การประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดอุบลราชธานี


2020-07-12 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน. ได้มีการนำเสนอร่าง “แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ (พ.ศ 2565) ทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและได้มีการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อวิจารณ์ต่อร่างแผนดังกล่าวอีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603