พิธีเปิดการอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานี”


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานี” โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานองค์กรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานีและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อุดมการเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ให้กับผู้ตรวจประเมินแปลงที่เป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กร ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!