พิธีเปิดการอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานี”


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานี” โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานองค์กรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานีและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อุดมการเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ให้กับผู้ตรวจประเมินแปลงที่เป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กร ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603