การประชุมหารือขับเคลื่อนภารกิจงาน ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”


2020-07-12 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการในจังหวัดฯ ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนภารกิจงาน ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมเจรจาการค้าและจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจะจัดขึ้นปลายเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้คัดเลือกสินค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1) ประเภทข้าวหอมมะลิ 3 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด บริษัท ข้าวพันดี จำกัด สหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมีจำกัด 2) แปรรูปจากปลานิล วิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง อ.สิรินทร 3) ก๋วยจั๊บสำเร็จรูป 4) หมอนยางพารา และพร้อมจะรับสินค้าจากคู่เจรจามากระจายในจังหวัดด้วย คาดว่าจะมีช่องทางการตลาดและมูลค่าจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing