วาระงานหอการค้าประจำเดือน กรกฎาคม 2563


2020-06-26 16:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรตามโครงการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี และการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครั้งที่ 5" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563" ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสุเทพ แก้ววรสูตร) บรรณาธิการวารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ร่วมการเสวนาเรื่องการพัฒนาธุรกิจไมซ์พื้นที่ smart farm เพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมการเสวนาผ่าน Zoom Orientation Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง : สมาคมการผังเมืองไทย

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 (จังหวัดอุบลราชธานี) ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานวัตถุมงคล งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอกลุ่ม (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงาน เลขที่รับหนังสือ

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานจัดงานสังสรรค์ "อุบลคอนเน็ก" ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงาน เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

หยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : การประชุมโครงการประจำปี 2563 ในหัวข้อ "การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี" ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี OTOP center จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563" ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

เวลา 15.00 น. เรื่อง : หารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่ม 9 องค์กร (คุณศราวดี เทียมประเสริฐ)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธนาคารออมสิน เลขที่รับหนังสือ 208

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

หยุดวันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

หยุดชดเชยวันอาฬาหบูชา และหยุดวันเข้าพรรษา

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เรื่อง "การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0" ณ ห้องประชุมกิตติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 206

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City" ณ ศูนย์สาธิตการตลาดช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 - 14.30 น. เรื่อง : ประชุม Workshop อัศวินโต๊ะกลม เพื่อระดมความคิดเห็น โครงการพัฒนาเมืองอุบลด้านต่างๆ" ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรตามโครงการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี และการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครั้งที่ 5" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563" ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสุเทพ แก้ววรสูตร) บรรณาธิการวารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ร่วมการเสวนาเรื่องการพัฒนาธุรกิจไมซ์พื้นที่ smart farm เพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมการเสวนาผ่าน Zoom Orientation Meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง : สมาคมการผังเมืองไทย

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 (จังหวัดอุบลราชธานี) ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานวัตถุมงคล งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอกลุ่ม (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงาน เลขที่รับหนังสือ

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานจัดงานสังสรรค์ "อุบลคอนเน็ก" ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงาน เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

หยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : การประชุมโครงการประจำปี 2563 ในหัวข้อ "การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี" ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี OTOP center จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563" ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!