การประชุมหารือขับเคลื่อนภารกิจงาน ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”


2020-07-12 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการในจังหวัดฯ ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนภารกิจงาน ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมเจรจาการค้าและจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจะจัดขึ้นปลายเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้คัดเลือกสินค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1) ประเภทข้าวหอมมะลิ 3 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด บริษัท ข้าวพันดี จำกัด สหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมีจำกัด 2) แปรรูปจากปลานิล วิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง อ.สิรินทร 3) ก๋วยจั๊บสำเร็จรูป 4) หมอนยางพารา และพร้อมจะรับสินค้าจากคู่เจรจามากระจายในจังหวัดด้วย คาดว่าจะมีช่องทางการตลาดและมูลค่าจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603