การประชุมบริหารการจัดการงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมบริหารการจัดการงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน.

นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปความคืบหน้าจากการประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างทางแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ ดังนี้

1.ผู้รับจ้างจะทำการปิดถนนทั้งสองแยก ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อทำการขุดเจาะเสาเข็มโดยจะปิดที่แยกวนารมย์ก่อน มีระยะห่างกัน 15 วัน ใช้เวลาในการเจาะเสาเข็มประมาณ 2 เดือน

2. ผู้รับจ้างแจ้งว่างานวางท่อระบบระบายน้ำ, บ่อพักน้ำ, ถนนทางเบี่ยง, ขอบไหล่ทาง ทั้ง 4 ด้าน ของทั้ง 2 แยกดำเนินการไปแล้ว 90% ส่วนงานปูทางเท้าก็จะพยายามให้แล้วเสร็จก่อนปิดถนนทั้ง 2 จุด

3. ผู้รับจ้างแจ้งว่าสาเหตุที่ทำให้งานล่าช้านั้น เกิดจากการย้าย ท่อประปา ย้ายเสาไฟฟ้า ย้ายสายโทรศัพท์ล่าช้า จึงทำให้งานล่าช้า เนื่องจากมีหลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุมซึ่งแต่ละภาคส่วน ก็ได้เสนอปัญหาและมาตรการแก้ไข เพื่อลดปัญหาจราจรที่จะเกิดขึ้นในช่วงทำการปิดถนน เช่น ข้าพเจ้าในนามตัวแทนของหอค้าได้เสนอ

(1) ให้เพิ่มทางเลี่ยงมากขึ้นโดยติดป้ายบอกทางที่สามารถจะใช้ได้ (ผู้รับจ้างรับจะเป็นผู้ติดป้ายให้ )

(2) ขยายระยะห้ามจอดใกล้แยกให้ยาวเพิ่มขึ้น(ขาวแดง)เพื่อให้รถเลี้ยวซ้ายได้สะดวกขึ้น

(3) หรือถอดป้ายจราจรที่ทำให้รถติดเช่นป้ายเลี้ยวซ้ายให้รอสัญญาณไฟจราจรหรือป้ายห้ามกลับรถ (กำหนดจุดกลับรถเพิ่ม)

(4) ในถนนคลังอาวุธควรจัดระบบไฟจราจรใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา

(5) ให้ซ่อมถนนที่สามารถใช้เป็นทางเลี่ยงได้ เพื่อให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกอย่างเต็มที่ (เช่น ซอยข้างยูปาร์ค ทะลุไปโรงแรมกิจตรง เป็นหลุมเป็นบ่อ) อ.นพภา พันธุ์เพ็ง ตัวแทนสื่อมวลชน ได้เสนอให้มีป้ายห้ามรถบรรทุก รถพวงใช้ถนนซอย เทศบาลขามใหญ่ ตั้งงบซ่อมถนนซอย ที่จะใช้เป็นทางเลี้ยงและอาสาช่วยติดป้ายบอกทางช่วยผู้รับจ้าง เพื่อบรรเทาการจราจร ของประชาชนและเทศบาลตำบลแจระเเม ก็จะช่วยติดป้ายบอกทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย ฝ่ายตำรวจจราจรก็รับจะช่วยแก้ปัญหา เรื่องป้ายสัญญาณจราจรที่ทางหอการค้าฯ นำเสนอว่าควรเอาป้ายออก หรือเปลี่ยนข้อความใหม่ เพื่อความคล่องตัวในการสัญจรไป-มา ดูแลบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด สรุปโดยย่อก็ประมาณนี้นะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบและหากท่านมีปัญหา หรือข้อเสนอแนะอะไร ที่จะเกิดประโยชน์ ก็ประสานผ่านหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing