โครงการตลาดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี


2020-06-10 04:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 130

โครงการตลาดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี แนวคิดที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษ์ของการเปิดเมืองสู่ภาวะหลังโควิด โดยจะจัด กิจกรรมตลาดสร้างสรรค์เพื่อรวมเอาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี มา แสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างการหมุนเวียนและกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้าง ความหวัง และเรียกคืนจิตวิญญาณของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลับคืนมาหลังจากที่ต้องล็อคดาวน์ไปหลายเดือน

โครงการตลาดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี

แนวคิดที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษ์ของการเปิดเมืองสู่ภาวะหลังโควิด โดยจะจัด กิจกรรมตลาดสร้างสรรค์เพื่อรวมเอาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี มา แสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างการหมุนเวียนและกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้าง ความหวัง และเรียกคืนจิตวิญญาณของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลับคืนมาหลังจากที่ต้องล็อคดาวน์ไปหลายเดือน

ขอบเขตการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ทำผลงานสร้างสรรค์ และมาร่วมกันจัด แสดง พร้อมทดลองจำหน่ายในบริเวณงาน

กิจกรรมที่ 2 การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน และสินค้าท้องถิ่นที่หาได้ยาก เป็นจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน และสินค้าท้องถิ่นที่หาได้ยาก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อ หา

กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปะร่วมสมัย เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยศิลปิน และนักแสดงต่างๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปะร่วมสมัย ด้วย โดยจะมีการจัดแสดงทั้งบนเวที และในบริเวณงาน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประกวดต่างๆ เป็นการจัดกิจกรรมประกวดในประเด็นเชิงวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ อันจะเป็นการสร้างผลงารสร้าง สรรค์ใหม่ๆ ในพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603