หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี "คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล" ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


2020-06-20 20:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 117

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี "คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับแต่งตั้ง ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำหน้าที่พัฒนาสภามหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนและผลักดันสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างบทบาทให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน บนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและส่งเสริมการศึกษานานาชาติให้ดียิ่งขึ้น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603