดทั้งวัน.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing