ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี


2020-07-26 19:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในการต่อสู้ชีวิตในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพและทางในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603