กิจกรรมเสวนาเชิงอภิปรายการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร


2020-06-26 16:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส กรรมการคณะทำงานประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงอภิปรายการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ “การปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรม ต่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ภายหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” โดย นายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานกล่าวเปิด และร่วมเสวนา นายไพฑูรย์ พรหมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมบรรยาย มีผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุม กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชนอำเภอสิรินธร จำนวน 250 คน มาร่วมรับฟังด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603