การบรรยายองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี


2020-07-26 19:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมกระบวนการสร้างการรับรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี ให้กับส่วนราชการ เอกชน ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนักศึกษา ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดแผนงานขอบเขตพื้นที่การพัฒนาในระยะแรกประกอบด้วย 1 เมืองเดิม และ 3 เมืองใหม่ ได้แก่ เมืองเดิม คือ เขตอำเภอเมือง และ 3 เมืองใหม่ คือ เขตเมืองสิรินธร โขงเจียม และช่องเม็ก และแผนการพัฒนาประกอบด้วย ด้านคน (Smart people) ด้านเศรษฐกิจ (Smart amoney) ด้านการขนส่ง (Smart mobility) และด้านสิ่งแวดล้อม (Smart environment) เป็นต้น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603