พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เรื่อง "การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0”


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เรื่อง "การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0” โดยนางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในนามผู้ดำเนินการโครงการสัมมนา มีผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เข้าร่วมอบรมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงกว่า 50 ราย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603