การประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดอุบลราชธานี


2020-07-12 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน. ได้มีการนำเสนอร่าง “แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ (พ.ศ 2565) ทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและได้มีการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อวิจารณ์ต่อร่างแผนดังกล่าวอีกด้วย.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!