การประชุมบริหารการจัดการงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 45

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมบริหารการจัดการงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน.

นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปความคืบหน้าจากการประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างทางแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ ดังนี้

1.ผู้รับจ้างจะทำการปิดถนนทั้งสองแยก ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อทำการขุดเจาะเสาเข็มโดยจะปิดที่แยกวนารมย์ก่อน มีระยะห่างกัน 15 วัน ใช้เวลาในการเจาะเสาเข็มประมาณ 2 เดือน

2. ผู้รับจ้างแจ้งว่างานวางท่อระบบระบายน้ำ, บ่อพักน้ำ, ถนนทางเบี่ยง, ขอบไหล่ทาง ทั้ง 4 ด้าน ของทั้ง 2 แยกดำเนินการไปแล้ว 90% ส่วนงานปูทางเท้าก็จะพยายามให้แล้วเสร็จก่อนปิดถนนทั้ง 2 จุด

3. ผู้รับจ้างแจ้งว่าสาเหตุที่ทำให้งานล่าช้านั้น เกิดจากการย้าย ท่อประปา ย้ายเสาไฟฟ้า ย้ายสายโทรศัพท์ล่าช้า จึงทำให้งานล่าช้า เนื่องจากมีหลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุมซึ่งแต่ละภาคส่วน ก็ได้เสนอปัญหาและมาตรการแก้ไข เพื่อลดปัญหาจราจรที่จะเกิดขึ้นในช่วงทำการปิดถนน เช่น ข้าพเจ้าในนามตัวแทนของหอค้าได้เสนอ

(1) ให้เพิ่มทางเลี่ยงมากขึ้นโดยติดป้ายบอกทางที่สามารถจะใช้ได้ (ผู้รับจ้างรับจะเป็นผู้ติดป้ายให้ )

(2) ขยายระยะห้ามจอดใกล้แยกให้ยาวเพิ่มขึ้น(ขาวแดง)เพื่อให้รถเลี้ยวซ้ายได้สะดวกขึ้น

(3) หรือถอดป้ายจราจรที่ทำให้รถติดเช่นป้ายเลี้ยวซ้ายให้รอสัญญาณไฟจราจรหรือป้ายห้ามกลับรถ (กำหนดจุดกลับรถเพิ่ม)

(4) ในถนนคลังอาวุธควรจัดระบบไฟจราจรใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา

(5) ให้ซ่อมถนนที่สามารถใช้เป็นทางเลี่ยงได้ เพื่อให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกอย่างเต็มที่ (เช่น ซอยข้างยูปาร์ค ทะลุไปโรงแรมกิจตรง เป็นหลุมเป็นบ่อ) อ.นพภา พันธุ์เพ็ง ตัวแทนสื่อมวลชน ได้เสนอให้มีป้ายห้ามรถบรรทุก รถพวงใช้ถนนซอย เทศบาลขามใหญ่ ตั้งงบซ่อมถนนซอย ที่จะใช้เป็นทางเลี้ยงและอาสาช่วยติดป้ายบอกทางช่วยผู้รับจ้าง เพื่อบรรเทาการจราจร ของประชาชนและเทศบาลตำบลแจระเเม ก็จะช่วยติดป้ายบอกทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย ฝ่ายตำรวจจราจรก็รับจะช่วยแก้ปัญหา เรื่องป้ายสัญญาณจราจรที่ทางหอการค้าฯ นำเสนอว่าควรเอาป้ายออก หรือเปลี่ยนข้อความใหม่ เพื่อความคล่องตัวในการสัญจรไป-มา ดูแลบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด สรุปโดยย่อก็ประมาณนี้นะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบและหากท่านมีปัญหา หรือข้อเสนอแนะอะไร ที่จะเกิดประโยชน์ ก็ประสานผ่านหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้.


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing