โครงการตลาดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี


2020-06-10 04:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 152

โครงการตลาดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี แนวคิดที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษ์ของการเปิดเมืองสู่ภาวะหลังโควิด โดยจะจัด กิจกรรมตลาดสร้างสรรค์เพื่อรวมเอาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี มา แสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างการหมุนเวียนและกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้าง ความหวัง และเรียกคืนจิตวิญญาณของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลับคืนมาหลังจากที่ต้องล็อคดาวน์ไปหลายเดือน

โครงการตลาดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี

แนวคิดที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษ์ของการเปิดเมืองสู่ภาวะหลังโควิด โดยจะจัด กิจกรรมตลาดสร้างสรรค์เพื่อรวมเอาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี มา แสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างการหมุนเวียนและกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้าง ความหวัง และเรียกคืนจิตวิญญาณของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลับคืนมาหลังจากที่ต้องล็อคดาวน์ไปหลายเดือน

ขอบเขตการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ทำผลงานสร้างสรรค์ และมาร่วมกันจัด แสดง พร้อมทดลองจำหน่ายในบริเวณงาน

กิจกรรมที่ 2 การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน และสินค้าท้องถิ่นที่หาได้ยาก เป็นจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน และสินค้าท้องถิ่นที่หาได้ยาก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อ หา

กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปะร่วมสมัย เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยศิลปิน และนักแสดงต่างๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปะร่วมสมัย ด้วย โดยจะมีการจัดแสดงทั้งบนเวที และในบริเวณงาน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประกวดต่างๆ เป็นการจัดกิจกรรมประกวดในประเด็นเชิงวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ อันจะเป็นการสร้างผลงารสร้าง สรรค์ใหม่ๆ ในพื้นที่


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing